In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft SIRA consulting onderzoek gedaan naar de regeldruk in zes sectoren, waaronder de horeca. Ze hebben zowel gekeken naar de kosten als de werkbaarheid. Hieruit blijkt dat een hotel-restaurant met zwembad te maken heeft met maar liefst 93 wettelijke verplichtingen. Op jaarbasis kost het 240.000 euro om aan die regels te voldoen. Ook blijkt dat 21% van de regels door ondernemers als niet of slecht werkbaar wordt beoordeeld.

We zijn heel blij dat het ministerie van EZK een onderzoek heeft laten uitvoeren naar regeldruk. Ze hebben namelijk gekeken naar wat deze regeldruk in de praktijk écht betekent voor ondernemers. En daaruit blijkt dat de grootste regeldrukproblemen voor alle onderzochte branches ligt op het terrein van werkgeverschap. Denk aan loondoorbetaling bij ziekte, ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid en het betalen van een transitievergoeding. Voor het hotel-restaurant met zwembad kwam een aantal horecaspecifieke regels als onnodig belastend naar boven. Namelijk de regels met betrekking tot het bijschrijven van de dagleidinggevende op het aanhangsel van de alcoholwetvergunning en de regels rond controle van zwemwater.

Demissionair minister van EZK Adriaansens heeft in de Voortgangsrapportage regeldruk aangekondigd dat ze met een reductieprogramma met concrete maatregelen gaat komen om de regeldruk in de zes onderzochte sectoren aan te pakken. Hiervoor gaat zij in overleg met de betrokken departementen en met de brancheorganisaties. KHN gaat vanzelfsprekend graag in gesprek met het ministerie van EZK over specifiek de regeldrukproblemen in de horeca.

Onderzoek op basis van ‘indicatorbedrijf’
SIRA consulting heeft onderzoek gedaan in zes sectoren: de metaal, retail, bouw, voedingsmiddelenindustrie, kappersbranche en de horeca. Per branche is een ‘indicatorbedrijf’ samengesteld. Aan de hand van de input van vijf echte bedrijven is voor de horeca voor een fictief hotel-restaurant met zwembad de regeldruk in kaart gebracht. Wij zijn betrokken geweest bij het aandragen van de vijf echte bedrijven. Er is gekozen voor een hotel-restaurant met zwembad omdat dit bedrijf met de meeste regels te maken heeft.

In het onderzoek is niet alleen gekeken naar de kosten die verbonden zijn aan de regeldruk, maar ook naar de werkbaarheid van de regels. De combinatie van die factoren leiden tot een top-10 van regels waar de meeste regeldrukwinst kan worden geboekt voor de horeca.

Belangrijkste uitkomsten regeldruk horeca
Uit het onderzoek blijkt dat voor het hotel-restaurant met zwembad geldt dat:

 • Het hotel-restaurant te maken heeft met 93 wettelijke verplichtingen.
 • Die leiden tot een kostenpost van ruim 240.000 euro per jaar. Dat is iets meer dan de jaarlijkse winst.
 • 32% van die kosten zijn interne kosten, 68 % externe kosten (bijvoorbeeld voor de inhuur van derden).
 • 51% van de regeldruklasten zijn werkgevergerelateerd en 18% heeft betrekking op het ondernemerschap. De overige 31% is sectorspecifiek.
 • 21% van de regels worden door de ondernemers als niet of slecht werkbaar beoordeeld.

De 10 verplichtingen die volgens de horeca in een regeldruk reductieprogramma moeten terugkomen:

 • Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
 • Het doorbetalen loon bij ziekte (langdurig verzuim via verzekering)
 • Bijhouden ziekteverzuim
 • Re-integratie van zieke medewerker
 • Vaste contracten (Wab)
 • Doorbetalen loon bij ziekte (kort verzuim)
 • Aangifte omzetbelasting
 • Betrokkenen informeren AVG
 • Vergunningen horecabedrijf (bijschrijven leidinggevenden)
 • Controle zwemwater

Samenwerken om werkgevergerelateerde regeldruk te verminderen
Ruim de helft van de in kaart gebrachte regeldruklasten zijn werkgevergerelateerd. Die hebben dus te maken met de wettelijke verplichtingen die horen bij het zijn van werkgever. Dit zijn grote onderwerpen en thema’s waar al veel speelt. Bijvoorbeeld als het gaat om loondoorbetaling bij ziekte. Daarom trekken we op deze punten samen op met de andere branches die ook zijn onderzocht door SIRA. De drie grootste knelpunten die voor alle sectoren herkenbaar zijn en uit het hoofdrapport van SIRA naar voren zijn gekomen zijn:

 1. Loondoorbetaling bij ziekte
 1. Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid
 1. Betalen transitievergoeding


In het gezamenlijk persbericht dat op 18 augustus naar buiten is gebracht met INretail, ANKO, Koninklijke Metaalunie, MKB Nederland, Aannemersfederatie Nederland en Bouwend Nederland hebben we duidelijk gemaakt dat de regeldruk zo snel mogelijk verminderd moet worden. In het rapport van SIRA worden concrete aanbevelingen gedaan. Waarom worden die niet gelijk doorgevoerd?

KHN gaat in gesprek met EZK over de sectorspecifiek issues
Het ministerie van EZK heeft zelf al contact met KHN opgenomen om te praten over de horeca-specifieke knelpunten. Een uitnodiging die we natuurlijk graag aannemen en waarbij wat ons betreft zowel de algemene werkgevergerelateerde knelpunten aan de orde moeten komen maar zeker ook alle horecaknelpunten.


En dat hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. Met betrekking tot de controle van zwembadwater stelt SIRA een aantal heel eenvoudige aanpassingen voor. Bijvoorbeeld door hotels minder vaak te verplichten om te meten en de tarieven voor de externe onderzoeken te beperken. Dat moet snel te realiseren zijn.

Ten aanzien van het bijschrijven van de dagleidinggevenden zijn wij van mening dat die verplichting gewoon geschrapt moet worden. In de wet is daar al op voorgesorteerd, alleen staatssecretaris Van Ooijen wil de verplichting handhaven omdat gemeenten dat zo graag willen. Een kostenpost van 13 miljoen voor de sector op jaarbasis terwijl de regel niets oplevert.

Lees ook: KHN-lobby om bijschrijven ‘dagleidinggevenden’ op de vergunning te schrappen