Sinds 1 december geldt de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 (afgekort: TWM). Deze is inmiddels twee keer verlengd en geldt nu tot 1 september 2022. Deze wet valt onder de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en geeft een wettelijke basis voor de maatregelen die landelijk en/of regionaal bepaald worden ter bestrijding van het coronavirus. Wat betekent deze nieuwe wet voor de horeca? KHN licht toe.

In de TWM staan maatregelen die moeten helpen om het coronavirus onder controle te krijgen. Zo is het per 1 december verplicht om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes waaronder de horeca.

Zie Rijksoverheid.nl voor

Wijziging in besluitvorming

Maatregelen worden vanaf 1 december niet langer op aanwijzing van de minister van VWS neergelegd in noodverordeningen. Als het kabinet maatregelen voorstelt om het coronavirus tegen te gaan, moeten die worden omschreven in een ministeriële regeling. Na vaststelling van de ministeriële regeling wordt deze binnen twee dagen voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer en treedt pas 7 dagen later in werking, na instemming van de Kamers. De wet en de ministeriële regeling komen dus in de plaats van de huidige 25 noodverordeningen van de Veiligheidsregio’s. De maatregelen die op grond van deze wet worden vastgesteld, zijn op dit moment één op één een vertaling van de huidige maatregelen die zijn vastgesteld door de Veiligheidsregio’s. Er zijn geen nieuwe maatregelen toegevoegd. Wel geldt voor hotels nu ook de beperking van 30 gasten in een zelfstandige ruimte. Dat geldt ook voor gasten die overnachten.

Maatregelen voor heel Nederland

Op grond van de wet kan er binnen de maatregelen lokaal maatwerk worden mogelijk gemaakt. In de huidige regeling is van die mogelijkheid géén gebruik gemaakt, omdat men in deze fase daarvoor geen ruimte ziet. De maatregelen gelden dus onverkort voor heel Nederland.

KHN informeert je over relevante wijzigingen

Uiteraard houdt KHN de aankondigingen van de publicaties van nieuwe maatregelen in de gaten. Als er voor de horeca relevante wijzigingen komen, informeert KHN je hierover via de website en updates per mail.