Veel horecaondernemers luidden vorig jaar de noodklok vanwege de enorm gestegen huren als gevolg van de extreem hoge inflatie. Stijgingen tot 14,5 % waren hierin geen uitzondering. Daarom heeft KHN vorig jaar samen met INretail in de media en bij de politiek aandacht gevraagd voor deze hoge huurstijgingen.

Ondanks een poging van minister Adriaansens van EZK om partijen bij elkaar te brengen en ondanks meerdere gesprekken blijken verhuurders zeer terughoudend en willen ze niet verder gaan dan een algemene oproep om met elkaar in gesprek te gaan.

Tweede Kamerlid Amhaouch (CDA) heeft in december een motie ingediend met de oproep aan het kabinet om een beroep op verhuurders te doen om huurders meer tegemoet te komen. Op basis van deze motie heeft minister Adriaansens (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)) actie ondernomen en vond er op 9 maart onder haar leiding een rondetafelgesprek plaats. Vertegenwoordigers en belangenbehartigers van huurders en verhuurders waren aanwezig. Vanuit KHN waren voorzitter Marijke Vuik en directeur Dirk Beljaarts bij het gesprek.

Naar aanleiding van dit overleg hebben we geprobeerd om samen met brancheorganisaties van verhuurders tot een gezamenlijke oproep te komen voor huurders en verhuurders, zodat zij met elkaar in gesprek kunnen gaan en concrete oplossingen kunnen vinden.

Lees meer:

Dit overleg is echter mislukt, omdat verhuurders nauwelijks bereid zijn tot concessies.

Waar liggen de verschillen tussen de partijen?

Voor de huurderspartijen is het van belang dat, als er een gezamenlijke oproep komt, deze het volgende duidelijk aangeeft:

  • Dat de extreem hoge inflatie van vorig jaar op z'n minst reden moet zijn voor een gesprek tussen huurder en verhuurder (als dit nog niet heeft plaatsgevonden en er geen goede afspraken zijn gemaakt).
  • Dat er vanuit deze oproep duidelijke suggesties voor oplossingen moeten komen.

Als brancheorganisatie van ondernemers vinden we dit begrijpelijke voorwaarden, maar de verhuurders zijn het hier niet mee eens.

Verhuurders beperken zich tot een algemene oproep

Verhuurders vinden dat er al veel goede afspraken worden gemaakt. Ze willen niet verder gaan dan een algemene oproep waarin wordt benadrukt dat een gesprek tussen verhuurder en huurder (in het gezamenlijke belang) altijd positief is.

Naar onze mening doet dit geen recht aan de zeer bijzondere situatie vorig jaar, waarin zelfs huurprijsverhogingen van 14,5% hebben plaatsgevonden

Verhuurders negeren motie Tweede kamer

Er zijn zeker goede voorbeelden van huurders en verhuurders die goede afspraken hebben gemaakt, maar dit komt helaas nog te weinig voor. Uit de KHN-enquête van begin maart bleek bijvoorbeeld dat van de 56% van de huurders die heeft geprobeerd om een gesprek aan te gaan met hun verhuurder over een lagere huurverhoging, in de meerderheid van de gevallen (57%) dat verzoek werd afgewezen.

Vragenuurtje Tweede Kamer: minister doet toezegging onderzoek ACM maar ook naar juridische mogelijkheden ingrijpen via wetgeving

Samen met andere huurderspartijen hebben we de Tweede Kamer geïnformeerd over het stuklopen van het overleg met verhuurders. VVD Tweede Kamerlid Thierry Aartsen heeft het onderwerp op de agenda gezet van het vragenuurtje van 4 juli. Ook CDA Tweede Kamerlid Amhaouch en D66 Tweede Kamerlid De Jong stelden minister Adriaansens vragen.

Thierry Aartsen vroeg de minister concreet om de ACM onderzoek te laten doen en daarbij specifiek te laten kijken naar het zogenaamde ROZ-model voor een huurovereenkomst dat door vrijwel alle verhuurders wordt gebruikt. Ook vroeg hij de minister te onderzoeken of er geen juridisch instrumentarium moet komen om voor de toekomst in te kunnen grijpen wanneer zich een vergelijkbare extreme situatie voor zou doen.

De hele kwestie wordt immers alleen maar wranger omdat het CBS vrijdag 30 juni de nieuwe systematiek van berekening van de CPI bekend maakte. Zou deze methodiek in 2022 zijn gebruikt, dan zou de CPI in september 2022 geen 14,5% zijn geweest maar 7,8%

Minister Adriaansens heeft de volgende vier toezeggingen gedaan:

  • Ze gaat praten met huurders en verhuurders om scherp te krijgen waar het mis is gegaan in de overleggen en of er niet alsnog een oplossing gevonden kan worden
  • Ze gaat de ACM vragen om te onderzoeken of er op de huurmarkt voor zakelijke panden wel sprake is van een eerlijk speelveld
  • Ze gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een wettelijk kader (om in te kunnen grijpen)
  • Ze gaat met de ROZ praten; hoe de modellen tot stand komen en of de belangen van beide partijen daarbij voldoende meegenomen worden

Kortom, er lijkt wat beweging te zijn en we houden jullie op de hoogte.

Hoe dan ook is het volgens ons aanleiding voor huurders om een volgende huurprijsaanpassing niet zo maar klakkeloos te accepteren als de verhuurder het afgelopen jaar niets heeft willen doen. Zeker nu het CBS met de bekendmaking van de nieuwe methode van berekening van de CPI eigenlijk heeft erkend dat de CPI-cijfers vorig jaar irreëel hoog waren.