Bijgaand de reeds bekende informatie omtrent de terrasregels in Berkelland. In de huidige tijd goed om nog even door te nemen.

Heb je vragen of opmerkingen dan kun je contact opnemen met de gemeente dan wel met jouw KHN regiomanager.

Op 11 december 2017 hebben wij via e-mail van KHN Berkelland het verzoek ontvangen om de openingstijden van de terrassen in Berkelland in de winter te verruimen. Daarover gaat deze brief.

De seizoenen in het terrassenbeleid worden losgelaten
We maken geen onderscheid meer in zomer- en winterseizoen. Van de pilot in februari en maart is weinig gebruik gemaakt. Toch laten we de scheiding los, omdat we het te betuttelend vinden.

De terrassen mogen het hele jaar door open zijn
Ze mogen van zondag tot en met donderdag open zijn tot 24.00 uur. In de nacht van vrijdag en zaterdag mag het terras tot 01.00 uur open blijven.

Het terras mag geen geluidsoverlast geven in de buurt
Terrassen brengen een bepaald geluidsniveau met zich mee. Om te voorkomen dat dit overlast veroorzaakt in de buurt gelden de voorschriften van het Activiteitenbesluit:

 • Tussen 07.00 en 19.00 uur: 35 – 50 dB(A)
 • Tussen 19.00 en 23.00 uur: 30 – 45 dB (A)
 • Tussen 23.00 en 07.00 uur: 25 – 40 dB (A)

Wij kunnen in individuele gevallen afwijken van bovenstaande geluidsniveaus.

Voor de volledigheid hebben wij de gewijzigde nadere regels bijgevoegd.

Vragen?
Neem dan contact op met mevrouw M.W. Konings-Nijhoff, telefoonnummer 0545-250 468.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Berkelland,

M.W. Konings-Nijhoff,
Klantadviseur

Nadere regels voor terrassen gemeente Berkelland 2018
Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland; overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen ten aanzien van terrassen; gelet op het bepaalde in de artikelen 2:10, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening 2018 (Apv 2018);

B E S L U I T:
vast te stellen de volgende nadere regels: “Nadere regels voor terrassen gemeente Berkelland 2018”

Vrije doorgang

  1. Gelet op de (brand)veiligheid is het noodzakelijk dat de toegangsdeuren tot de zaak vrij toegankelijk blijven. Om directe hinder te voorkomen moeten terrasmeubels zo geplaatst worden dat de toegang tot naastgelegen panden vrij blijft.
  2. Het terrasmeubilair en andere voorwerpen op het terras (afvalbakken, parasols, parasolhouders enz.) zijn zo geplaatst, dat de ingangsdeuren van de zaak vrij zijn. De breedte van deze vrije doorgang is tenminste dezelfde afmeting als de volledige breedte van de toegangsdeur(en). Daarnaast mag de toegang of ontsluiting van aanliggende percelen niet belemmerd worden.
 • Obstakelvrije zone op en boven de weg
  1. Wij kunnen zelf bepalen hoe wij voldoende ruimte en daarmee veiligheid waarborgen op weggedeelten bestemd voor voetgangers.
  2. Het spreekt voor zich dat het vanuit oogpunt van verkeersveiligheid nooit de bedoeling kan zijn dat het terras geplaatst wordt op weggedeelten bestemd voor het rijverkeer. Daarnaast moet boven dit gedeelte minimaal 4,5 meter vrije ruimte zijn, gebaseerd op de normen voor de maximale hoogte van vrachtverkeer, die 4 meter bedragen.
  3. De rijbaan, als onderdeel van de openbare weg, is volledig obstakelvrij, terwijl de vrije doorrijhoogte minimaal 4,5 meter is. De absolute minimum-norm voor vrije ruimte op voetgangersgedeelten van de openbare weg is 1,2 meter, terwijl hierboven minimaal 2,20 meter vrij moet blijven.
 • Geluidsniveaus Tussen 19.00 en 23.00 uur: 30 – 45 dB (A)
  1. De piekwaarden die worden bereikt zijn niet hoger dan 20 dB(A) boven bovenstaande grenzen. Deze maximale piekwaarden gelden overdag niet voor het laden en lossen en voor het komen en gaan van bezoekers. Het stemgeluid van bezoekers wordt niet meegerekend, tenzij deze bezoekers zich bevinden op een terras op een binnenterrein. Overigens kunnen wij in individuele gevallen afwijken van bovenstaande geluidsniveaus, behalve ten aanzien van het geluidsniveau binnen woningen van derden.
  2. Tussen 23.00 en 07.00 uur: 25 – 40 dB (A)
  3. Tussen 07.00 en 19.00 uur: 35 – 50 dB(A)
  4. Terrassen brengen een bepaald geluidsniveau met zich mee. Om te voorkomen dat dit overlast veroorzaakt gelden de voorschriften van het Activiteitenbesluit.
  5. De vergunninghouder houdt zich aan de geluidsnormen die gelden in het Activiteitenbesluit. Het is daarom verboden een geluidsapparaat in werking te hebben op het terras.
 • Meubilair binnen uitstalstrook
  1. Bij de vergunningaanvraag moet een tekening worden ingediend. De behandeld ambtenaar beoordeelt of de afmetingen voldoen aan de bepalingen in beleidsregel 2.
  2. Het terras is ingericht zoals aangegeven op de tekening die bij de vergunning hoort.
 • Maximumoppervlakte
  1. Deze situatie kan zich bijv. voordoen op plaatsen waar de voor voetgangers bestemde gedeelten van de openbare weg heel royaal zijn of op het voor parkeren bestemde gedeelten van de openbare weg.
  2. Wij zijn bevoegd aan het terras een maximum-oppervlakte te verbinden.
 • Terrasseizoen
  1. Het terrassenseizoen bestaat duurt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Sluitingstijd terrassen
  1. van zondag- tot vrijdag geldt een sluitingstijd van 0.00 uur.
  2. op zaterdag en zondag (vrijdag- en zaterdagnacht) is de sluitingstijd maximaal 01.00 uur.
 1. Er zijn twee verschillende sluitingstijden:

Schoonhouden terras en omgeving

  1. De vergunninghouder houdt het terras en de omgeving altijd schoon.
 • Voorkomen schade of overlast
  1. De vergunninghouder neemt alle mogelijke maatregelen om te voorkomen, dat de gemeente of derden schade lijden of overlast ondervinden door het terras.
 • Aansprakelijkheid
  1. De vergunninghouder is verplicht de eventuele schade, die door het gebruik van de vergunning ontstaat, te vergoeden.
 • Aanvullende voorwaarden
  1. Wij zijn altijd bevoegd om aanvullende voorwaarden te stellen aan de vergunning. Dat gebeurt alleen wanneer het gebruik van het terras daartoe aanleiding geeft of om vandalisme te voorkomen.
 • Intrekking vergunning
  1. Het niet voldoen aan of overtreden van de gestelde voorwaarden kan leiden tot intrekking van de vergunning.
 • Opvolgen aanwijzingen politie en/of gemeente
  1. Aanwijzingen van de politie en/of gemeente worden altijd opgevolgd. De aanwijzingen gaan over naleving van de voorschriften en/of ter bescherming van de openbare orde en veiligheid .
 • Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking na de dag waarop ze zijn bekend gemaakt.

Intrekking van de nadere regels voor terrassen

Het besluit Nadere regels ex artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2016 vastgesteld op 12 juli 2016 wordt ingetrokken op het moment dat deze nadere regels overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 in werking treden.

 • Citeertitel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: “Nadere regels voor terrassen 2018”

Borculo, 24 april 2018

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris, de burgemeester,
M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens