De situatie over beroepsonderwijs en scholing

Goed opgeleid en getraind personeel is cruciaal voor het succes van een horecabedrijf en van onze branche, ook tijdens en direct na de coronacrisis. De krimp in werkgelegenheid die een gevolg is van de crisis, zal naar verwachting van tijdelijke aard zijn en geldt bovendien ook nu al niet voor alle bedrijven. KHN werkt aan een goed en passend aanbod, zowel voor jongeren als voor mensen die al in de horeca werken. Daarin werken wij samen met de stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), SVH, de ROC’s en particuliere opleidingsinstituten. Om de juiste accenten te kunnen leggen, moeten we goed in beeld hebben waar precies de knelpunten zitten. KHN laat daarom samen met SVH periodiek arbeidsmarktonderzoek doen.

De overheid is in belangrijke mate bepalend voor de manier waarop het beroepsonderwijs wordt
uitgevoerd. KHN volgt daarom de onderwijsregelgeving; onder meer op het gebied van de eisen aan diploma-inhoud en examinering. Voor de aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk zijn leer Ondernemen en Arbeid bedrijven erg belangrijk. Zij zorgen voor een goede, praktijkgerichte leeromgeving en nemen, gesteund door de KHN-regiomanagers, deel in regionale klankbordgroepen van ROC’s. Ook zijn zij betrokken bij samenwerkingsverbanden van bedrijven en hun school. Zo kunnen er regionale afspraken op maat worden gemaakt en werken opleidingen en bedrijven samen aan het bevorderen van voldoende opgeleid personeel in de regio. Buiten een goede instroom vanuit het beroepsonderwijs, blijft investeren in scholing gedurende de loopbaan belangrijk (Leven Lang Ontwikkelen).

Dit zorgt voor:
• Meer professionaliteit in de horeca dus kwaliteitsverbetering en een betere marktpositie.
• Medewerkers die langer bij een werkgever blijven met dus een lagere vervangingsvraag. En dus minder kosten voor bijvoorbeeld werving.

In de ideale situatie sluiten de infrastructuur voor het jongerenonderwijs en het volwassenenonderwijs naadloos op elkaar aan en bereidt een opleiding niet alleen voor op huidige werkgelegenheid maar ook voor de toekomst. Dat betekent dat zowel beroepsvaardigheden als algemene basisvaardigheden zoals digitale skills belangrijk zijn. Er lopen in het beroepsonderwijs verscheidene initiatieven waarbij dwarsverbanden worden gelegd tussen (verwante) opleidingen waardoor meer flexibiliteit in het onderwijs wordt ingebouwd en opleidingen in brokken worden aangeboden zodat deelnemers gerichter hun keuzes kunnen maken. Voor KHN is daarbij steeds van belang dat de uiteindelijke uitstroom uit een opleiding
beroepsgericht is en dat de gediplomeerde dus direct inzetbaar is.

Standpunt KHN

Het beroepsonderwijs en het trainingsaanbod voor medewerkers moeten in vorm (ook online), inhoud en kwantitatieve uitstroom (aantallen) aansluiten bij wat het bedrijfsleven nu en in de toekomst nodig heeft. Arbeidsmarktrelevantie is voor beide een voorwaarde. KHN zorgt via de KHN Academie in nauwe samenwerking met SVH voor inzicht in, en toegang tot branche-erkend aanbod voor volwassenen.

Meer informatie