Na maanden onderhandelen presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie op woensdag 15 december 2021 een nieuw regeerakkoord. Daarin staat wat het kabinet de komende regeringsperiode wil bereiken. Maar wat betekent dit akkoord voor jou als horecaondernemer? KHN zet de belangrijkste punten voor je op een rij.

Regeerakkoord VVD, D66, CDA en CU

Het regeerakkoord legt een goede basis voor de noodzakelijke verduurzaming en modernisering van Nederland. De komende jaren is de coalitie bereid flink te investeren in innovatie en kennis. Ook is er aandacht voor ondernemerschap en het mkb, maar dat beperkt zich met name tot woorden. De komende kabinetsperiode komt het dus ook aan op een goede uitwerking in de praktijk.
KHN mist in het regeerakkoord ‘economisch coronaherstel’ als grote opgave. Aangezien de horecabranche als een van de sectoren aantoonbaar hard is geraakt, had het niet misstaan een coronaherstelplan, inclusief bijbehorend budget, te benoemen in het akkoord. Zodra het kabinet zitting heeft genomen, gaat KHN graag het gesprek aan met bewindspersonen om het belang van de horeca en de speerpunten onder de aandacht te brengen.

De belangrijkste punten uit het regeerakkoord voor jou op een rij:

 1. Weinig woorden over corona. Hoe zit het met coronaherstel?
  Het woord ‘corona’ komt in het regeerakkoord vrijwel niet voor. De coalitie komt niet verder dan: ‘……dat waar financieel gezonde ondernemingen door corona niet vooruitkomen door schulden, het kabinet zich gaat inspannen om tot oplossingen te komen.’ Ondanks dat het regeerakkoord natuurlijk meerdere onderwerpen omvat, vraagt de huidige coronasituatie om zeer stevige regie en doorzettingsmacht vanuit het nieuwe kabinet. Voorlopig zijn we nog niet van het coronavirus af. Een helder plan voor de langere termijn is dan ook cruciaal om de verschillende sectoren in het mkb weer perspectief te bieden. In het coronaherstelplan dat KHN al eerder indiende bij het kabinet wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor financiële oplossingen op de langere termijn. Dit betekent dus niet alleen een langere voortzetting van compensatie, maar ook een schuldsaneringsfonds, investeringsfonds en transitiefonds (zie KHN-steunbegroting).
  Het kabinet heeft aangegeven volgend jaar af te willen van grote steunpakketten (NOW en TVL), ook als de crisis aanhoudt. Deze week werd aangekondigd dat er gewerkt gaat worden aan een financieel plan voor lange termijn. Echter is Q1 te laat en moet er eerder doortastend worden doorgepakt. In het nieuwe regeerakkoord worden tientallen miljarden vrij gemaakt voor ‘grote opgaven’ en terecht. Echter zou coronaherstel voor de door corona getroffen sectoren ook tot ‘grove opgave’ moeten worden bestempeld.
 2. Toerisme als sector erkend
  Voor het eerst wordt toerisme apart benoemd en als sector erkend in het coalitieakkoord; dat is winst voor onze sector! Letterlijk staat er: ‘Toerisme krijgt een volwaardige plek in het economisch beleid, waarbij ingezet wordt op spreiding’. Dit is precies waarvoor KHN en andere partijen binnen Gastvrij Nederland zich al jaren hard maken. Dit geeft ons ruimte om te pleiten voor een geïntegreerde aanpak van toeristisch beleid door de overheid, wellicht zelfs met een eigen minister of staatssecretaris. Indirect bevat het coalitieakkoord meerdere links met toerisme. Zo biedt de inzet op een goede ruimtelijke inrichting en het verbeteren van de leefbaarheid in dorpen en steden ook kansen voor onze sector. Betere verbindingen tussen regio en stad zijn ook in ons voordeel. Bovendien wil de nieuwe regering de sterke positie van Schiphol – cruciaal voor inreizend toerisme – behouden.
 3. MKB: de daad moet nu bij het woord worden gevoegd
  De coalitie benoemt het belang van het mkb; een belangrijke speler om de maatschappelijke opgaven mogelijk te maken. In het akkoord komen onder andere de volgende punten naar boven: groei, innovatief vermogen, de mkb-toets en het makkelijker maken om mensen in dienst te nemen en te behouden. KHN heeft altijd aangegeven dat maatregelen die voortvloeien uit plannen (bijvoorbeeld in de uitvoering van het klimaatakkoord) voor horecaondernemers uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Het kabinet is nu aan zet om met een duidelijk beleid het mkb te stimuleren.
 4. Sociale Zaken
  Het nieuwe kabinet is voornemens werken lonender te maken en de armoedeval te verkleinen.
  Er wordt een minimumuurloon ingevoerd op basis van de 36-urige werkweek, waarbij het minimumloon daarna stapsgewijs wordt verhoogd met 7,5 procent en de koppeling met de uitkeringen (behalve de AOW) wordt behouden. Het wettelijk minimumloon (WML) is in bedragen 2022: € 10,48 uurloon op basis van 38 uren, dat wordt in 2024 €11,06 en dat bedrag wordt in 2025 en 2026 in twee stappen met 7,5 procent verhoogd naar €11,89 per 2026. De loonkosten zullen dus stijgen.
  Het lage inkomensvoordeel voor werkgevers (LIV) wordt in 2025 afgeschaft, hier komt niets voor terug. De loondoorbetaling bij ziekte blijft twee jaar. Het budget dat in 2022 wordt gesteld voor premiekorting kleine werkgevers als tegemoetkomen voor die lasten, wordt voortgezet. De uitkering betaald ouderschapsverlof gaat van 50 naar 70 procent. Voor ‘leven lang leren’ wordt 500 miljoen beschikbaar gesteld. Kinderopvang wordt de komende jaren in stappen voor 95 procent vergoed.
  Het pensioenakkoord wordt de komende jaren uitgevoerd. KHN werkt daarom nu al met de vakbonden aan een plan om de pensioenregeling voor de horeca en catering toekomstbestendig te maken.
 5. Onderwijs
  Betreffende onderwijs staat er weinig verrassends in het coalitieakkoord. Er moet een pact worden gesloten tussen overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om iedere student te helpen aan een passende leerplaats. ROC's worden beter in positie gebracht voor onderwijs in het kader van Leven Lang Leren; dat kunnen we vanuit KHN alleen maar toejuichen.
 6. Klimaatakkoord
  Het doel van het klimaatakkoord is om voor 2030 tenminste 55 procent CO2-reductie te realiseren. Het kabinet reserveert de komende tien jaar 35 miljard euro voor het zogeheten klimaat- en transitiefonds. Dat geld wordt gebruikt om onder meer gebouwen, industrie, mobiliteit en de energievoorziening te verduurzamen. De coalitie biedt hiervoor hulp middels inzicht en advies over de stappen die het mkb kan zetten. Verduurzaming en het versimpelen van de regelingen voor ondernemers wordt gestimuleerd en de mkb-toets speelt een belangrijke rol. De aangekondigde aanpak van de regeldruk en het wegnemen van barrières voor financiering is een goede zaak volgens KHN.
 7. Platformeconomie
  Het nieuwe kabinet ziet een belangrijke ontwikkeling van digitalisering in de economie. Naast kansen liggen daar ook uitdagingen in mededinging en cybercriminaliteit. Het is daarom goed om te lezen dat het kabinet (in Europees verband) de marktmacht en datamacht van grote tech- en platformbedrijven aan gaat pakken om de concurrentiepositie van bedrijven te verbeteren. Ook wordt er geïnvesteerd in een brede meerjarige cybersecurity aanpak vanuit politie en justitie.
 8. Bruisende binnensteden en blurring
  KHN zet al langere tijd in op een transitieagenda van binnensteden. Een bruisend centrum is cruciaal voor de leefbaarheid in dorpen en steden. Het kabinet gaat samen met lokale overheden aan de slag om leegstand tegen te gaan en de samenwerking tussen retail, horeca en cultuur te stimuleren.
  Het mogelijk maken van blurring is ook een van de plannen in het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet schrijft: ‘We staan mengformules toe door het reguleren van ‘blurring’ in winkelgebieden op een verantwoorde manier waarbij we streng toezien op alcoholmisbruik.’
  KHN is geen voorstander van het mogelijk maken van blurring, omdat alcohol een bijzonder product blijft waarmee verantwoord omgegaan moet worden. Als het er nu toch van komt, dan zet KHN in op een gelijke behandeling van alle partijen. Concreet betekent dit dat voor alle partijen dezelfde regels (en dus kansen) moeten gelden. Denk hierbij aan dezelfde vergunnings- en opleidingseisen en eisen voor de inrichting, inclusief wederkerigheid. Als in de retail alcohol voor consumptie ter plekke verkocht mag worden, moet in een horecalokaliteit met een Alcoholwetvergunning natuurlijk ook aan retail gedaan kunnen worden.
 9. Preventie
  De doelen van het Nationaal Preventieakkoord (terugdringen van roken, overmatige alcoholconsumptie, overgewicht) worden voortgezet. Het akkoord zet in op een gezonde generatie in 2040 met een focus op de jeugd door sport, voeding en bewegen. KHN is een van de ondertekenaars van dit akkoord. Deze doelstellingen vragen om een brede aanpak, met stimulering van gezonde keuzes en ontmoedigen van ongezonde keuzes, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. Zo gaat de verbruiksbelasting van niet alcoholische dranken omhoog als ook de accijns op tabak.

Hoewel de nieuwe plannen zeker mogelijkheden bieden, komt het de komende jaren ook aan op een goede uitwerking met goede betrokkenheid vanuit de praktijk. KHN trekt daarbij graag op met andere brancheorganisaties en bewindspersonen om de uitvoering ook voor de horeca tot een succes te maken.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens