Deze en aankomende week vinden er nog een aantal begrotingsbehandelingen plaats voordat de Tweede kamer eind volgende week op verkiezingsreces gaat. Vorige week ging het in de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van EZK.

We hebben Kamerleden voorafgaand aan dat debat nog twee specifieke punten meegegeven.

  • Maak echt werk van regeldrukreductie en geef opvolging aan de aanbevelingen uit het indicatoronderzoek door concrete, meetbare reductiedoelstellingen vast te stellen. Regeldruk moet weer een concreet onderdeel in een coalitieakkoord van een nieuw kabinet worden

Rapport legt regeldruk in horeca genadeloos bloot | KHN

  • Help het mkb in hele praktische zin met verduurzamen. Door extra financieringsinstrumenten voor mkb-ondernemers. Door verduurzamingsregels zo simpel en begrijpelijk mogelijk en betaalbaar te houden. En door de mkb-impacttoets herhaaldelijk uit te voeren om cumulatieve gevolgen van het klimaatakkoord voor ondernemers in kaart te brengen.

Moties Dion Graus

PVV Tweede Kamerlid Dion Graus heeft twee moties ingediend die precies in ons straatje passen.

Een motie met het verzoek om de regeldruk met 25% te reduceren en dit in te zetten als voorbeeldbeleid richting andere departementen. En een motie met het verzoek aan de regering om de mkb-toets als periodieke check in te zetten om te zien waar regeldruk onbetaalbaar en onuitvoerbaar is, ook ten behoeve van bestaande wet- en regelgeving.

Motie Chris Stoffer

Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van SZW heeft SGP-voorman Chris Stoffer een motie ingediend. Hij roept de regering op om verschillende beleidsvarianten uit te werken voor verlaging van de belasting-, premie- en regeldruk om de lasten voor (mkb-)werkgevers te verlichten. Onderdeel van de motie is om nadrukkelijk in dat onderzoek mee te nemen welke mogelijkheden er zijn om kleine mkb-ondernemers van generieke werkgeversverplichtingen uit te zonderen. Dat was ook een van de aanbevelingen uit het mkb-indicatorbedrijvenonderzoek.

Alle drie de moties aangenomen

Vandaag werd tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer onder andere over deze moties gestemd. Alle drie de moties werden aangenomen.

Met name de motie van Dion Graus voor een concrete regeldrukreductiedoelstelling van 25% als voorbeeldbeleid voor andere departementen én de motie van Chris Stoffer dat de regering moet gaan onderzoeken hoe kleine mkb-ondernemers van generieke werkgeversverplichtingen uitgezonderd kunnen worden, kunnen voor de horeca een enorm verschil in regeldruk maken.

Goed nieuws dus. Een kabinet kan op zich een motie naast zich neerleggen, maar er is hoe dan ook een duidelijk signaal afgegeven door de Tweede Kamer dat de regering écht werk moet gaan maken van reductie van regeldruk. Het is dus belangrijk dat regeldruk weer een item gaat worden tijdens de verkiezingen én dat het een concreet actiepunt wordt in een nieuwe coalitie-akkoord.

De eerste stap is hiervoor nu gezet!