Na intensief overleg met FNV Horeca en CNV Vakmensen is het gelukt om afspraken te maken over een nieuwe Horeca-cao voor 2024. Er ligt nu een onderhandelingsresultaat. Als alle achterbannen akkoord geven is de nieuwe Horeca-cao een feit.

De belangrijkste punten:

  • Per 1 januari 2024 wordt het loongebouw aangepast, hierdoor worden de lonen verhoogd. De omvang van de loonsverhoging is per functiegroep verschillend.
  • Loonsverhogingen die werkgevers in de periode 1 juli 2022 t/m 31 december 2023 – buiten de cao om – aan werknemers hebben gegeven, kunnen verrekend worden.
  • Voor niet-vakkrachten en leerlingen BBL worden de in de cao opgenomen jeugdloonpercentages met 5% naar beneden bijgesteld.
  • Er komt een minimumstagevergoeding voor BOL- en HBO-stagiaires.
  • We werken in 2024 samen verder aan de ontwikkeling van een nieuw loon- en functiegebouw en de oprichting van een ontwikkelplatform voor de horecasector.De afspraken zijn tot stand gekomen na een aantal intensieve, maar constructieve overleggen tussen de onderhandelingsdelegaties. Het feit dat de overheid het Wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari 2024 weer fors verhoogt, maakte het gesprek niet makkelijker. Ook lagen de wensen en eisen van partijen behoorlijk ver uit elkaar en is van iedereen het uiterste gevraagd om te komen tot afspraken die goed te verdedigen zijn richting de achterban.

Loongebouw en loonontwikkeling

KHN-voorzitter Marijke Vuik: “Als branche zagen we dat er nieuwe arbeidsvoorwaarden nodig zijn. Als we geen nieuwe afspraken hadden gemaakt, zou het basisloon van de eerste vijf functiegroepen met ingang van 1 januari 2024 op het niveau van het WML zitten. Het steeds verder verhogen van het WML is een overheidsbesluit dat grote gevolgen heeft voor onze sector. Tegelijkertijd heeft de sector het zwaar en moeten veel ondernemers iedere euro drie keer omdraaien. Bij het maken van de afspraken zijn wij dus niet over één nacht ijs gegaan.”

Aanpassing loongebouw

Het loongebouw wordt voor het jaar 2024 aangepast door de basis- en eindlonen en tussenliggende periodieken te verhogen. Om balans terug te brengen in het loongebouw is ervoor gekozen om voor elke functiegroep een afzonderlijk stijgingspercentage af te spreken. Dit heeft als gevolg dat de lonen omhooggaan, maar dat de verhoging niet voor iedereen hetzelfde is. Ook kunnen loonsverhogingen die werkgevers in de periode 1 juli 2022 t/m 31 december 2023 – buiten de cao om – aan werknemers hebben gegeven, verrekend worden. Wat het nieuwe salaris van een medewerker per 1 januari wordt, is vast te stellen door het volgen van een aantal stappen, die zijn uitgewerkt in het onderhandelingsresultaat.

Voor niet-vakkrachten en leerlingen BBL worden de in de cao opgenomen jeugdloonpercentages met 5% naar beneden bijgesteld. De percentages liggen hiermee nog steeds hoger dan de wettelijke jeugdloonpercentages.

Stagevergoeding

Stagiaires (BOL- en HBO) krijgen vanaf 1 januari 2024 recht op een stagevergoeding. Dit bedrag moet minimaal 350 euro per maand zijn.

Werk-privé-balans

Om de werk-privé-balans van werknemers te beschermen, wordt in de cao een grens gesteld aan het aantal overwerkuren waartoe een werknemer kan worden verplicht. Wordt een werknemer verplicht om meer dan 2.174 uur te werken (10% boven de fulltime jaaruren-norm van 1.976 uur), dan mag de werknemer dit weigeren. Een werknemer hoeft dan niet te komen werken, maar mag dit uiteraard wel.

Ook wordt geregeld dat overwerkuren eerder uitbetaald worden. In de cao staat – en dit blijft ook zo – dat overwerkuren binnen drie maanden na afloop van het refertejaar gecompenseerd moeten worden in vrije tijd. Lukt dit niet, dan moeten de overwerkuren na die drie maanden direct uitbetaald worden. Hiervoor stond een termijn van drie maanden.

Ontwikkeling

De horecasector is gebaat bij goede arbeidsverhoudingen, werkgelegenheid, scholing, vakopleidingen, instroombevordering en arbeidsomstandigheden in de sector. Om dit te bevorderen, hebben we afgesproken om samen een ontwikkelplatform op te richten. Hiervoor moet een aparte cao worden gesloten. Het streven is om het platform zo snel mogelijk op te richten, maar op zijn vroegst per 1 juli 2024. Om het platform te financieren, zal er een premie vanuit werkgevers en werknemers worden bijgedragen. De exacte premie moet nog worden vastgesteld, maar zal niet meer bedragen dan 0,2% van de loonsom. Werkgevers en werknemers betalen daarvan ieder de helft.

Goede arbeidsvoorwaarden voor de hele sector

We kijken nu al bewust verder dan het jaar waarvoor deze cao is afgesloten. Het gezamenlijke doel is een aantrekkelijke Horeca-cao die ook zorgt voor een gelijk speelveld op arbeidsvoorwaarden voor de hele sector. Daarom passen we de werkingssfeer-bepaling van de cao aan. Dit betekent dat werkgevers die een andere cao hanteren dit alleen kunnen blijven doen als er sprake is van een minimaal gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket.

Wat nog meer?

  • We gaan het traject dat we hebben ingezet om te komen tot een geheel nieuw functie- en loongebouw in 2024 voortzetten. Implementatie daarvan vindt plaats per 1 januari 2025.
  • De afspraak over de individuele leerrekening die in de huidige cao is opgenomen, vervalt.
  • Er worden model-arbeidsovereenkomsten als bijlage bij de cao gevoegd. Deze model-arbeidsovereenkomsten kunnen worden toegepast door werkgevers en werknemers.

Hoe nu verder?

We vragen goedkeuring aan het Landelijk Bestuur van onze vereniging. Tussen 4 en 18 december 2023 vindt er een ledenraadpleging plaats door zowel FNV Horeca als CNV Vakmensen. Daarna weten we of de nieuwe cao definitief per 1 januari 2024 ingaat. Uiteraard houden wij je hiervan op de hoogte. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij een update delen. Volg ook het nieuws op khn.nl en op onze socials.

De precieze cao-teksten en loontabellen worden nu uitgewerkt en zijn uiterlijk half/eind december beschikbaar. Als de cao definitief is, wordt een verzoek bij de Minister van SZW ingediend om de cao algemeen verbindend te verklaren.

Lees hier het onderhandelingsresultaat