Als je een evenement organiseert binnen een straal van 25 km van een Natura 2000 gebied of als het evenement schade kan toebrengen aan beschermde dier- en plantensoorten, dan kan de gemeente je verplichten om een natuurvergunning aan te vragen of een quick scan te doen. We leggen uit hoe dit zit.

Geen tijd om het hele artikel te lezen? Dit zijn de belangrijkste punten:

  • Is er een Natura 2000 gebied binnen een straal van 25 km van jouw evenement, dan kan het nodig zijn een natuurvergunning aan te vragen.
  • Voor de aanvraag van een natuurvergunning heb je een AERIUS berekening nodig. Hier kun je het beste een bureau voor inschakelen.
  • De gemeente of provincie kan ook een quickscan verplicht stellen, waarbij gekeken wordt naar nadelige effecten op beschermde dier- en/of plantensoorten.
  • Hoeveel stikstofneerslag toegestaan is, verschilt per natuurgebied en periode. Je kunt dus niet eenmalig een AERIUS berekening laten opstellen voor de komende jaren.

Natuurvergunning bij evenementen in nabijheid Natura 2000 gebied

Voor activiteiten waarbij mogelijk natuurwaarden aangetast worden, geldt dat een vergunning nodig is op grond van de Wet natuurbescherming (natuurvergunning). Jouw evenement kan zorgen voor stikstofuitstoot (en daarmee dus stikstofneerslag) door bijvoorbeeld de verkeersbewegingen van de bezoekers, de uitstoot van stroomvoorzieningen (zoals een dieselagregaat) en de aan- en afvoer van materialen.

Is er een Natura 2000 gebied binnen een straal van 25 km van jouw evenement, dan kan de gemeente als voorwaarde stellen dat je een natuurvergunning aanvraagt. Deze vergunning vraag je aan via een formulier op de website van jouw provincie (zoek op vergunningen of natuurvergunning). Daar vind je ook tekst en uitleg over de benodigdheden en voorwaarden. Er zijn veel Natura2000 gebieden (Natura 2000 gebieden) dus de kans is best groot dat je hier mee te maken krijgt.

AERIUS berekening

Voor een natuurvergunning is het noodzakelijk dat je een AERIUS berekening laat doen. Hiermee wordt uitgerekend wat de stikstofneerslag is in het beschermde gebied door het evenement. Als deze boven de door de overheid vastgelegde waarde komt, is een natuurvergunning nodig.

De AERIUS berekening is een theoretische berekening door de aanvrager van het evenement op te stellen door middel van een online programma. Het vergt wel wat technische kennis, dus je zult al snel een bureau moeten inschakelen. De calculator is te vinden op AERIUS Calculator.

Soms kan door aanpassingen voorkomen worden dat een vergunning nodig is. Voorbeelden hiervan zijn het werken met zonnepanelen of bijvoorbeeld elektrisch vervoer, of het ontbreken van vervuilers zoals eerder genoemd. Ondanks dat je dan kan stellen dat er geen of nauwelijks extra stikstofneerslag zal ontstaan door een evenement, mag de gemeente de AERIUS berekening verplicht stellen.

Quick scan bij nadelige effecten op beschermde dier- en/of plantensoorten

Naast stikstofneerslag kan er ook sprake zijn van nadelige effecten op beschermde dier- en/of plantensoorten. De gemeente of provincie kan dan een quickscan verplicht stellen. Vaak wordt er dan bij evenementen gekeken naar geluidsproductie, lichtoverlast of wateronttrekking in het gebied. Ook hier geldt dat als uit de quickscan blijkt dat er nadelige gevolgen zijn, er weer een natuurvergunning of -ontheffing verplicht kan worden. De quickscan kun je eigenlijk niet zelf uitvoeren, dit moet door een gespecialiseerd ecologisch bureau gebeuren. Via internet zijn diverse bureaus te vinden.

Onderscheid kleine en grote evenementen?

De gemeente hoeft geen onderscheid te maken tussen kleinschalige en grootschalige evenementen. Uiteraard zal er bij kleinschalige evenementen minder kans zijn dat een natuurvergunning nodig is, maar in beide gevallen kunnen ze eisen stellen.

Stikstofruimte wisselend

Er zijn geen vaste normen voor hoeveel stikstofneerslag er mag zijn. Dit kan verschillen per natuurgebied en ook per periode. Het ligt er dus aan hoeveel “ruimte” er is op het moment dat het evenement wordt georganiseerd. Dat maakt ook dat je niet eenmalig een AERIUS berekening kan laten opstellen en dat voor de komende 10 jaar kan gebruiken, want volgend jaar kan de situatie anders zijn.

Expertise stikstofberekeningen

Als KHN hebben wij niet de expertise in huis op het gebied van stikstofberekeningen. Krijg je hier mee te maken, laat je dan vooral voorlichten door experts.