Waar heb je de vergunning voor nodig? Hoe gaat het aanvragen in zijn werk? Dat lees je hier.

Wat is de definitie van een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is een vergunning die nodig is wanneer er een bouwwerk gebouwd wordt dat voor mogelijke hinder kan zorgen voor mens en milieu. Je moet deze vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.nl. De gemeenteambtenaren van jouw gemeente bepalen of je de vergunning krijgt of niet.

Wat is het verschil tussen een bouw- en omgevingsvergunning?

De bouwvergunning is vanaf 1 oktober 2010 opgegaan in de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning vervangt een aantal vergunningen, waaronder dus de bouwvergunning, maar ook de kapvergunning en de sloopvergunning. De bouwvergunning bestaat dus niet meer.

Wanneer vraag je een omgevingsvergunning aan?

Ben je van plan iets te bouwen of te slopen? Dan kun je de omgevingsvergunning aanvragen via de website van jouw gemeente of via Omgevingsloket online. Dit geldt voor particulieren en bedrijven. Op deze site kan je ook de vergunningcheck invullen om te zien of je een omgevingsvergunning nodig hebt. Daarnaast kun je op Omgevingsloket online volgen wat de stand van zaken van jouw aanvraag is.

Hoe werkt de participatie bij de omgevingsvergunning?

Participatie is het inwinnen van meningen over het voorgenomen project. De initiatiefnemer moet bij het aanvragen van een omgevingsvergunning aangeven of hij aan participatie heeft gedaan en wat de resultaten zijn. De omgeving vroeg bij een project betrekken, vergroot het draagvlak en voorkomt vaak bezwaren in een later stadium. Heb je plannen voor bijvoorbeeld de bouw van een pand en ga je een omgevingsvergunning aanvragen? Dan is het dus verstandig om van tevoren meningen uit de omgeving te verzamelen.

Is participatie verplicht?

Het is niet verplicht om meningen te verzamelen. Het antwoord op de vraag of je aan participatie hebt gedaan, mag dus ook 'nee' zijn. Je aanvraag mag daardoor niet geweigerd worden. Ook mag de gemeente de aanvraag niet buiten behandeling laten, omdat er te weinig participatie is geweest.

Zijn er uitzonderingen?

De gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie wél verplicht is. Dit kan alleen bij een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, waarvoor het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is. Dit betekent dat zij bevoegd zijn om besluiten te nemen of beschikkingen af te geven en dus bepalen of je een vergunning krijgt.

Wie keurt de omgevingsvergunning goed?

Volgens de algemene regel bepaalt de gemeenten of je een omgevingsvergunning krijgt.

Kan ik bezwaar maken tegen de bouwplannen of de omgevingsvergunning van mijn buren?

Je kunt van tevoren bij de buren aangeven dat je het niet eens bent met hun bouwplannen.

Is de omgevingsvergunning voor bouwen al verleend? Dan kun je tot zes weken na het verlenen van de vergunning bezwaar aantekenen bij de gemeente. De gemeente moet de vergunning dan heroverwegen.

Wordt de vergunning volgens de uitgebreide procedure afgehandeld? Dan legt de gemeente het conceptbesluit op de vergunningaanvraag ter inzage op het gemeentehuis. Je hebt dan zes weken de tijd om bezwaar te maken. De gemeente weegt jouw mening mee in het definitieve besluit. Als je het niet eens bent met het definitieve besluit, dan kun je beroep instellen bij de rechtbank.

Stemt de gemeente in met jouw bezwaar tegen de bouwvergunning? Dan trekt zij de vergunning in en mogen jouw buren hun bouwplannen niet meer uitvoeren. Jouw buren kunnen tegen het intrekken van de vergunning in beroep gaan bij de rechter.

Elke aanvraag van een omgevingsvergunning moet worden gepubliceerd in een gemeentelijk blad, een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad of op internet. Zo ben je op de hoogte van de bouw- of verbouwplannen van je buren of bedrijven in de buurt.

Bij vergunningvrij bouwen is geen omgevingsvergunning nodig. Het is dan niet mogelijk om bezwaar te maken. Wel kan je de gemeente vragen om te onderzoeken of het bouwwerk voldoet aan de regels. Ook kan je de bouw aanvechten op grond van het Burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Je moet dan wel hinder ondervinden van het bouwwerk.

Valt een terrasvergunning helemaal buiten het omgevingsvergunningtraject?

Het verschilt per gemeente of je een terrasvergunning nodig hebt. In sommige gemeenten kun je zonder vergunning een terras bij jouw horecazaak plaatsen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. In andere gemeenten moet je nog wel jouw alcoholvergunning, exploitatievergunning horecabedrijf of omgevingsvergunning wijzigen of een aanvulling indienen. Je hebt dan geen aparte terrasvergunning nodig.

Mag een gemeente afwijken van een bestemmingsplan door iemand een omgevingsvergunning te geven?

Een bestemmingsplan is een plan waarin is vastgelegd waar welke functies zijn toegestaan. Een omgevingsvergunning is een vergunning die nodig is voor bijvoorbeeld bouwactiviteiten of het kappen van bomen. Een omgevingsvergunning kan worden verleend als het bestemmingsplan dat toestaat. Wanneer dit niet het geval is, betekent dat niet per definitie dat je geen vergunning kunt krijgen. Er moet dan eerst uitgezocht worden of de vergunning in afwijking van het bestemmingsplan toch kan worden verleend. B&W kunnen dit alleen doen als zij voor het specifieke geval een wettelijke bevoegdheid hebben om af te wijken.

Daarnaast mag een project door de afwijking niet in strijd met een ‘goede ruimtelijke ordening’ komen. De wet (de Wabo) kent drie soorten afwijkingsmogelijkheden die afhankelijk van het specifieke geval kunnen worden ingezet: binnenplanse afwijking, afwijking op grond van de ‘kruimellijst’ en afwijking in overige gevallen: indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Zie voor meer informatie deze link.

Meer informatie