Faillissement

Als je daadwerkelijk niet meer in staat bent om aan jouw betalingsverplichtingen te voldoen is een faillissement onvermijdelijk. Een faillissement betekent dat de rechtbank vaststelt dat je jouw schulden niet meer betaalt. Het faillissement is een algemeen beslag op alle bezittingen en inkomsten.

Er zijn drie partijen die om een faillissement kunnen verzoeken bij de rechtbank. Jij als ondernemer, jouw schuldeisers of het openbaar ministerie. De rechtbank stelt een curator en een rechter-commissaris aan. De curator gaat over tot vaststelling van schuld en bezit. Vervolgens worden de schuldeisers, indien mogelijk, betaald. De curator wordt in zijn werk gecontroleerd door de rechter-commissaris. Je kunt het bedrijfsvermogen zelf niet meer beheren.

Een faillissement kan op verschillende manieren worden beëindigd. Zelfs een bedrijfsvoortzetting of doorstart behoren tot de mogelijkheden.

Hoe verloopt een faillissement?

Je kunt het faillissement van je bedrijf zelf aanvragen bij de rechtbank. Daarnaast kunnen ook schuldeisers en het openbaar ministerie het faillissement van jouw bedrijf aanvragen via een advocaat. De rechter kan jou failliet verklaren als er ten minste twee schulden en twee schuldeisers zijn.

Je kunt het faillissement van je bedrijf zelf aanvragen bij de rechtbank. De procedure bij de rechtbank valt onder het burgerlijk recht (civiel recht) en start het indienen van een faillissementsverzoek via rechtspraak.nl .

Als de rechter het daadwerkelijke faillissement uitspreekt, wordt er vervolgens een curator aangesteld. Deze curator mag als enige jouw bedrijf en rest van de failliete boedel beheren vanaf de dag dat je failliet bent verklaard.

De curator probeert zoveel mogelijk de schulden af te betalen. In de Staatscourant en online wordt officieel bekendgemaakt dat je failliet bent gegaan. De rechtbank geeft faillissementen ook door aan het Handelsregister.

Een webpagina van Ondernemersplein biedt u alle informatie over het verloop van het faillissement.

Wat is de rol van de Belastingdienst?

Vanaf het moment dat het faillissement door de rechter is uitgesproken en de curator is aangesteld, is de curator verantwoordelijk voor het doen van aangifte en het betalen van de btw. De Belastingdienst geeft uitgebreide informatie hierover.

Wat doet de curator?

De curator is als enige bevoegd om jouw bedrijf te beheren vanaf de dag dat je failliet bent verklaard. De curator beheert nu het geld en maakt een overzicht van alle bezittingen en schulden.

Voor jou betekent dit concreet dat je niets meer zelfstandig mag doen met het vermogen dat in het faillissement valt. Voor iedere handeling met financiële gevolgen moet je toestemming vragen aan de curator.

Op de website van de Kamer van Koophandel staan alle activiteiten van de curator omschreven.

Wat gebeurt er met mijn bedrijfspand?

 • Pand in eigendom
  Het bedrijfspand is onderdeel van de failliete boedel en kan uiteindelijk - als er geen andere oplossing wordt gevonden - worden verkocht en de opbrengst kan worden verdeeld onder de schuldeisers.
 • Huur pand
  Een faillissement betekent niet per definitie het einde van de huurovereenkomst. Een faillissement raakt de huurovereenkomst in beginsel niet. Wel kan een faillissement het einde van de huurovereenkomst in de hand werken.
 • Opzegtermijn
  Als de huurder failliet gaat, kunnen zowel de curator als de verhuurder de huur tussentijds beëindigen. De opzegtermijn die daarbij in acht moet worden genomen is maximaal drie maanden ongeacht de verdere looptijd van de huurovereenkomst. Het is mogelijk dat de curator en verhuurder in onderling overleg een kortere opzegtermijn overeenkomen. De huurovereenkomst kan alleen door de rechter worden ontbonden. Hierdoor kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken.
 • Schadevergoeding
  Huurder en verhuurder kunnen vooraf afspraken maken over schadevergoeding bij een tussentijdse beëindiging door faillissement. Zo kan afgesproken worden dat de huurder ingeval van faillissement gehouden is de schade als gevolg daarvan te vergoeden.
  Om de verhuurder tegemoet te komen voor het feit dat hij gedurende deze periode niet over het gehuurde mag beschikken, bepaalt de faillissementswet dat de verschuldigde huur na datum faillissement een boedelschuld is. Een boedelschuld staat hoger in rang dan gewone vorderingen.
  De huur is vanaf datum faillissement een boedelschuld, maar daar staat tegenover dat er voor de verhuurder geen afzonderlijke recht bestaat op schadevergoeding ten gevolgen van de vroegtijdig beëindigen van de huurovereenkomst.

Wat betekent het faillissement voor mijn personeel?

De curator bepaalt of je de bedrijfsvoering direct moet stop zetten, of dat deze nog kan doorgaan. Bij een faillissement kan er sprake zijn van een blijvende betalingsonmacht. Mogelijk kan het UWV een deel van jouw betalingsverplichtingen aan het personeel overnemen.

Ook zegt de curator de arbeidsovereenkomsten van de werknemers op. Hij moet zich daarbij houden aan een opzegtermijn van maximaal zes weken. Hij hoeft geen toestemming voor deze ontslagen (een ontslagvergunning) aan te vragen bij het UWV Werkbedrijf. Als twintig of meer werknemers op straat komen te staan, moet hij dat wel melden aan het UWV. Werknemers hebben recht op vergoedingen tot dertien weken voorafgaande aan de opzegging van het arbeidscontract.

Wat betekent het faillissement voor mijn leveranciers?

De leveranciers bij wie je nog rekeningen open hebt staan ontvangen een brief van de curator over het faillissement.

In een vergadering bespreekt de curator alle openstaande rekeningen. De leveranciers hebben dan de mogelijkheid om hun openstaande factuur toe te lichten.

De curator probeert vervolgens een akkoord te bereiken met de schuldeisers. De openstaande facturen van de Belastingdienst en het UWV (preferente schuldeisers) hebben altijd voorrang bij betalingen.

Wat betekent het faillissement voor mij als ondernemer?

Het faillissement van jouw bedrijf heeft natuurlijk ook een grote impact op jou, als ondernemer. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel kan het faillissement van jouw bedrijf grote impact hebben. Afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming kun je ook privé failliet worden verklaard. Je kunt te maken krijgen met schuldsanering en een faillissement kan gevolgen hebben voor de inkomsten en boedel.

Hoe eindigt een faillissement?

Een faillissement kan op de volgende manieren eindigen:

 • vernietiging van de faillissementsaanvraag: je toont bij de rechtbank aan dat er geen gegronde reden voor faillissement is;
 • volledige afbetaling van de schulden;
 • gebrek aan vermogen, waardoor je de kosten van het faillissement (zoals het salaris van de curator) niet kunt betalen;
 • akkoord met de schuldeisers: je lost bijvoorbeeld een deel van de schuld af tegen volledige kwijtschelding. De rechtbank moet een akkoord goedkeuren;
 • staat van insolventie: de boedel wordt verkocht en de opbrengst verdeeld onder de schuldeisers.