Eerder heeft KHN met de betrokken BIZ-en verweer gevoerd om invoering te voorkomen en ook op basis van de evaluatie aanpassingen te realiseren. Helaas is dit niet gelukt.

Zie hier de uitgebreide informatie over de monitoring van de maatregel.

De gemeente heeft afgesproken het college en de gemeenteraad tussentijds te informeren over deze pilot die 2 jaar duurt en sinds 1 april 2023 van start is gegaan. Voor deze tussentijdse update is ons wederom om input gevraagd. Die hebben we gedeeld. Zie onderstaande.

We hebben op basis van input van ondernemers, straatmanagers en vertegenwoordigingen van de BIZ input opgehaald en onderstaande reactie geformuleerd.

De eerdere argumenten die door ons zijn ingebracht zijn nog steeds van toepassing, maar we willen graag nog een aantal zaken extra benadrukken.

Financiële Impact versus beperkt of geen noemenswaardig resultaat
Ondernemers die gedwongen werden hun sluitingstijden te vervroegen, melden allen dat zij financieel zwaar zijn getroffen. De invoering van de venstertijd heeft geleid tot oneerlijke concurrentie ten opzichte van andere horecaondernemers in het gebied. Uiteraard pleiten we hiermee niet voor uitbreiding van de maatregel. Ook ervaart men het als onrechtvaardig dat de gemeente vasthoudt aan de vervroeging van sluitingstijd en ook de venstertijd in het bijzonder, terwijl de sluitingstijden voor raamexploitanten en sekswerkers wel zijn verruimd. Dit creëert een ongelijk speelveld en leidt tot gevoelens van onrechtvaardigheid. Nu dit is teruggedraaid zien we ook geen noemenswaardige andere bewegingen in het gebied en we hebben dan ook sterke twijfels over de eerdergenoemde beoogde resultaten die sowieso gering lijken t.o.v. de impact die het voor ondernemers heeft.

Operationele Uitdagingen
De ondernemers geven aan dat vooral de venstertijd aanzienlijke operationele uitdagingen met zich meebrengt:

  • Personeelskosten: Extra personeel is nodig om het deurbeleid te handhaven, wat leidt tot hogere kosten. Dit personeel moet voorkomen dat er nieuwe gasten binnenkomen terwijl aanwezige gasten nog mogen vertrekken. Dit zorgt voor verwarring bij gasten en extra druk op het personeel.
  • Conflicten en Veiligheid: De venstertijd leidt vaak tot discussies en conflicten met gasten die na 01.00 uur nog willen binnenkomen. Dit vereist extra veiligheidsmaatregelen en personeel dat bekwaam is in het omgaan met conflicten, wat niet altijd het geval is.
  • Klantvriendelijkheid: Gasten ervaren de venstertijd als onvriendelijk en verwarrend. Dit heeft een negatieve invloed op hun algehele ervaring en vermindert de gastvrijheid die onze ondernemers willen bieden.

Concurrentie en Economische Verliezen
We pleiten voor een consistente sluitingstijd zonder venstertijd om de volgende redenen

  • Inconsistentie en Verwarring: De huidige venstertijd veroorzaakt veel verwarring bij zowel personeel als gasten. Dit maakt de operationele processen ingewikkelder en leidt tot misverstanden, wat de efficiëntie en effectiviteit van onze bedrijven vermindert.
  • Veiligheidsproblemen en Moeilijke Handhaving: Het handhaven van de venstertijd vereist extra personeel en veiligheidsmaatregelen, wat de kosten verhoogt. Het is moeilijker voor personeel en beveiliging om de regels te handhaven, wat leidt tot meer conflicten en onveiligheid.
  • Oneerlijke Concurrentie: Horecagelegenheden in de buurt zonder venstertijd zijn aantrekkelijker voor gasten die later op de avond willen binnenkomen. Dit betekent dat een deel van de gasten, die bekend zijn met de regels, het kern-Wallegebied zelfs in de vroege avond niet meer bezoeken. Hierdoor ontstaat een oneerlijke concurrentiepositie en vermindert onze aantrekkingskracht.
  • Economische Verliezen: Door de beperking van de sluitingstijd lijden we aanzienlijke omzetverliezen. Gasten die later willen binnenkomen, worden geweigerd, wat resulteert in gemiste inkomsten. Dit is vooral problematisch in een tijd waarin we te maken hebben met hoge coronaschulden en extreme verhoging van kosten.

Tot slot zien we dat de straatdealers, zakkenrollers e.d. naar andere gebieden verplaatsen waar ze eerder minder aanwezig waren, zoals op de Zeedijk. Zie ook de brandbrief van BIZ Zeedijk die onlangs is gestuurd.

Conclusie en verzoek tot herziening
De huidige vervroegde sluitingstijd en het bijzonder de venstertijd tonen niet dat dat daarmee de overlast is beperkt en heeft dus niet alleen negatieve effecten op de efficiëntie en veiligheid van horecabedrijven, maar zorgt ook voor een oneerlijke concurrentiepositie en economische nadelen voor de horeca in het kern-Wallegebied. Zonder bewijs dat deze maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan minder overlast, is het moeilijk te rechtvaardigen waarom de horeca zo disproportioneel wordt geraakt. Wij blijven pleiten voor heroverweging van deze maatregelen en te streven naar een consistente sluitingstijd zonder venstertijd en met ons op zoek te gaan naar maatregelen die mogelijk meer impact hebben. We willen graag benadrukken dat ondernemers de regels goed naleven en alle mogelijke inspanningen hebben verricht om deze correct uit te voeren, ondanks hun onbegrip en bezwaren. Helaas merken we te vaak dat de indruk wordt gewekt dat veel ondernemers in dit gebied de regels negeren. Dit is niet het geval, en we vinden het belangrijk dat dit correct wordt weergegeven in de rapportages.

We zijn altijd bereid een nadere toelichting te geven of inzage van gegevens van betrokken ondernemers als dat bijdraagt aan herziening van de maatregelen.

Laat maar weten of we daar nog wat in kunnen doen, maar het beeld wat we krijgen van onze ondernemers is dat het nog harder aankomt dan verwacht en hen zwaarder treft zoals in eerste instantie al is aangegeven.

Problemen met nazit personeel
Tot slot wil ik opmerken dat we als gevolg van de vervroegde sluitingstijden nu problemen ondervinden rondom de zogenaamde nazit van horecapersoneel. Personeel dat na sluit nog werkzaamheden verricht en nadien met elkaar een drankje drinkt in de zaak. Enkele controles hebben geleid tot waarschuwingen, waartegen geen bezwaar of beroep mogelijk is. Deze waarschuwingen resulteren momenteel in een beperkte vergunningverlening bij het verlengen van een exploitatievergunning, waarbij vergunningen voor drie jaar in plaats van vijf jaar worden verstrekt.

De discussie over de nazit is bijzonder, omdat deze niet leidt tot overlast of klachten. Alle constateringen betreffen uitsluitend personeel en zijn passend binnen onze algehele bedrijfsvoering in de horeca, waar het gebruikelijk is om na of tijdens het werk gezamenlijk een drankje te drinken en samen naar buiten te gaan voor de veiligheid. Deze praktijk sluit volgens jullie handhavingsjuristen niet aan bij de strikte APV-bepaling, wat nu leidt tot sancties. De betreffende APV-bepaling luidt: "De leden van het gezin of de huishouding van de exploitant alsmede zijn elders wonende bloed- en aanverwanten, in de rechte lijn onbeperkt, in de zijlijn tot en met de derde graad; de personen van wie aanwezigheid in het bedrijf wegens dringende redenen noodzakelijk is."

Tijdens een hoorzitting deze week vernamen we van de hoorcommissie dat er meerdere waarschuwingsbrieven over de nazit zijn en de behandelde zaak niet op zichzelf staat. Ondanks de afspraak dat er geen verdere focus zou zijn op controle op de nazit en dat normaal ogende nazit zou worden getolereerd, blijken meerdere ondernemingen in dit gebied hierdoor te worden benadeeld. Zij moeten nu bezwaar maken en mogelijk beroep aantekenen tegen de verkorte exploitatievergunning vanwege een waarschuwing.

We hebben al eerder een dringend beroep gedaan op een praktische oplossing. Deze situatie jaagt ondernemers op kosten en verspilt ook kostbare tijd van zowel onze ondernemers als de gemeente. Dit is inefficiënt, vooral omdat er een tekort is aan handhavers en een grote belasting voor handhavingsjuristen. We zijn eerder gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er andere prioriteiten zijn die belangrijker zijn. Nu blijkt dat ondernemers toch worden benadeeld, kunnen wij niet anders dan hier opnieuw aandacht voor vragen. We willen graag weten om hoeveel dossiers het gaat en of deze waarschuwingen invloed hebben op de verlenging van de exploitatievergunning.

Mocht er geen redelijke aanpak komen voor deze ondernemers en zij worden gedwongen te procederen, dan verzoeken wij dringend om de regelgeving aan te passen. Een nazit, zoals deze nu plaatsvindt en nooit tot overlast leidt, moet formeel mogelijk blijven. Er is blijkbaar behoefte aan nadere duiding van noodzakelijke werkzaamheden. Juristen van de gemeente accepteren momenteel geen enkele vorm van werkzaamheden na sluitingstijd van de horecagelegenheid, laat staan de aanwezigheid van personeel dat een drankje met elkaar drinkt. Er lijkt geen begrip of bereidheid tot inleving in de normale bedrijfsvoering van horecabedrijven en het belang van een nazit. Een nazit is een activiteit die altijd al heeft bestaan en typerend is voor de hele branche in heel Nederland. De mensen die een (bij)baan in de horeca hebben gehad weten hoe dit werkt en hoe onschuldig dit is. De huidige APV-bepaling biedt naar onze mening voldoende aanknopingspunten om mogelijke excessen aan te pakken, maar is niet toereikend als deze strikt wordt toegepast op elk moment dat er na sluitingstijd nog personeel aanwezig is. De dossiers die bij de controles op vervroegde sluitingstijden zijn geconstateerd, betroffen geen van allen excessen.

We zijn ook benieuwd hoe burgemeester Halsema hiertegen aankijkt, aangezien zij ons telkens aangeeft geen voorstander te zijn van het juridiseren van dossiers. Dit is in onze ogen een voorbeeld waarbij onnodige juridisering wordt uitgelokt, waardoor ondernemers geen andere keuze hebben dan bezwaar te maken tegen de verlenging van hun exploitatievergunning. Dit punt is ook naar voren gebracht tijdens de hoorzitting door zowel de commissieleden als jullie handhavingsjuristen. Als zij dit al naar voren brengen hebben we er weinig vertrouwen in dat het op basis van een bezwaarschrift gecorrigeerd gaat worden. Meestal zal het dan getoetst moeten worden door een rechter en moet je een langslepend, tijdrovend en kostbaar proces volgen.

Ook op dit onderdeel ben ik uiteraard bereid om nader in overleg te gaan en te zoeken naar een redelijke oplossing waarbij er ook oog is voor de standpunten en belangen van de gemeente.|

Met vriendelijke groet,

Eveline Doornhegge
Regiomanager
Koninklijke Horeca Nederland
T: 0651490709
E: e.doornhegge@khn.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens