De werkgeverslasten voor de horeca zijn over 2021 ongeveer gelijk aan 2020. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers. De definitieve vaststelling volgt eind december als de Eerste Kamer met alle begrotingen en belastingplannen heeft ingestemd. Daarnaast gaat -dankzij inzet van KHN - de vrije ruimte voor de werkkostenregeling omhoog maar worden de LIV-subsidies lager. In het algemeen zullen de netto lonen wat hoger uitkomen door lagere belastingtarieven.

De systematiek van premies ww blijft gelijk. De grens van maximaal 30% meer uren dan overeengekomen in het geval van onbepaalde tijd zonder oproepovereenkomst wordt ook in 2021 soepel toegepast.

Met ingang van 2021 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling per inhoudingsplichtige 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom.

Lage Inkomensvoordeel (LIV)

De bedragen voor het Lage Inkomensvoordeel (LIV), het Jeugd-LIV worden aangepast. Zie ook de nieuwsbrieven 'Loonheffingen' van de Belastingdienst.

Voorbehoud

KHN adviseert ook de nieuwsbrieven 'Loonheffingen' van de Belastingdienst te volgen.

Horeca-cao

De cao horeca is zonder aanpassingen verleng tot en met 31 december 2021. Zonder loonronde of periodieke verhoging. Het wettelijke minimumloon is per 1 januari 2021 0,29% verhoogd en dat is in de loontabel verwerkt.

Loonheffing

1e schijf van 37,10%

2e schijf van 37,10%

3e schijf van 37,10%

4e schijf van 49,50% vanaf € 68.507

Algemene heffingskorting € 2.837 met afbouw vanaf € 20.711 tot € 0 vanaf € 68.507 inkomen

Arbeidskorting € 3.819 met afbouw vanaf € 34.954 tot € 0 vanaf € 98.507 inkomen

Deze percentages en bedragen worden in de loonheffingentabel verwerkt. Ook zijn er specifieke kortingen zoals voor alleenstaande ouders en combinatiekortingen. Voor beroepsonderwijs (bij BBL) is er een apart aan te vragen subsidie bij het agentschap OCW.

Loontijdvakken en maximumpremieloon

Jaar: € 58.311,00
Maand: € 4.859,25
Vier weken: € 4.458,46
Week: € 1.121,36
Dag: € 224,27

Zorgverzekeringswet

Werkgeverspremie ZVW: 7,00 % over loon tot maximumpremieloon
Verlaagd tarief o.a. zelfstandigen: 5,75% over loon tot maximumpremieloon
Nominale premie zorgverzekeraar: plm. € 1.430 Is de basispremie rechtstreeks van burger aan zorgverzekeraar

Sociale verzekeringen

WIA

AOF basispremie werkgever: 7,03% over loon tot maximumpremieloon
Opslag kinderopvangbijdrage: 0,50% over loon tot maximumpremieloon
Totaal: 7,53% over loon tot maximumpremieloon

WGA Sector Horeca algemeen over loon tot maximumpremieloon

Kleine werkgever: loonsom € 0 - € 346.000:
Gedifferentieerde premie WGA 0,65% sectorale premie Horeca Algemeen
Gedifferentieerde premie ZW-flex 0,66% sectorale premie Horeca Algemeen

Middelgrote werkgever: loonsom € 346.000 - € 3.460.000
Grote werkgever: loonsom € 3.460.000 en meer

Gedifferentieerde premie WGA minimum 0,19% maximum 3,12% (gemiddeld 0,78%)
Gedifferentieerde premie ZW-flex minimum 0,14% maximum 2,32% (gemiddeld 0,58%)

De gedifferentieerde premie voor de middelgrote werkgever is een gewogen gemiddelde van sectorale premie en de individueel toegerekende uitkeringslasten WGA en ZW-flex.

De gedifferentieerde premie voor de grote werkgever is berekend uit de individueel toegerekende uitkeringslasten WGA en ZW-flex.

Let op: Je mag de helft van de gedifferentieerde premies WGA verhalen op het netto loon van de werknemer. De premie ZW-flex mag niet worden verhaald.

Sociale verzekeringen WW

AWf premie werkgever:
Lage premie 2,70%
Hoge premie 7,70%

De lage premie is van toepassing als aan 3 voorwaarden wordt voldaan:
- Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
- De arbeidsovereenkomst is schriftelijk en
- Er is geen sprake van een oproepovereenkomst

In de aangifte loonheffingen worden deze voorwaarden met een J / N indicatie in de volgende 3 indicatierubrieken uitgevraagd. Voor de lage premie moeten de indicaties dan als volgt zijn opgegeven:

- Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J
- Schriftelijke arbeidsovereenkomst J
- Oproepovereenkomst N

Als 1 of meer van deze indicaties anders luiden dan hiervoor opgenomen is de hoge premie van toepassing. In afwijking hiervan geldt in de volgende situaties altijd de lage premie:

- Werknemers met een leerwerkovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
- Werknemers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak maximaal 48 verloonde uren (vierwekenaangifte) c.q. 52 verloonde uren (maandaangifte) hebben. Let op! Deze urennorm leeftijd 21- geldt per aangiftetijdvak.
- Uitkeringen werknemersverzekeringen: uitkeringen door UWV, betalingen door een eigenrisicodrager ZW en WGA en werkgeversbetalingen.

Wanneer is de arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst als bedoeld in artikel 7:628a als:
a. de omvang van je arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van:
- 1e ten hoogste een maand; of
- 2e ten hoogste een jaar en het recht op je loon gelijkmatig is verspreid over die tijdseenheid; of

b. je geen recht hebt op het (uur)loon als je de arbeid niet hebt verricht. (de echte nuluren overeenkomst)

Pensioenfonds horeca en catering

Pensioenpremie totaal: 16,80%
Waarvan bijdrage werkgever: 8,40%
Inhouden loon werknemer: 8,40%

Pensioengrondslag

Over het loon van € 11.614,- - € 39.676,-
Over het uurloon van € 5,877530 - € 19,075000

Let op:

  • De AOW-gerechtigde leeftijd is datum einde arbeidsovereenkomst, aldus de oude cao horeca en het model Arbeidsvoorwaardenreglement. Voor de werknemer die doorwerkt na die leeftijd is vanaf 2018 tot aan 68 jaar pensioenpremie verschuldigd en is inhouding op het loon aan de orde. Uiteraard hoort bij premie ook pensioenopbouw.
  • De pensioenleeftijd 68 jaar, de opbouw jaarlijks van 2021-2025 1,50%. Dat is 0,2 lager dan in 2020 en dat komt door de kosten bij de lage stand van de rekenrente gegeven de premie van 16,80 over de pensioengrondslag.