De situatie over cao

KHN is een grote werkgeverspartij en speelt een rol bij het realiseren van goede basisvoorwaarden voor werken in de horeca. In april 2014 heeft KHN een KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) ontwikkeld. Die AVR is in 2017 geactualiseerd. Eind 2017 kwam KHN met vakbond CNV Vakmensen tot overeenstemming over een nieuwe horeca cao die sinds januari 2018 van kracht is en loopt tot eind 2019. In december hebben KHN, FNV Horeca en CNV. Vakmensen besloten om de huidige horeca-cao met een jaar te verlengen onder gelijke voorwaarden. De horeca-cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Standpunt KHN over cao

KHN vindt dat:

1. De inzet van medewerkers zowel voor ondernemer als medewerker rendabel moet zijn: beide moeten er aan ‘over’ houden.
2. Een cao en/of modelreglement de werkgever en werknemer basisvoorwaarden moeten bieden voor hun werkgeverschap en werknemerschap.
Een cao moet:
• Faciliteren en binden (dus niet vastbinden). Het afsluiten van een cao is een keuze.
• Een instrument zijn voor de ondernemer om in zijn bedrijf nog beter en tegen minder transactiekosten arbeidsinzet te realiseren om de onderneming wendbaar te kunnen laten zijn.
• Zowel werkgever als werknemer houvast en rechtszekerheid bieden in een evenwichtige relatie.
• Ook zonder Algemeen Verbindend Verklaring relevant zijn en in het belang van KHN-leden.
• Andere contractvormen openhouden en niet tegenhouden.
3. KHN streeft een cao voor de horeca na, maar zet een KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement in als er geen overeenstemming kan worden bereikt met vakbonden. KHN streeft naar samenwerking met vakbonden, maar deze samenwerking moet niet louter als doel hebben om (collectief) gesubsidieerde projecten uit te voeren of te steunen.
4. KHN streeft geen cao-fonds na.

    Meer over de horeca-cao