200

Ziek en arbeidsongeschikt

De situatie

De werkgever betaalt bij ziekteverzuim maximaal 104 weken loon door. Er is een wettelijk vangnet bij einde contract en specifieke risico’s. Die risico’s van ziek bij einde dienstverband worden via gedifferentieerde premies aan de werkgever doorbelast. Na 104 weken is er WGA Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten, of IVA (bij volledig én blijvend arbeidsongeschikt). De WGA kan net als de loondoorbetaling privaat worden verzekerd. In alle gevallen is er sprake van re-integratieverplichtingen voor de werkgever en moet de werknemer meewerken. Voor specifieke risico’s gelden wettelijke garantiebepalingen (no risk polis). 

Standpunt KHN Ziek en arbeidsongeschikt

  • KHN wil in de praktijk een toepasbaar onderscheid naar risico’s die voor rekening van de werkgever en van de werknemer moeten komen.
  • KHN wil heldere, na te komen rechten en plichten voor werkgevers en werknemers. Er moet sprake zijn van sancties als verplichtingen niet worden nagekomen en er moet sprake zijn van vrijwaring van kosten of inspanningen als verplichtingen zijn nagekomen.
  • KHN vindt dat de werknemer de verantwoording na ziekte voor het UWV moet opstellen, zodat de loonsanctie voor de werkgever verschuift naar een uitkeringsactie voor de werknemer. Uiteraard moet de werkgever hier verplicht aan meewerken.
  • KHN wil een heldere toerekening van lasten naar risicoklassen die rekening houden met de draagkracht van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Zoals bij de loondoorbetaling bij ziekte. Dat geldt ook voor vangnetlasten Ziektewet en WGA. Geen sectorale verschillen.
  • KHN vindt kosten voor re-integratie en een transitievergoeding bij einde dienstverband dubbelop. De re-integratiekosten en kosten van loonaanvulling moeten kunnen worden verrekend. Daar is een wetswijziging voor nodig.
Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400