Het kabinet heeft verschillende sectoren gevraagd om met een sectorplan te komen voor als het coronavirus weer oplaait. Dit met als doel om de samenleving zo lang mogelijk open te houden. Uiteraard denken wij als horecabranche graag mee, alhoewel we ook van mening zijn dat de overheid de enige verantwoordelijke is als het gaat over het nemen van zwaarwegende maatregelen, ingegeven door een (acute) medische situatie. Ook zijn we van mening dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen en zelf werk moet maken van zaken als een eventuele vaccinatiestrategie, opschaling van de zorg- en IC capaciteit, etc.

De horeca, een veilige omgeving om uit te gaan
Voor, tijdens én na de coronaperiode stond én staat het bieden van een veilige omgeving voor onze gasten en medewerkers op nummer een. Om bij een nieuwe opleving van het virus die veiligheid te kunnen waarborgen, hebben wij voor jullie een horeca advieslijst corona opgesteld voor als het coronavirus weer oplaait. Dit is een lijst met vrijwillige adviesmaatregelen die jij als horecaondernemer kunt nemen. Maatregelen die er enerzijds aan kunnen bijdragen dat het virus zich minder snel verspreidt en die anderzijds niet per se een negatief effect hebben op de exploitatie. Zo blijft een veilig horecabezoek voor zowel gasten als medewerkers mogelijk en kunnen we als sector onze bijdrage leveren om de samenleving zo lang mogelijk open te houden. Je vindt de advieslijst hier.

Openstaande vragen bij kabinet
In de verschillende constructieve gesprekken met het kabinet, hebben we aangegeven welke randvoorwaarden we belangrijk vinden en dat er echt antwoorden vanuit het kabinet moeten komen, alvorens we met een sectorplan kunnen komen. Helaas hebben we tot nu toe nog geen reactie ontvangen van het kabinet. De vragen die we gesteld hebben:

  • Welke parameters hanteert de overheid per scenario? Met andere woorden: wanneer bevinden we ons in welk scenario? Is dat gebaseerd op de vaccinatiegraad, het R-getal, de besmettingsgraad, de zorg- en/of IC-capaciteit? Horecaondernemers willen weten op basis van welke parameters ze maatregelen moeten treffen. Zeker nu het kabinet in haar visie bijna alles als ondernemersrisico ziet, is het essentieel dat ondernemers weten wanneer welk scenario van toepassing is. Alleen zo kunnen ondernemers tijding proberen te anticiperen op de situatie.

In dit licht is het eveneens van belang te weten welke exit-strategie het kabinet hanteert om bij een verandering in de parameters weer zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar ‘normaal’.

  • Het blijft wat ons betreft onacceptabel dat er geen financiële steun vanuit het kabinet wordt geboden wanneer er beperkende maatregelen voor het bedrijfsleven worden ingevoerd. Je kunt namelijk niet van ondernemers verwachten dat zij zichzelf na twee coronajaren vrijwillig beperkingen opleggen, terwijl hier niets tegenover staat. Ondernemers kampen namelijk nog steeds met grote financiële problemen.
  • Het lijkt nu alsof de bal eerst bij het bedrijfsleven gelegd wordt. Maar het is minstens zo belangrijk om te weten wat de overheid zelf doet in de verschillende scenario’s op gebied van boosters, voldoende testcapaciteit, opschaling zorg en/of IC capaciteit, publieksvoorlichting, etc. Er is veel gedaan op dit vlak en er zijn wellicht nog veel meer ambities. Dat inzichtelijk maken is wat ons betreft belangrijk, alvorens het bedrijfsleven ‘aan het werk’ te zetten. Samen is samen.
  • Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om als sector alleen te denken over de te nemen maatregelen wanneer we dat niet in samenhang kunnen zien met andere sectoren. Zo hebben vervoersbeperkende maatregelen bijvoorbeeld effect op de horeca en beperkende maatregelen in de horeca beïnvloeden weer andere sectoren als het gaat om spreiding etc. Context is van groot belang; een duidelijk overzicht van welke partijen voornemens zijn welke maatregelen te nemen.
  • Sectoren worden als ‘medische leken’ gevraagd met suggesties te komen voor maatregelen. Echter wanneer wij een zo goed mogelijk sectorplan willen maken, zijn inzichten vanuit het RIVM over welke maatregelen tijdens de coronacrisis medisch effect hebben gehad zeer welkom. Er is hard gewerkt door ambtenaren, RIVM en andere partijen. De learnings van de afgelopen 2,5 jaar zijn voor eenieder van groot belang. We zijn dan ook benieuwd naar de wetenschappelijke onderbouwing van het RIVM van de tot nu toe beperkende coronamaatregelen.
  • In het verlengde daarvan is het voor ons belangrijk om te weten welk effect horecabezoeken hebben gehad op het aantal besmettingen. We hebben herhaaldelijk gevraagd naar de wetenschappelijke onderbouwing van de risico’s/bijdragen van horecabezoeken met betrekking tot het aantal besmettingen. Echter hebben wij deze nooit ontvangen. De enige gegevens die openbaar zijn gemaakt, zijn de herkomstcijfers: het bron & contactonderzoek van het RIVM. Hieruit bleek dat het aantal besmettingen in de horeca juist heel gering is.

Als ons gevraagd wordt om na te denken over de te treffen maatregelen in de horeca, dan helpt de duiding en wetenschappelijke onderbouwing vanuit het RIVM. Denk hierbij aan de risico’s, waar het gevaar zit en welke maatregelen effect hebben.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens