De situatie

De horeca kampt al jaren met een krappe arbeidsmarkt. Tijdens de coronacrisis nam de vraag naar personeel tijdelijk af als gevolg van de lockdowns en andere beperkingen. Maar inmiddels is de krapte weer terug. De bedrijfstak horeca kenmerkt zich door een groot personeelsverloop. Seizoensinvloeden zijn hier mede invloed aan maar ook de wens van veel bedrijven om te werken met jong personeel speelt een rol. Jaarlijks moeten in de horeca zo’n 150.000 vacatures worden vervuld; ongeveer tweederde daarvan via nieuwe instroom. Als we naar demografische ontwikkelingen kijken, zien we dat Nederland ontgroent, dat wil zeggen dat het aantal jongeren daalt. We zien dit ook aan de (dalende) instroom in het beroepsonderwijs. Aangezien ook andere branches met tekorten kampen, is de grootste ‘winst’ dan ook te behalen als bedrijven hun medewerkers langer weten vast te houden: “Vinden, binden, boeien”! KHN kiest daarom voor een aanpak waarbij instroombevorderende imagoactiviteiten worden gecombineerd met het bevorderen van goed werkgeverschap, innovatie in de organisatie van werk en Leven Lang Leren. Op al deze subthema’s heeft KHN eigen activiteiten, zoals de imagocampagne “Werken in de horeca, verrassend veelzijdig”, bijdragen aan toekomstbestendig beroepsonderwijs en de KHN Academie. Om een grotere impact te bereiken werkt KHN onder het “Hospitality Pact” ook samen met andere branches uit de gastvrijheidssector, het onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo heeft KHN zich ook aangesloten bij de brede imagocampagne “Be my Guest” die zich richt op de gehele gastvrijheidssector en daarmee aanvullend is op “Werken in de Horeca, Verrassend Veelzijdig”.

KHN ondersteunt bedrijven door:

  1. In te zetten op een concurrerende cao, ook voor leerlingen en stagiairs
  2. O.a. via de eigen KHN Academie in in afstemming met opleiders zorgen voor een passend (bij)scholingsaanbod voor werkenden
  3. Arbeidsmarktpromotie en het ondersteunen van ondernemers bij hun personeelswerving
  4. Het stimuleren van goed werkgeverschap, leven lang leren en anders werken (bijv. Door nieuwe technologische toepassingen)

    Standpunt KHN

    KHN vindt dat we het tekort niet kunnen oplossen met (alleen) campagne voeren. Het promoten van de bedrijfstak als aantrekkelijke bedrijfstak om in te werken begint met het daadwerkelijk zijn van een aantrekkelijke bedrijfstak om in te werken. Dat betekent dat moet worden geïnvesteerd in goed werkgeverschap, aantrekkelijke arbeidvoorwaarden te beginnen bij jongeren, loopbaanperspectief en opleidingsmogelijkheden. Alleen door hier over de brede linie op in te zetten, kunnen we de concurrentie met andere branches aan. Ieder individueel bedrijf draagt bij aan het imago van werken in de horeca dus ieder bedrijf heeft hierin een rol.

    Meer informatie