In de horeca-cao zijn afspraken over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden voor horecamedewerkers vastgelegd. De huidige horeca-cao loopt tot 1 januari 2024. Daarom gaat KHN binnenkort in gesprek met de vakbonden over een nieuwe cao. Een nieuwe cao heeft ook impact op jou als werkgever. Als er arbeidsvoorwaarden wijzigen, moet je jouw personeelsbeleid hierop aanpassen. We kunnen ons voorstellen dat je hier vragen over hebt. Daarom hebben we de meestgestelde vragen met antwoorden voor je verzameld.

Wat is een cao?

In een cao worden collectieve afspraken tussen werkgevers en werknemers vastgelegd over o.a. loon, vakantie, arbeidsduur en vergoedingen. Je hoeft hier als werkgever dan niet zelf over te onderhandelen met elke individuele werknemer. Ook kunnen we in een cao afspraken maken die ten gunste van de werkgever afwijken van de wet. Bijvoorbeeld: de wet geeft aan dat de uiterlijke oproeptermijn voor oproepkrachten vier dagen is, in de horeca-cao is deze termijn verkort naar één dag. Een cao maakt zowel voor werkgever als werknemer inzichtelijk welke afspraken er zijn binnen een sector.

Als KHN een cao sluit met vakbonden, moeten de leden van KHN (die onder de werkingssfeer van die cao vallen) die cao toepassen op hun personeel. Wordt een cao ‘algemeen verbindend verklaard’, dan gebeurt dat alleen wanneer vakbonden en werkgeversorganisaties daar om vragen en neemt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) daar uiteindelijk een besluit op. Vanaf dat moment geldt die cao voor alle werkgevers (die onder de werkingssfeer van die cao vallen), ook die geen lid van KHN zijn, en hun werknemers.

Waarom moet er een nieuwe cao komen?

Het sluiten van een cao is geen must, maar het is wel een goed middel om arbeidsvoorwaarden collectief te regelen. Om deze reden vragen we onze leden dan ook altijd of een nieuwe cao gewenst is. Op dit moment geeft de meerderheid van de KHN-leden aan graag een nieuwe cao te hebben. De huidige cao is afgesloten voor twee jaar en eindigt op 31 december 2023. Het is dan fijn als er op 1 januari 2024 een nieuwe cao is, zodat voor iedereen duidelijk is welke afspraken dan gelden.

Wie voeren de gesprekken over een nieuwe cao?

KHN voert namens jou, de werkgever, de gesprekken met de vakbonden FNV Horeca en CNV Vakmensen. Zij vertegenwoordigen de werknemers. De gesprekken over een nieuwe cao worden ‘cao-onderhandelingen’ genoemd.

Wat is de rol van KHN bij de cao-onderhandelingen?

KHN voert de gesprekken om de belangen van jou als werkgever te behartigen. De vakbonden doen dit voor de werknemers. En samen proberen we tot goede afspraken te komen waar zowel werkgevers als werknemers zich in kunnen vinden.

Hoe wordt bepaald welke afspraken werkgevers graag willen maken?

We hebben op verschillende manieren bij onze leden opgehaald (bijvoorbeeld via twee enquêtes, bijeenkomsten, contacten via KHN Advies en Regiomanagers) wat de belangrijkste thema’s zijn voor werkgevers, zodat duidelijk is waar zij graag (of juist niet) nieuwe afspraken over maken. De KHN-commissie Sociale Zaken (bestaande uit KHN-leden) heeft het Landelijk Bestuur hierover geadviseerd. Het Landelijk Bestuur bepaalt uiteindelijk met welke opdracht (mandaat) de onderhandelingsdelegatie de gesprekken met de vakbonden kan voeren.

Wie zit er in de onderhandelingsdelegatie?

De onderhandelingsdelegatie is de groep KHN-leden die namens KHN aanwezig zal zijn bij de cao-gesprekken. Het Landelijk Bestuur benoemt de leden van deze delegatie. De onderhandelingsdelegatie bestaat uit zes personen: Marijke Vuik (voorzitter KHN), Hans Kant (bedrijf KHN), Kirsten van der Vliet (bedrijf KHN), John Paulus (KHN-lid), Ralph Markwat (KHN-lid) en Patrick Kerkhoven (KHN-lid).

Hoe verlopen cao-onderhandelingen?

De onderhandelingsdelegatie voert de gesprekken met de vakbonden. Het afgegeven mandaat is hierbij hun leidraad. Samen met de vakbonden worden de eisen, wensen en mogelijkheden van beide partijen verkend. Uiteindelijk leidt dat tot de conclusie dat het lukt om afspraken te maken, of niet. Het kan ook voorkomen dat beide partijen terug moeten naar hun achterban om te kijken of er extra ruimte is om alsnog afspraken te maken. Op het moment dat er afspraken gemaakt kunnen worden, wordt een onderhandelingsakkoord opgesteld. Het Landelijk Bestuur besluit dan om hier wel of niet mee in te stemmen. Ook de vakbonden vragen hun leden of zij zich kunnen vinden in het onderhandelingsakkoord. Is dit het geval, en het Landelijk Bestuur heeft ook ingestemd, dan komt er een nieuwe cao tot stand.

Kan ik ook input leveren voor de gesprekken?

Ja, zeker! Je hebt dit al eerder kunnen doen door te reageren op de cao-enquête. Elk lid is hiervoor in juni en per mail uitgenodigd. In september hebben we een extra enquête uitgezet, omdat wij graag meer informatie wilden ophalen bij de leden. Mocht je dit gemist hebben, dan kun je nog steeds jouw input doorgeven aan KHN, door te mailen naar Kirsten van der Vliet (k.vandervliet@khn.nl). Het is afhankelijk van de fase waarin de onderhandelingen zitten, of jouw input nog meegenomen kan worden.

Waarom delen jullie niet wat het mandaat is?

Het exacte mandaat wordt niet gedeeld, omdat dit de onderhandelingsdelegatie beperkt in de wijze waarop zij de gesprekken met de vakbonden voert. Een autoverkoper laat je bij onderhandelingen over de aanschaf van een nieuwe auto ook niet in jouw portemonnee kijken.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn belangen als individuele ondernemer worden beschermd tijdens de onderhandelingen?

We doen ons best om de belangen van alle KHN-leden te beschermen, dus ook die van jou. Het kan natuurlijk wel voorkomen dat je andere wensen hebt dan andere leden. Daarom proberen we deze verschillende wensen helder te hebben en hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Toch kan het voorkomen dat de ene afspraak jou beter past dan de andere. Dit is het gevolg van het maken van collectieve afspraken.

Wat betekent een nieuwe cao voor mij?

Een nieuwe cao betekent nieuwe afspraken die toegepast moeten worden. Uiteraard worden alle leden hierover geïnformeerd, zodat je – indien nodig – jouw personeelsbeleid kunt aanpassen aan de nieuwe cao-afspraken.

Met hoeveel loonsverhoging moet ik rekening houden?

Dit is een lastige vraag om te beantwoorden. Dit hangt af van het onderhandelaarsresultaat en daar kunnen we op dit moment nog niets over zeggen. Houd er in ieder geval wel vast rekening mee dat het wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 fors stijgt. Dit heeft gevolgen voor medewerkers die het wettelijk minimumloon verdienen. Je kunt hier meer informatie vinden.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de voortgang van de cao-onderhandelingen?

Tijdens de cao-onderhandelingen doen wij er alles aan om je goed op de hoogte te houden van alle de ontwikkelingen. Dit zullen we doen via social media, onze website en de wekelijkse nieuwsbrief.

Wat als ik het niet eens ben met de nieuwe cao? Kan ik besluiten om mij er niet aan te houden?

Als KHN-lid ben je gebonden aan de cao. Je kunt er dus niet zomaar voor kiezen om de cao niet na te komen. De horeca-cao wordt meestal ook ‘algemeen verbindend’ verklaard. Dit betekent dat ook niet-leden zich aan de cao moeten houden. Hiermee ontstaat er een eerlijk speelveld binnen de sector op het gebied van arbeidsvoorwaarden.