Op dinsdag 22 september vond er in de Tweede Kamer een uitgebreid debat plaats over de coronamaatregelen. Afgelopen vrijdag werden er voor 6 van de 25 veiligheidsregio’s extra maatregelen aangekondigd, waaronder maatregelen die de horeca vanaf zondagavond 20 september om 18.00 uur moet opvolgen. Deze regionale maatregelen zijn buitenproportioneel – zeker gezien het geringe aantal besmettingen in de horeca - en opnieuw een extra strop om de nek van horecaondernemers in de getroffen regio’s. Daarom heeft KHN in aanloop naar het coronadebat middels een brief aan minister De Jonge gevraagd om een onderbouwing te geven voor de nieuwe maatregel dat vanaf zondagavond 20 september jl. In 6 veiligheidsregio’s in de horeca een toegangsstop geldt vanaf 24.00uur en een sluitingstijd van 01.00 uur. Om het gesprek op gang te brengen, heeft KHN die brief ook gestuurd aan de woordvoerders van de Tweede Kamer fracties. KHN heeft de belangrijkste punten uit het coronadebat voor je op een rij gezet.

Disproportionele maatregelen

KHN vindt de aanvullende coronamaatrelen die op vrijdag 18 september werden aangekondigd volstrekt disproportioneel. Horecaondernemers en hun medewerkers volgen strenge protocollen en doen er dagelijks alles aan om hun gasten een veilige en gastvrije ervaring te bieden. Cijfers van het RIVM van vorige week tonen aan dat slechts 5,5 procent van alle besmette personen te herleiden is naar de horeca. Het overgrote deel van de besmettingen vindt plaats in de privésfeer: 55,4 procent thuis, 10,3 procent overige familie, 9,5 procent werksituatie, 9 procent verpleegtehuizen en 5,9 procent kennissen en vrienden. (NB: de cijfers die het RIVM op 22 september heeft gepubliceerd laten een zelfde beeld zien. Het aantal besmettingen dat is te herleiden tot de horeca is de afgelopen week 5,6%). Als je als overheid hierin niet kunt reguleren, dan is dat geen reden om extra maatregelen voor de horeca in te voeren. Ondanks dat elke besmetting er een te veel is, maakt dit de vraag legitiem of de maatregelen voor de horeca gebaseerd zijn op cijfers, of dat het symboolpolitiek betreft.

Oproep aan minister De Jonge: onderbouw nieuwe coronamaatregelen horeca

Op basis van bovenstaande gegevens begrijpt KHN niet waarom de maatregelen voor de horeca vorige week zijn aangescherpt. KHN heeft minister De Jonge daarom middels een brief om een onderbouwing van de genomen maatregelen gevraagd, met de vraag om hier op korte termijn op terug te komen. De belangrijkste twee vragen die we de minister hebben gesteld luiden als volgt:

  • Welke cijfers liggen aan het besluit ten grondslag? De meeste recente landelijke cijfers laten zien dat de horeca (als waarschijnlijke bron van besmetting) een beperkte rol inneemt. Dit getal rechtvaardigt dan ook zeker niet een dergelijk ingrijpende maatregel.
  • Welke wetenschappelijke inzichten c.q. onderzoeken liggen ten grondslag aan de maatregel om sluitingstijden te vervroegen?

De volledige brief kunt u hier downloaden.

Het coronadebat van 22 september kort samengevat

Meerdere partijen hebben gehoor gegeven aan de oproep van KHN om bovengenoemde vragen in het debat ook aan minister De Jonge te stellen. Zo vroegen D66, Van Haga en DENK naar de onderbouwing van de nieuwe maatregelen voor de horeca. Op basis van welke cijfers blijkt een uur eerder sluiten van de horeca effectief en proportioneel te zijn? Zijn de maatregelen in horeca te rechtvaardigen?

Premier Rutte gaf in zijn reactie op de vragen vanuit de Kamer aan dat het aantal besmettingen in de horeca (volgens de meest recente cijfers van het RIVM 5,6%) redelijk aanzienlijk is, dat het aantal besmettingen zou zijn verdrievoudigd en dat het in de horeca kan gaan om clusters met flinke omvang. Geert Wilders van de PVV voerde over deze reactie een stevig debat met de premier. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat premier Rutte namens het kabinet heeft toegezegd dat de kamer zal worden geïnformeerd via een zogenaamde voortgangsrapportage over de oorsprong van de coronaclusters in de horeca.

Premier Rutte heeft ook duidelijk gemaakt dat er zal worden gestreefd naar een tweewekelijks stramien, waarbij er dus elke twee weken een OMT-advies wordt uitgebracht, wat vervolgens wordt besproken met veiligheidsregio’s. De resultaten zullen vervolgens worden gedeeld middels een persconferentie.

Het overgrote deel van het debat ging over met name twee onderwerpen: het handelen van het kabinet rondom het vergroten van de testcapaciteit en de medio augustus gewijzigde richtlijn van het RIVM ten aanzien van het dragen van beschermingsmiddelen bij vluchtig contact in andere zorginstellingen dan ziekenhuizen.

Aan het einde van het debat zijn 20 moties ingediend. In overwegende mate gaan die in op de testcapaciteit en compensatie/ondersteuning voor medewerkers in de zorg. Er zijn geen moties ingediend die direct zijn gericht op de horeca. Rob Jetten heeft namens D66 een motie ingediend die het kabinet oproept om met een routekaart te komen, waarin wordt aangegeven in welke fase (het kabinet hanteert 3 fasen: waakzaam, zorgelijk, ernstig) bij welke indicatoren welke maatregelen worden genomen. Volgende week dinsdag wordt er over de moties gestemd.

Op donderdag 24 september zal er worden gedebatteerd over de steunmaatregelen. KHN zal ook dit debat volgen en de belangrijkste relevante uitkomsten delen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens