De situatie

Door de aard en veelheid van verschillende activiteiten in een horecabedrijf heeft de horeca te maken met relatief veel regels, vergunningen en toezicht. Dit brengt hoge kosten met zich mee.

In 2023 heeft SIRA consulting in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderzoek gedaan naar de regeldruk in zes sectoren, waaronder de horeca. Hierbij is zowel gekeken naar de kosten als de werkbaarheid van overheidsregels. Uit dit onderzoek blijkt dat een hotel-restaurant met zwembad te maken heeft met maar liefst 93 wettelijke verplichtingen. Op jaarbasis kost het 240.000 euro om aan die regels te voldoen. Ook blijkt dat 21% van de regels door ondernemers als niet of slecht werkbaar wordt beoordeeld. De meest belastende en ook kostbare regels zitten met name in generieke werkgeversverplichtingen.

  Standpunt KHN

  KHN vindt dat de regeldruk voor ondernemers moet worden teruggebracht.

  KHN wil:

  • Dat de overheid meer werk maakt van een regeldrukreductieprogramma doordat:
  • Er een meetbare regeldrukreductiedoelstelling wordt geformuleerd voor alle departementen
  • Er een concreet actieplan komt naar aanleiding van de aanbevelingen van Sira uit de rapportage van hetindicatoronderzoek
  • Kleine bedrijven (<25fte) per definitie worden uitgezonden van dan wel te maken krijgen met ‘lichtere’ regels, tenzij...
  • Dat de mkb-toets niet alleen wordt toegepast op nieuwe wetgeving maar ook op bestaande wetgeving.
  • Dat de kosten voor toezicht en handhaving van overheidsregels voor rekening van de regelende overheid blijven.
   Meer informatie