De situatie

De toeristische sector heeft een forse klap gekregen door de coronacrisis. Alhoewel de toeristische markt in de loop van 2022 voor een groot deel is hersteld, geldt dit nog niet overal. Met name het inkomend toerisme uit verre bestemmingen en het zakelijke toerisme zijn nog niet op het oude peil (van 2019). En inmiddels ondervindt de sector alweer de gevolgen van volgende crises: de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Doordat ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen is het lastig om de impact hiervan te voorspellen. Maar er moet rekening mee worden gehouden dat deze crises het koop- en reisgedrag zullen beïnvloeden. b.

Daarnaast speelt duurzaamheid ook in deze sector een steeds grotere rol. In 2022 ging de nationale Toerismetop volledig over de ontwikkeling naar een duurzame toeristische sector. Overheden stellen klimaatdoelen en stuurt erop dat ook onze sector hierin mee gaat.

Tijdens de Toerismetop werd het koersdocument ‘Op weg naar klimaatneutraal toerisme’ gepresenteerd. Dit document maakt inzichtelijk wat er nodig is om de toeristische bestemming Nederland te verduurzamen en geeft richting aan concrete acties en samenwerkingen op weg naar een CO2 neutrale sector. Elke toeristische deelsector bepaalt – binnen de eigen (ook financiële) mogelijkheden, wat zijn inbreng hierin zal zijn, zo ook de horeca. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over verduurzaming van horecapanden, waste management, enz.

Naast duurzaamheid en personeel is een belangrijk vraagstuk voor de komende jaren hoe we kunnen komen tot een integrale benadering van toerisme. Hierbij gaat het niet alleen om het (zeer aanzienlijke!) economische belang van de sector maar ook over leefbaarheid, vestigingsklimaat en aantrekkelijk wonen. In toeristische gebieden is het voorzieningenniveau hoger en daar profiteert ook de lokale bevolking van. Dir voorzieningenniveau maakt het ook aantrekkelijker voor niet-toerisme gerelateerde bedrijven om zich te vestigen. Recreatie en uitgaan vervullen bovendien een sociale rol: mensen ontmoeten elkaar hier en kunnen ontspannen. Als sector brengen we dit – onderbouwd door onderzoek – onder de aandacht van overheden en zetten we in op beleid waarin onze sector in de stad en in het landelijke gebied de ruimte krijgt, en waarbij ook aandacht is voor de leefbaarheid. Spreiding van toerisme in plaats en tijd horen hierbij.

Standpunt KHN

Toerisme biedt nog steeds grote kansen voor ondernemers, inwoners en gemeenten. Horecaondernemers kunnen hun rol als gastheer van de samenleving vergroten en het aantal banen in de Nederlandse economie laten stijgen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil graag een verbindende rol spelen en samen met haar partners een antwoord bieden op de kansen en uitdagingen die herstel en groei van het toerisme met zich meebrengen. Dit doen wij onder meer door te participeren in samenwerkingsverbanden zoals Gastvrij Nederland en de corona task force gastvrijheid. Samen zetten we ons in voor de juiste steunmaatregelen van de overheid voor herstel, doen we onderzoek, delen we kennis, proberen we het overheidsbeleid te beïnvloeden en werken we aan de juiste randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een duurzame toeristische sector over de volle breedte, van kusttoerisme tot stedelijk toerisme en zowel lokaal als provinciaal/regionaal als landelijk en internationaal.

Meer informatie

Gerelateerde standpunten

Lees meer