60

Cao

De situatie

KHN is een grote werkgeverspartij en speelt een rol bij het realiseren van goede basisvoorwaarden voor werken in de horeca. Omdat er vanaf april 2014 geen cao horeca was had KHN het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) ontwikkeld. Dit AVR werd in 2017 geactualiseerd. Eind 2017 kwam KHN met vakbond CNV Vakmensen tot overeenstemming over een nieuwe cao horeca, die sinds januari 2018 van kracht is. 

Standpunt KHN Cao

Volgens KHN moet arbeidsinzet zowel voor ondernemer als medewerker rendabel zijn: beide moeten er aan ‘over’ houden.

KHN vindt dat een cao en/of modelreglement de werkgever en werknemer basisvoorwaarden moeten bieden voor goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Een cao moet:

  • faciliteren en binden (dus niet vastbinden). Het afsluiten van een cao moet een keuze zijn, geen doel op zich;
  • een instrument zijn voor de ondernemer om in zijn bedrijf nog beter en tegen minder transactiekosten arbeidsinzet te realiseren om de onderneming wendbaar te kunnen laten zijn;
  • zowel werkgever als werknemer houvast en rechtszekerheid bieden in een evenwichtige relatie;
  • ook zonder Algemeen Verbindend Verklaring relevant zijn en in het belang van KHN-leden.

KHN streeft een cao voor de horeca na, maar zet een KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement in als er geen overeenstemming kan worden bereikt met vakbonden. KHN streeft naar samenwerking met vakbonden, maar deze samenwerking moet niet louter als doel hebben om (collectief) gesubsidieerde projecten uit te voeren of te steunen.

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400