De algemene ledenvergadering met bijbehorende lunch en rondleiding door Chateau Marquette werd dit goed bezocht met 28 aanwezigen. Zij werden welkom geheten in de Balzaal onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers.

Vervolgens werd in de Bloemenzaal de algemene ledenvergadering gehouden. Punten die ter sprake kwamen waren o.a.

Financiën

De financiële situatie van KHN Heemskerk is gezond. Ook Horeca Heemskerk (de evenementencommissie van o.a. de routes) is financieel gezond. De vergadering gaat akkoord met het continueren van de hoofdelijke omslag van € 40,00 per lid.

Bestuursverslag, bestuurssamenstelling

Jan Meijer (voorheen In de Kas - lid) en Marcel Korver (Ons Plein -secretaris) verlaten het bestuur. Monique Witvoet (Van Ruysdael) is bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur als secretaris. De vergadering gaat unaniem akkoord met haar benoeming.

Kermis

De Kermis is dit jaar over het algemeen goed verlopen. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden samen met de Gemeente Heemskerk en ook de gemeente is tevreden.

Routes en Heemskerk Live

De routes zijn goed verlopen. Er wordt besloten om de huidige opzet de komende jaren te handhaven.

Voor het organiseren van 2 edities Heemskerk Live bleek te weinig animo te zijn. De vraag is, wie wil de kar trekken en bij hoeveel deelnemers (minimaal 3/4?) kun je deze evenementen organiseren? Wellicht is het loslaten van een thema (Blues, Rock e.d.) een optie. Afgesproken wordt om voor dit evenement een doorstart en de mogelijke data te bespreken.

Verslag Regulier Horeca Overleg met de Gemeente Heemskerk

Op 18 oktober jl. hebben een 4-tal vertegenwoordigers van KHN Heemskerk overleg gehad met vertegenwoordigers van de Gemeente Heemskerk. Agendapunten waren o.a. de kermis, het aantal beschikbare m2 in Heemskerk met een horecabestemming, de sluitingstijden terrassen tijdens de Dodenherdenking, Duurzame kermis, digitalisering dienstverlening Drank- en Horecavergunning en Horecaconvenant.

De gemeente wil dat KHN een enquête organiseert omtrent de verruiming van de terrastijden, voor personen binnen een door de gemeente aangegeven gebied. Ivo Berkhoff zal namens KHN Heemskerk deze enquête opstellen.

Het Horecaconvenant blijkt nog niet door iedereen ondertekend. Dit convenant kan middels een formulier op de website www.khn.nl/heemskerk gedownload worden. Deze site kan ook worden gebruikt voor het aanvragen van ruimere sluitingstijden van terrassen.

Verder is het duurzaam ondernemen is steeds belangrijker wordend issue. Biologisch afbreekbare bekers, statiegeld op glazen, alternatieven voor noodstroomaggregaten /dieselgeneratoren, groene stroom e.d. zijn mogelijkheden. KHN Heemskerk neemt vooralsnog een afwachtende houding totdat er duidelijk is wat de gemeente Heemskerk van de ondernemers verwacht.

Regionale evenementen kalender

Indien een of meerdere ondernemers een evenement organiseren dient dit op de regionale Evenementen Kalender vermeld worden. Dit kan digitaal via de website van de gemeente Heemskerk.

Nieuws en actualiteiten van regiomanager Ivo Berkhoff

KHN streeft er naar om een 1-loketfunctie te creëren voor strandpaviljoenhouders, omdat ondernemers van het klastje naar de muur gestuurd worden zoals PWN, de provincie, stichting duinbehoud, Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat e.d.

Er is een subsidie beschikbaar voor camerasystemen binnen de horeca. Het is mogelijk om op een landelijk systeem te worden aangesloten. KHN biedt een gratis scan aan onder de noemer “Excellent Cameratoezicht”. Informatie is te vinden op www.khn.nl/heemskerk.

Verder heeft KHN de site Bookdiners.nl (ooit begonnen als concurrent van Iens.nl) een 2e boost gegeven. Dit platform biedt vele mogelijkheden waaronder reserveren. De kosten bedragen € 15,00 per maand, zonder dat daar verdere kosten per reservering aan zijn verbonden.

Per 1-7- 2022 dienen alle rookruimten uit de horeca ondernemingen verdwenen te zijn.

Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting

De vraag vanuit het bestuur is of er wensen/ideeën zijn voor een gezamenlijk evenement van de horeca ondernemers in Heemskerk. Te denken valt aan een BHV cursus of inspiratietour. Tevens is er het verzoek van het bestuur om bij eventuele vragen/opmerkingen contact op te nemen met het bestuur, zodat kwesties in een vroeg stadium opgepakt kunnen worden. Verder zijn er geen vragen.

Erik Kuipers v.d. Berg neemt namens Chateau Marquette het woord voor een korte introductie. Vervolgens doen alle aanwezigen zicht te goed aan een heerlijk lunchbuffet, waarop er een leuke en leerzame rondleiding door Chateau Marquette volgt.

Meer foto's vindt u op de facebookpagina van KHN Heemskerk