Op donderdag 16 juni vond in de Tweede Kamer een (commissie)debat plaats over het langere termijn coronabeleid. Wij volgenden het debat en hebben de voor de horeca relevante onderdelen, namelijk de sectorplannen en ventilatie, voor je samengevat.

Geen tijd om het hele artikel te lezen? Dit zijn de belangrijkste punten:

  • De Tweede Kamer is nog niet tevreden met de langere termijn coronastrategie van het kabinet. Veel fracties zijn van mening dat het kabinet zelf meer regie moet pakken en niet de verantwoordelijkheid voor voorbereidingen op een eventuele nieuwe coronagolf bij het bedrijfsleven moet neerleggen.
  • Veel fracties vroegen specifiek aandacht voor het belang van goede ventilatie en het beter naleven van ventilatie-eisen.
  • Binnenkort volgt er nog een tweeminutendebat waar moties kunnen worden ingediend.
  • Voorafgaand aan het debat hebben we een goed gesprek gehad met minister. Adriaansens over wat er nodig is om tot een sectorplan voor de horeca te kunnen komen. Daarnaast hebben we alle Tweede Kamer leden van input voorzien.

Meer duidelijkheid nodig voor sectorplannen

Over de hele linie bleek de Kamer behoorlijk kritisch over de voorbereidingen voor het najaar die minister Kuipers in de Kamerbrief van 13 juni heeft beschreven. Volgens de VVD roept de brief meer vragen op dan dat deze beantwoordt. De PvdA noemde de brief een lege huls en de PVV vindt het langetermijnplan ‘bijzonder belabberd'. Veel fracties snappen niet dat de Minister van sectoren verlangt dat zij met oplossingen komen, zonder dat hij zelf aangeeft wat wel en niet effectief is. Zowel coalitie als oppositie willen dat Kuipers meer regie pakt over de randvoorwaarden van de coronastrategie. Ook ligt er een rol voor andere ministers, zoals Adriaansens van EZK, om met sectoren tot de juiste plannen te komen. En de Kamer wil dat deze plannen snel concreet worden.

In reactie op deze kritiek gaf Kuipers aan dat bewust is gekozen voor een stuk autonomie bij sectoren. Onder andere omdat die daar in de afgelopen coronajaren zelf om gevraagd hebben. De minister van EZK heeft binnen het kabinet de taak om ervoor te zorgen dat de sectorplannen er snel komen. Begin juli moeten alle sectorplannen er liggen. Vervolgens moeten daar solide plannen van gemaakt worden die in september gereed moeten zijn. De sectorplannen zijn volgens de minister belangrijk omdat ze de basis vormen van het coronabeleid. Op dit moment heeft het kabinet met het vervallen van de Tijdelijke wet maatregelen ook geen instrumentarium om met maatregelen in te kunnen grijpen. Eind augustus verwacht Kuipers het wetsvoorstel voor aanpassing van de Wet publieke gezondheid naar de Kamer te kunnen sturen. Deze wet biedt mogelijkheden om maatregelen structureel in de wet te verankeren.

Er is door de Tweede Kamer met geen woord gerept over coronasteun bij een eventuele opleving en verder gaande maatregelen.

Veel aandacht voor ventilatie

Zoals in bijna elk coronadebat sprong de PVV op de bres voor het belang van goede ventilatie. Kamerlid Agema pleitte, samen met Van Haga, voor een actieplan om alle openbare binnenruimtes in het land te voorzien van CO2-meters, waaronder scholen, horeca, winkels en theaters. Daarnaast moeten de huidige ventilatie-eisen beter gehandhaafd worden, waardoor bijvoorbeeld horecaondernemers actiever aan de slag zouden gaan om hun ventilatie op orde te brengen. Volgens de PVV zouden nieuwe sluitingen van de horecasector hiermee voorkomen kunnen worden. Ook de VVD, CDA, SP, GroenLinks en PvdA gaven aan dat er meer aandacht moet zijn voor ventilatierichtlijnen in met name de horeca en het onderwijs. Ze vroegen de Minister wat hiervoor nodig is.

Minister Kuipers herhaalde het belang van een goede ventilatie om de verspreiding van een virus tegen te gaan. Er is bijvoorbeeld 360 miljoen beschikbaar gesteld voor ventilatie op scholen. 84% van de scholen voldoet inmiddels aan de normen. Volgens de RIVM-modellering volstaan de ventilatienormen uit het Bouwbesluit. De minister van BZK is aan het bekijken of de oude (strengere) ventilatienormen uit de Drank- en Horecawet kunnen worden overgeheveld naar het Bouwbesluit. In ieder geval het CDA heeft duidelijk aangegeven daar voorstander van te zijn en ook de SP is het eens met die insteek.

Vervolg debat

Tijdens een commissiedebat kunnen geen moties worden ingediend. Er is al wel een zogenaamd tweeminuten debat aangevraagd, waarbij fracties alsnog moties kunnen indienen om het kabinetsbeleid bij te sturen. Dat debat volgt binnenkort.

Gesprek KHN met minister Adriaansens over sectorplan

Voorafgaand aan het debat van 16 juni heeft er op initiatief van MKB-Nederland een goed gesprek plaats gevonden tussen KHN en andere brancheorganisaties enerzijds en minister Adriaansens anderzijds. In dat gesprek heeft Robèr Willemsen met minister Adriaansens gedeeld welke randvoorwaarden voor ons belangrijk zijn om een sectorplan te kunnen indienen. Specifiek hebben we nadrukkelijk benoemd dat de overheid echt met steun over de brug zal moeten komen als er maatregelen worden getroffen die impact hebben op de bedrijfsvoering en omzet kosten.

De komende periode blijven wij verder in gesprek met het ministerie van Economische Zaken over een sectorplan voor de horeca.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens