We willen je graag een update geven over de lopende inspecties van het multidisciplinaire team van MEO in de horeca. Het bestuur van KHN Curaçao is in gesprek met het MEO-inspectieteam.

Het is van essentieel belang dat je er voor zorgt dat alle benodigde documenten (bijvoorbeeld horecavergunning; douanevergunning; hindervergunning; directeursvergunning; vestigingsvergunning; GGD-kaarten (in verband met hygiëne); personeelskaarten (SOAW) ) aanwezig zijn om een soepel proces te faciliteren.

Let op dat wanneer je e.e.a. niet op orde hebt (lees papieren en in strijd met de wet) ze overgaan tot het intrekken van de horecavergunningen. Een ander voorbeeld is dat er alcohol werd geschonken aan jongeren onder de 16 jaar. Als horecaondernemer is het jouw verantwoordelijkheid om dit te controleren.

Bij een inspectie raden wij je aan kalm en beheerst te blijven. Het kan nuttig zijn om te informeren naar de teamleider van het multidisciplinaire team en te vragen naar de volledige voor- en achternaam. Daarnaast zou het nuttig zijn om te vragen naar de samenstelling van het team, inclusief vertegenwoordigers van MEO, SOAW, SVB en SBAB.

Wij stellen het op prijs om informatie te ontvangen over de voortgang, effectiviteit en efficiëntie van de inspectie van het MEO-inspectieteam. Het observeren van de houding van het team, zoals een nette en professionele uitstraling en respectvol gedrag, kan waardevolle inzichten opleveren. Bovendien kan het noteren van het tijdstip van de controle bijdragen aan een beter begrip van het hele proces.

Door deze informatie te verzamelen, kunnen we gerichte gesprekken met de sectordirecteuren initiëren en eventuele zorgen of feedback die je hebt op basis van jouw observaties aanpakken.

Als je meer hulp nodig hebt of aanvullende vragen neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn hier om jou te ondersteunen.

----
I hope this message finds you well. We wanted to address the ongoing inspections by the MEO multidisciplinary team in the hospitality industry. The board of KHN Curacao is in conversation with the MEO inspection team.

It is essential that you ensure all necessary documents (e.g. horeca permit; Customs permit; Nuisance permit; Director's license; Establishment permit; GGD cards (related to hygiene); Personnel cards (SOAW)) are on file to facilitate a smooth process.

Please note that if you do not have everything in order (read papers and are contrary to the law), they will revoke the catering permits. Another example is that alcohol was served to young people under the age of 16. As a catering entrepreneur, it is your responsibility to check this.

In the event of an inspection, we recommend remaining calm and composed. It may be helpful to inquire about the team leader of the multidisciplinary team, requesting their full name and surname. Additionally, it would be beneficial to ask about the composition of the team, including representatives from MEO, SOAW, SVB, and SBAB.

We appreciate obtaining information about the progress and effectiveness and efficiency of the inspection of the MEO inspection team . Observing the demeanor of the team, such as their neat and professional appearance and respectful behavior, can provide valuable insights. Moreover, noting the time of the check can contribute to understanding the entire process more comprehensively.

By collecting this information, we can initiate targeted discussions with the sector directors and address any concerns or feedback you may have based on your observations.

If you require further assistance or have any additional questions, please do not hesitate to reach out. We are here to support you.