Hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord is jouw bedrijf? Deze vraag moeten veel grote organisaties en beursgenoteerde mkb-bedrijven gaan beantwoorden in een verplichte duurzaamheidsrapportage, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Wat betekent de CSRD voor jou als ondernemer en hoe bereid je je voor op deze nieuwe regelgeving?

De CSRD-richtlijn

De CSRD-richtlijn is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Deze richtlijn verplicht ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid en maatschappelijk verantwoordelijkheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan CO2-uitstoot, maar ook aan de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen. De richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD).

Het doel van de CSRD is om meer inzicht te geven in de inzet van bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Hierdoor kunnen consumenten en klanten bedrijven eenvoudiger vergelijken op basis van dit thema.

CSRD: voor wie en wanneer?

De CSRD gaat gelden voor grote ondernemingen. Dit gaat gefaseerd en ziet er als volgt uit:

  • Eerst komen de bedrijven die onder de NFRD vallen aan de beurt om te rapporteren. Dit zijn beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 fte. Zij moeten in 2025 een rapportage opleveren over het jaar 2024.
  • Vervolgens komen grote ondernemingen aan de beurt die niet onder NFRD vallen. Bedrijven worden gezien als grote ondernemingen als ze twee opeenvolgende jaren aan minstens twee van de drie kenmerken voldoen:
    • minimaal 250 fte personeelsleden
    • minimaal € 50 miljoen omzet
    • minimaal € 25 miljoen balanstotaal

Zij moeten in 2026 een rapportage opleveren over het jaar 2025.

  • Tot slot: mkb-ondernemingen die beursgenoteerd zijn. Zij gaan weer een jaar later rapporteren, in 2027 over 2026.

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een beslisboom ontwikkeld om te zien of jij aan deze nieuwe verplichting moet voldoen.

Wat wordt er van organisaties verwacht?

Heel concreet wordt er van deze bedrijven verwacht dat ze een rapport indienen bij de EU waarin staat wat ze hebben gedaan op het gebied van duurzaamheid. Dit rapport moet aan bepaalde eisen voldoen, volgens een uniforme standaard. Meer informatie over deze standaard is te vinden op deze pagina van de Sociaal Economische Raad (SER).

Ook kleinere bedrijven die buiten de rapportageverplichting vallen maar wel leveren aan een ketenpartij die wel CSRD-plichtig is, moet ervan uitgaan dat er vragen gaan komen over ESG-rapportages en prestaties. Dit omdat het mkb de keten van de grotere partijen betreft. Veel mkb-ers zijn dus niet CSRD-plichtig, maar worden geacht wel de data aan te leveren. Hoe je hiermee aan de slag gaat lees je hier: KHN | Duurzaamheidsrapportage CSRD: wat kan jij doen?

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de volgende pagina’s: