120

Lokale lasten

De situatie

Horecaondernemers hebben te maken met veel vormen van lokale belastingen en heffingen, bijvoorbeeld toeristenbelasting, precariorechten en leges voor vergunningen. Door de optelsom van maatregelen wordt de horecasector onevenredig zwaar getroffen. De tarieven overstijgen al jaren het inflatiecijfer en er zijn grote verschillen tussen gemeenten. Ook ontbreekt vaak een eenduidige of heldere grondslag.

De gemeentelijke autonomie maakt landelijke afschaffing of uniformering van toeristenbelasting onmogelijk. Wel dringt het samenwerkingsverband Gastvrij Nederland (waar KHN onderdeel van is) bij het kabinet aan op maatregelen om de lokale lastendruk te verminderen.

Waarschijnlijk ontvangen gemeenten de komende jaren minder geld van het Rijk uit het gemeentefonds. Om dat te compenseren mogen gemeenten in de toekomst lokaal extra belasting heffen. We vrezen voor eenzijdige lastenverhogingen voor het bedrijfsleven in het algemeen en de horeca in het bijzonder, omdat vooral daar sprake is van stapeling van belastingen en heffingen.

Standpunt KHN Lokale lasten

De toename in verschillende soorten lokale belastingen, leges en heffingen is KHN een doorn in het oog. KHN pleit voor eenduidige (landelijk geldende) grondslagen voor lokale belastingen, leges en heffingen. Ook pleit KHN voor een micronorm: de lokale belastingopbrengst mag niet hoger zijn dan in het jaar ervoor (behalve correctie voor inflatie en volume-effecten).

KHN vindt dat:

  • de autonomie van lokale overheden op het gebied van belastingheffing niet verder moet worden vergroot;
  • de voortdurende (ongefundeerde) stijging van gemeentelijke lasten moet stoppen én dat gemeenten moeten aantonen hoe zij tot (de hoogte van) bepaalde leges komen. Uitgangspunt moet zijn: een efficiënt werkende gemeente;
  • de BIZ (Bedrijfsinvesteringszone) een goed instrument is om invulling te geven aan gezamenlijke wensen en belangen van ondernemers in een specifiek gebied. Voorwaarde is dat de BIZ door de gemeente niet wordt gebruikt om gemeentelijke basistaken over te hevelen naar ondernemers;

de opbrengst van toeristenbelasting begrensd moet worden en aantoonbaar (transparant) moet terugvloeien naar de gastvrijheidseconomie. De grondslag van toeristenbelasting zou moeten worden verbreed van ‘overnachting’ naar ‘profijt’: immers detailhandel/MKB-bedrijven hebben ook profijt van het verblijf van (zakelijke) toeristen en zouden ook belasting moeten betalen.

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400