Horeca cao door minister SZW algemeen verbindend verklaard

26-06-2018

Vanaf 26 juni 2018 moeten alle horecabedrijven waarvan de loonsom uit de horeca-activiteiten meer dan 50% van de totale loonsom uitmaakt, de horeca cao toepassen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe horeca cao die KHN eind vorig jaar met CNV Vakmensen heeft afgesloten, algemeen verbindend verklaard. Vanaf vandaag, 26 juni 2018, moeten alle horecabedrijven waarvan de loonsom uit de horeca-activiteiten meer dan 50% van de totale loonsom uitmaakt, de horeca cao toepassen. Dat betekent dat zij dus ook de loonsverhoging per 1 juli voor vakkrachten van 1% moeten doorvoeren.

Eind 2017 hebben KHN en CNV Vakmensen een nieuwe horeca cao gesloten. Deze cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 en biedt naast een salarisverhoging ook duidelijkheid en perspectief voor medewerkers in de horeca. KHN en CNV Vakmensen hebben eerder dit jaar bij de minister van SZW het verzoek gedaan om deze horeca cao algemeen verbindend te verklaren. Dat kan doordat de KHN-leden een belangrijke meerderheid van de horecawerkgelegenheid vertegenwoordigt.

Door een algemeen verbindendverklaring geldt de cao voor alle bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao. Alle werkgevers en werknemers moeten zich dan aan de cao houden. Ook als zij niet lid zijn van de werkgeversorganisaties of vakbonden die deze cao hebben afgesloten. Dit voor een eerlijk speelveld op arbeidsvoorwaarden.

De minister van SZW heeft de horeca cao algemeen verbindend verklaard en dit besluit is op 25 juni jl. in de Staatscourant gepubliceerd. De toepassing geldt vanaf 26 juni 2018. Horecaondernemers die lid zijn van KHN waren vanaf de start van de cao-periode (1 januari 2018) al verplicht tenminste de nieuwe cao te volgen. Vanaf 26 juni geldt dat nu dus ook voor alle andere horecabedrijven die uitsluitend of in hoofdzaak horeca activiteiten verrichten en waarbij de loonsom uit de horeca-activiteiten meer dan 50% van de totale loonsom uitmaakt. Voor hen geldt geen gewenningsperiode meer.

Meer informatie

  • Hieronder vindt u meer informatie over het algemeen verbindend verklaren van de horeca cao.
  • Alle informatie over de cao vindt u op khn.nl/cao

Vraag & Antwoord

Wat  is algemeen verbindend verklaring (AVV) van de CAO?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), is een schriftelijke overeenkomst tussen (een of meer) werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer werknemersverenigingen (vakbonden). In een cao zijn arbeidsvoorwaarden opgenomen, die gelden op de arbeidsovereenkomsten in de sector of het bedrijf waar de cao op van toepassing is.

Als een cao algemeen verbindend is verklaard, dan is deze van toepassing op alle werkgevers en werknemers die in de betreffende bedrijfstak actief zijn.

De algemeen verbindendverklaring wordt aangevraagd bij het Ministerie van SZW door de cao-partijen die de cao hebben afgesloten. Wanneer de aanvragende partijen samen een meerderheid vormen van het aantal werknemers in de bedrijfstak, wordt de afgesloten cao door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard voor de resterende van de looptijd van de cao. De regels voor het aanvragen van AVV zijn vastgelegd in de Wet op het Algemeen Verbindend en het Onverbindend Verklaren van cao's.

Door een algemeen verbindendverklaring geldt de cao voor alle bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao. Alle werkgevers en werknemers moeten zich dan aan de cao houden. Ook als zij niet lid zijn van de werkgeversorganisaties of vakbonden die deze cao hebben afgesloten.

Vanaf wanneer geldt de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV)?

De AVV geldt vanaf 26 juni 2018, de dag na de datum waarop het gepubliceerd is in de Staatscourant en loopt tot de einddatum van de horeca cao, te weten 1 januari 2020. Een besluit tot avv heeft geen terugwerkende kracht

De algemeen verbindend verklaarde bepalingen maken automatisch deel uit van de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de individuele werknemers. Bepalingen in de arbeidsovereenkomst of een bedrijfsreglement die in strijd zijn met de horeca cao zijn niet langer geldig (art. 3 Wet AVV). Afwijkingen in het voordeel van de werknemer blijven wel bestaan.

Voor welke bedrijven geldt de horeca cao?

De horeca cao geldt voor alle ondernemingen waarin uitsluitend of in hoofdzaak activiteiten worden verricht die tot het horecabedrijf behoren. Een onderneming wordt geacht in hoofdzaak activiteiten in het horecabedrijf te verrichten, indien de loonsom uit de horeca-activiteiten meer dan 50% van de totale loonsom uitmaakt.

Een horecabedrijf is een onderneming waar de verstrekking van logies, gepaard gaande met dienstverlening of de verstrekking van maaltijden, spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse, als bedrijf plaats heeft. (Met uitzondering van het contractcateringbedrijf).
De horeca cao is ook van toepassing als de onderneming het horecabedrijf en nevenactiviteiten voert binnen het gebied van exploitatie van zorg, sport, onderwijs, recreatie, beurscomplex, station of luchthavenbedrijf. 

In artikel 1.4 van de horeca cao (link naar artikel uit het besluit van de minister toevoegen) is de werkingssfeerbepaling opgenomen. De cao is niet van toepassing als er al een andere rechtsgeldige cao voor de onderneming geldt. Dit voorkomt geschillen over welke cao er geldt.
Om te bepalen of de horeca cao van toepassing is moet worden gekeken naar de ‘aard van de onderneming’ en niet naar de aard van de werkzaamheden van de individuele werknemer’. Het gaat om de activiteiten die de onderneming uitoefent.

Terug