Met ingang van 1 maart 2023 gelden in de gemeente Venlo de regels en voorwaarden voor terrassen zoals in 2019 vastgesteld.

De gemeente Venlo heeft het bestuur van KHN Groot Venlo gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen.

Daarnaast geldt vanaf 1 maart 2023 de terrasafmeting zoals tussen (horeca)ondernemer en gemeente overeengekomen in de oorspronkelijke huurovereenkomst en/of terrasvergunning. De tijdelijke aanvullende regels die in 2020 werden ingevoerd in verband met de 1,5 meter maatregel komen te vervallen.

Achtergrond

In 2019 zijn in samenspraak met belangenvertegenwoordigers, waaronder KHN, de regels en voorwaarden voor terrassen vastgesteld. Medio 2020 zijn, wederom in samenspraak, in aanvulling op deze regels en voorwaarden tijdelijke regels toegevoegd. Deze tijdelijke regels maakten tijdelijke extra terrasruimte mogelijk en het was mogelijk om in de inrichting van het terras maatregelen te nemen zoals hygiëneschermen. Nu het nieuwe terrasseizoen voor de deur staat en de 1,5 meter maatregel reeds geruime tijd achter ons ligt gaan we terug naar de regels uit 2019.

Nieuw horecabeleid

In de zomer van 2022 is de gemeente samen met belangenvertegenwoordigers gestart met het opstellen van nieuw beleid voor de volledige Retailsector, waaronder horeca en detailhandel. In dit nieuwe beleid worden ook de terrasregels uit 2019 onder de loep genomen en waar nodig, in samenspraak met horecaondernemers en vertegenwoordigers vanuit KHN, geactualiseerd. Hierbij wordt ook beoordeeld op welke plekken (extra) terrassen gewenst zijn en in welk deel van de openbare ruimte hiervoor kan worden ingezet. Er wordt rekening gehouden met meerdere factoren en belangen, zoals veiligheid, leefbaarheid, vergroening, uitstraling en het economische belang van ondernemers. De verwachting is dat het nieuwe beleid halverwege 2023 gereed is en ter besluitvorming aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. Totdat het nieuwe beleid inwerking is getreden moeten alle horecaondernemers de terrassen beperken tot de afmetingen, de locatie en de inrichting waarvoor een horecavergunning / terrasvergunning is verleend en, voor zover het terras op gemeentegrond is geplaatst, ook een huurovereenkomst geldt. De “Beleidsregels terrassen horecabedrijven gemeente Venlo 2019” gelden onverkort.

Tussenperiode

Aangezien het horecabeleid wordt herzien en het terrassenbeleid daarvan onderdeel uitmaakt worden aanvragen om uitbreiding van vergunde terrasruimte tot inwerkingtreding van het nieuwe terrassenbeleid niet gehonoreerd. Aanvragen voor nieuwe terrassen worden, mits voldaan wordt aan de geldende eisen en voldoende ruimte beschikbaar is, enkel tijdelijk vergund met een looptijd tot aan de inwerkingtreding van het (nieuwe) omgevingsprogramma Retail en de daarbij horende terrasregels. Op deze manier ontstaan er in de tussenliggende periode geen onwenselijke situaties, die niet passen in het nieuwe nog vast te stellen terrassenbeleid.

Wat betekent dit voor mijn terras?

De volledige beleidsregels terrassen kunt u vinden deze link nalezen. Een aantal belangrijke onderdelen hieruit zijn:

  • Voor de afmetingen en locatie van uw terras verwijzen wij u graag naar uw exploitatievergunning, terrasvergunning en/of huurovereenkomst.
  • Terrasschermen mogen uitsluitend bij aanleun- en gevelterrassen geplaatst worden.
  • Terrasschermen mogen alleen haaks op de gevel geplaatst worden.
  • Aan alle zijdes van een terras mogen plantenbakken geplaatst worden als terrasafscheiding. De randen van plantenbakken mogen maximaal 1 meter hoog zijn. De plantenbakken inclusief beplanting mogen maximaal 1,20 meter hoog zijn.
  • Het terras moet een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de openbare ruimte en de omliggende gebouwen.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket van de gemeente Venlo, via telefoonnummer 14 077 of ondernemersloket@venlo.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens