De situatie

Goed opgeleid en getraind personeel is cruciaal voor het succes van een horecabedrijf en van onze branche. KHN werkt aan een goed en Toekomstbestendig scholingsaanbod, zowel voor jongeren als voor mensen die al in de horeca werken. Daarin werken wij samen met de stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), SVH, de ROC’s , de andere branches uit de gastvrijheidssector en particuliere opleidingsinstituten. Om de juiste accenten te kunnen leggen, moeten we goed in beeld hebben waar precies de knelpunten zitten. KHN laat daarom samen met SVH en partners uit de gastvrijheidssector periodiek arbeidsmarktonderzoek doen wat resulteert in de Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector die voor iedereen online raadpleegbaar is.

De overheid is in belangrijke mate bepalend voor de manier waarop het beroepsonderwijs wordt uitgevoerd. KHN volgt daarom de onderwijsregelgeving; onder meer op het gebied van de eisen aan diploma-inhoud en examinering. Voor de aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk zijn leerbedrijven erg belangrijk. Zij zorgen voor een goede, praktijkgerichte leeromgeving, en nemen, gesteund door de KHN-regiomanagers, deel in regionale klank- bordgroepen van ROC’s. Ook zijn zij betrokken bij (regionale) samenwerkingsverbanden van bedrijven en hun school. In toenemende mate is ook het UWV daarbij partij. Zo kunnen er regionale afspraken op maat worden gemaakt en werken opleidingen en bedrijven samen aan het bevorderen van voldoende opgeleid personeel in de regio.

Buiten een goede instroom vanuit het beroepsonderwijs, blijft investeren in scholing gedurende de loopbaan belangrijk (Leven Lang Ontwikkelen). Dit zorgt voor:

  • Meer professionaliteit in de horeca dus kwaliteitsverbetering en een betere marktpositie.
  • Beter kunnen meebewegen met veranderingen in samenleving en beroep
  • Medewerkers die langer bij een werkgever blijven met dus een lagere vervangingsvraag.
  • En dus minder kosten voor bijvoorbeeld werving.

In de ideale situatie sluiten de infrastructuur voor het jongerenonderwijs en het volwassenenonderwijs naadloos op elkaar aan en bereidt een opleiding niet alleen voor op huidige werkgelegenheid maar ook voor de toekomst. Dat betekent dat zowel beroepsvaardigheden als algemene basisvaardigheden zoals digitale skills belangrijk zijn. Er lopen in het beroepsonderwijs verscheidene initiatieven waarbij dwarsverbanden worden gelegd tussen (verwante) opleidingen (m.n. binnen het gastvrijheidsdomein) waardoor meer flexibiliteit in het onderwijs wordt ingebouwd, meer maatwerk kan worden geleverd en mensen ook later in hun loopbaan gemakkelijker kunnen switchen (bij voorkeur natuurlijk binnen de gastvrijheidssector). Voor KHN is daarbij steeds van belang dat de uiteindelijke uitstroom uit een opleiding beroep- en toekomstsgericht is en dat de gediplomeerde dus direct inzetbaar is maar ook voldoende toegerust is voor een dynamische toekomst waarin hij/of zij zal moeten kunnen meebewegen met veranderingen in samenleving en beroep.

Standpunt KHN

Het beroepsonderwijs en het trainingsaanbod voor medewerkers moeten in vorm (ook online en mdulair), inhoud en kwantitatieve uitstroom (aantallen) aansluiten bij wat het bedrijfsleven nu en in de toekomst nodig heeft. Arbeidsmarktrelevantie is voor beide voorwaarde. KHN zorgt via de KHN Academie in nauwe samenwerking met SVH voor inzicht in, en toegang tot branche-erkend aanbod voor volwassenen.

Meer informatie