Vandaag heeft de demissionair minister van Financiën, Wopke Hoekstra, de rijksbegroting voor 2022 overhandigd aan de Tweede Kamer. Zoals eigenlijk verwacht is het een begroting waarin met name wordt voortgeborduurd op al ingezet beleid. Omdat het kabinet demissionair is, worden grote keuzes voor de toekomst aan een nieuw kabinet gelaten.

“Achter ons ligt een periode die voor een belangrijk deel in het teken stond van het coronavirus. Voor ons ligt een jaar waarin we mogen hopen op een verdere terugkeer naar meer normale verhoudingen.” Koning Willem Alexander, Troonrede 2021

Natuurlijk werd corona in de Troonrede benoemd en zien we de gevolgen van de coronacrisis terug in onderdelen van de begroting voor 2022. Maar in de miljoenennota gaat het niet over steunmaatregelen die NU nodig zijn, daar volgt volgende woensdag een extra debat over.

Er worden geen grote, nieuwe beleidsonderwerpen benoemd en gebudgetteerd in de miljoenennota. Dat betekent niet dat er helemaal niets extra's gebeurt. Het goede nieuws is dat de economie (weer) groeit. Een paar voor de horeca relevante onderwerpen benoemen we hier kort:

Werkgeverslasten

De werkgeverslasten nemen over 2022 ten opzichte van heel 2021 met ongeveer 1,10 procentpunt toe. Dat komt vooral door het verdwijnen van de korting sinds 1 augustus 2021 op de ww-premies. De hoge ww-premie zal vanaf 2022 ook weer worden toegepast als een werknemer binnen een kalenderjaar 30% of meer uren overwerkt. Deze uitzondering is vanwege de coronacrisis opgeschort, maar treedt dus in 2022 weer in werking.

Tegemoetkoming kleine werkgevers

Veel arbeidsmarktonderwerpen schuift het demissionaire kabinet door naar een volgend kabinet.

Het kabinet komt kleine werkgevers tegemoet in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Een belangrijk onderdeel van dit pakket is het verlagen van de kosten van arbeidsongeschiktheid voor werkgevers. Door de gedifferentieerde premie betalen kleine werkgevers minder Aof-premie dan grote werkgevers. Deze premie geldt vanaf 1 januari 2022. Kleine werkgevers kunnen dit geld gebruiken om zich goed te verzekeren, bijvoorbeeld door het afsluiten van de MKB Verzuim-ontzorg-verzekering. Die verzekering is ook via KHN-verzekeringen beschikbaar.

Zorgtaken tussen ouders en uitkering ouderschapsverlof

Het kabinet zet zich in voor een meer gelijke verdeling van werk- en zorgtaken tussen ouders. Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers bij opname van ouderschapsverlof gedurende 9 weken recht op een uitkering. Hiervoor was dit verlof in principe onbetaald. Om ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen kiezen hoe ze werk en zorg combineren, krijgen ouders voortaan de eerste 9 weken een uitkering van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon).

Klimaatverandering belangrijk thema

Het kabinet kondigde aan om € 6,8 miljard extra uit te geven aan klimaatmaatregelen zonder lastenverzwaringen. De invoering van de Klimaatwet (in 2019) en de uitvoering van het Klimaatakkoord (sinds 2016) zijn de basis voor de aanpak van klimaatverandering. Het doel is om in 2030 49% minder CO2-uitstoot te hebben ten opzichte van 1990. Om dat te halen is extra inspanning nodig.

De € 6,8 miljard gaan naar:

  • Subsidies om mensen te helpen bij verduurzaming; o.a. subsidies voor elektrische bestelauto’s.
  • Duurzame energie en andere technologieën die de CO2-uitstoot verlagen; o.a. door mkb-ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken meer belastingvoordelen te bieden.
  • De energie-infrastructuur van de toekomst; o.a. meer inzetten op nieuwe energiebronnen en waterstof.
  • Maatregelen voor minder CO2 in de industrie; o.a. gemeenten en omgevingsdiensten te helpen bij de handhaving van de energiebesparingsplicht.
  • De uitvoering van bestaande afspraken uit het Klimaatakkoord; o.a. aan van het gas af.

Verdere invulling van de klimaatmaatregelen wordt bepaald door het nieuwe kabinet. Het ministerie van EZK geeft aan mkb-ondernemers in de toekomst beter bij nieuwe wet- en regelgeving te betrekken via de mkb-toets en het toegankelijker maken van aanbestedingen voor het mkb.

Volgend kabinet aan de slag met gezonde leefstijl

Het Nationaal Preventieakkoord (NPA) heeft als doel om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik onder de Nederlandse samenleving terug te dringen. In 2019 hebben 70 partijen, waaronder KHN, het NPA ondertekend. In 2022 wordt voor een rookvrije generatie en het tegengaan van problematisch alcoholgebruik € 17,8 miljoen beschikbaar gesteld. De inzet op gezonde leefstijl, gezonde voeding en een gezond gewicht krijgt ook in 2022 extra aandacht met een bedrag van €19,3 miljoen.

Volgens het kabinet is er naast deze afspraken meer nodig “om een vitale samenleving te realiseren”. Daarom heeft het RIVM nieuwe maatregelen geïnventariseerd om de ambities uit het akkoord te kunnen behalen. Maar eventuele acties en investeringen daarvoor worden doorgeschoven naar een volgend kabinet. Wel stelt het kabinet geld beschikbaar voor gemeenten om lokale en regionale preventieakkoorden op te zetten. Om zo gemeenten te stimuleren om met de lokale partners afspraken te maken over de inzet op preventie en een gezonde leefstijl. Hier komt € 10 miljoen voor beschikbaar.

Aanpak ondermijning

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Het gaat in 2022 om een extra investering van €524 miljoen, die onder andere wordt ingezet voor de aanpak van criminele geldstromen, het tegengaan van witwassen, het afpakken van crimineel vermogen en verdere publiek-private samenwerking. Er blijft ook in 2022 geld beschikbaar voor het voorkomen en aanpakken van geweld, overvallen, agressie, inbraken en cybercrime. Zo kan KHN voor 2021-2022 vanuit deze subsidie weer gratis overvalpreventie-en 'omgaan met agressie'- trainingen organiseren.

Niets over coronasteun in de Troonrede. Volgende week is er een debat over steun in de Tweede Kamer

De miljoenennota gaat over de begroting voor 2022. Natuurlijk kwam corona voor in de Troonrede en zien we de gevolgen van de coronacrisis terug in onderdelen van de begroting voor 2022.

Maar die miljoenennota gaat niet over extra steun die NU nodig is voor een sector als de horeca.

En die extra steun is keihard nodig. Als KHN pleiten we voor extra steun NU in onze eigen KHN-steunbegroting die we dinsdag 7 september jl. hebben overhandigd aan Tweede Kamerleden.

Woensdag 29 september vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats dat gaat over extra steun. In het coronadebat van 16 september is door het kabinet nog eens benadrukt dat ze werken aan een extra steunvoorziening voor die sectoren die geraakt gaan worden door de maatregelen zoals die vanaf 25 september 2021 gaan gelden. De nachthoreca is daarbij specifiek benoemd, maar ook evenementenorganisatoren die bij evenementen binnen maar op 75% capaciteit kunnen draaien.

Het kabinet heeft de Kamer toegezegd om voorafgaand aan dat ‘steundebat’ met een brief te komen waarin wordt uitgelegd hoe ze de extra steun vorm gaan geven.

KHN zal de Kamerleden tijdig voorzien van extra input. Want het zijn niet alleen de clubs en discotheken die worden geraakt door de sluitingstijden van 00.00 uur, dat geldt voor veel meer horecabedrijven en ook voor hen moeten er oplossingen komen.

Lees ook de eerste reactie van VNO-NCW op de Prinsjesdagstukken:

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens