De situatie

De werkgever betaalt de werknemer bij ziekteverzuim maximaal 104 weken loon door. Er is een wettelijk vangnet bij einde contract en specifieke risico’s. Die risico’s van ziek bij einde dienstverband worden via gedifferentieerde premies aan de werkgever doorbelast. Na 104 weken is er de WGA Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten, of IVA (bij volledig én blijvend arbeidsongeschikt). De WGA kan net als de loondoorbetaling privaat worden verzekerd. In alle gevallen is er sprake van re-integratieverplichtingen voor de werkgever en moet de werknemer meewerken. Voor specifieke risico’s gelden wettelijke garantiebepalingen (no risk polis).

Standpunt KHN

KHN vindt dat:

  1. Er toegankelijke en betaalbare verzekeringen tegen verzuim en arbeidsongeschiktheid moeten komen voor alle werkenden en tegen werkloosheid van werknemers en verlies van inkomen bij zelfstandigheid onder de armoedegrens.
  2. Er meer verantwoordelijkheid moet komen bij de werkende zelf voor zijn eigen herstel en herplaatsing in geval van verzuim en arbeidsongeschiktheid.
  3. De werkgeverslast in geld en andere verplichtingen verminderd moet worden naar het Europese gemiddelde waardoor de ondernemer zich weer op het ondernemen kan richten.
    Meer informatie