Arbeidstijdenwet jeugdigen en kinderen

Volgens de Arbeidstijdenwet (ATW) is een persoon die jonger is dan 16 jaar een kind (16- en 17-jarigen worden jeugdigen genoemd). Deze kinderen mogen slechts op beperkte tijden werkzaamheden voor jou verrichten. Dat wordt hierna toegelicht. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert.

In de ATW is een verbod op kinderarbeid opgenomen in verband met de bescherming van de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Omdat uit diverse onderzoeken is gebleken dat het doen van activiteiten buiten schooltijd niet alleen negatieve, maar ook positieve effecten kan hebben voor kinderen, is er in de ATW wel een aantal uitzonderingen gegeven op dat arbeidsverbod.

13- en 14-jarigen

13- en 14-jarigen mogen op grond van deze wet alleen op niet-schooldagen en tijdens vakanties werken. Op zondag mogen zij echter niet werken, net zomin als op de dagen waarop zij naar school gaan.

Hun werkzaamheden mogen enkel bestaan uit 'niet-industriële hulparbeid van lichte aard'. Hierbij gaat het om het verrichten van hand- en spandiensten en dus niet om zelfstandige arbeid. Onder dit begrip vallen bijvoorbeeld hulpwerkzaamheden bij bijvoorbeeld een manege, op een camping, in een speeltuin, in een pretpark, in een bowlingcentrum en in een museum. In de horeca kunnen er, onder bepaalde voorwaarden, ook hulpwerkzaamheden verricht worden. Zo kan er bijvoorbeeld hulp worden geboden bij het helpen bedienen als er geen alcohol wordt geschonken in jouw bedrijf. Kinderen mogen bijvoorbeeld ook helpen in de afwas maar niet afwassen met een geautomatiseerde afwasmachine, dit wordt namelijk al gauw gezien als geindustrialiseerde arbeid. Ook geldt dat 13- en 14 jarigen niet met gevaarlijke stoffen mogen werken. Schoonmaakmiddelen worden al gauw in deze categorie gezien.

De inhoud van de arbeid die door de kinderen wordt verricht en de wijze waarop die arbeid is georganiseerd, moeten waarborgen in zich hebben om de veiligheid, gezondheid en de ontwikkeling van het kind te beschermen.

15-jarige kinderen

Voor 15-jarige kinderen geldt dat zij niet-industriële arbeid (dus niet slechts hulparbeid) van lichte aard mogen verrichten. Afwassen met een geautomatiseerde afwasmachine of afwasstraat is voor hen dus ook niet toegestaan. Zij mogen wel de hoofdafwasser helpen met het wegzetten van de afwas, poleren en met de hand afwassen. Zij mogen daarnaast iets meer uren per dag werken dan 13- en 14-jarigen. Voorts mogen deze werknemers wél op de zondag werken, maar dan weer niet op de zaterdag ervoor en omgekeerd.

Om te mogen werken op zondag moet daarvoor wel uitdrukkelijk toestemming te zijn gegeven door ouders of verzorgenden. 15-jarige kinderen mogen niet voor 7.00 uur s' morgens werken en niet na 19.00 uur 's avonds werken. Op de dagen dat zij naar school gaan mogen zij maximaal 2 uur werken. In schoolweken mag niet op meer dan 12 uren worden gewerkt. In vakantieweken mag er niet meer dan 40 uur worden gewerkt.

Nieuwe Alcoholwet

Jongeren onder de 16 mogen niet werken in de ruimte waar alcohol wordt geschonken. Er is een uitzondering voor 14- en 15 jarigen die in het kader van hun opleiding een (snuffel)stage moeten vervullen. Zij mogen vanaf 1 juli 2021 ook in de ruimte werken waar alcohol wordt verkocht. Dit betekent dus dat je bedienend personeel met een reguliere arbeidsovereenkomst voor werk in de ruimte waar alcohol geschonken wordt mag aannemen vanaf 16 jaar en 14- en 15 jarigen als stagiair mag aannemen als dit vanuit de opleiding noodzakelijk is.

Commerciële maaltijdbezorger moet 16 jaar of ouder zijn

Een commerciële maaltijdbezorger moet 16 jaar of ouder zijn. Het is vanaf 1 juli 2020 verboden om een maaltijdbezorger van 15 jaar te laten bezorgen met fiets, scooter, bakfiets e.d. Er gebeuren teveel ongelukken en de druk en risico’s zijn gewoon te hoog, aldus het kabinet. Lees verder in dit artikel.

Jeugdigen van 16 en 17 jaar

Jeugdige medewerkers van 16 en 17 jaar mogen arbeid verrichten op zaterdag en zondag, mits er op de vrijdag ervoor of de maandag erna geen schooltijd is. Schooltijd telt altijd mee als arbeidstijd. Er moet altijd in een periode van 7 dagen een rustperiode van ten minste 36 aaneengesloten uren zijn. De jeugdige werknemer mag tot 23.00 uur werken.

Jeugdigen van 16 en 17 jaar mogen maximaal 9 uur per dag werken en 45 uur per week. In elke periode van 4 achtereenvolgende weken mogen zij niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werken.

Overzicht

13- en 14-jarigen

15-jarigen

16- en 17-jarigen

Minimum dagelijkse rust
- in elk geval tussen
- in vakanties

14 uur
19:00 - 08:00 uur
19:00 - 07:00 uur

12 uur
19:00 - 07:00 uur
21:00 - 07:00 uur

12 uur
23:00 - 06:00 uur
23:00 - 06:00 uur

Maximum arbeidstijd per
- schooldag
- niet-schooldag
- vakantiedag6 uur
7 uur


2 uur
8 uur
8 uur


9 uur*
9 uur
9 uur

Maximum arbeidstijd per
- schoolweek
- vakantieweek


12 uur
35 uur


12 uur
40 uur


45 uur*
45 uur

Zondagsarbeid

Nee

Ja**

Ja***

* = Het werk mag een jeugdige niet verhinderen naar school te gaan. Daarbij telt het aantal uren dat ze aan school besteden als arbeidstijd.
** = Indien er op zondag wordt gewerkt, mag er op zaterdag geen arbeid worden verricht en omgekeerd. Daarnaast is bij het werken op zondag voor 15 jarigen uitdrukkelijke toestemming ouders/verzorgenden vereist.
***= Indien er op beide weekendagen (dus zaterdag én zondag) wordt gewerkt, mag er op de vrijdag direct ervoor of de maandag direct erna geen schooltijd zijn.

Boetes

Bij overtreding van de regels riskeer je als werkgever een boete die opgelegd wordt door de Arbeidsinspectie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, is deze boete minstens 200 euro per overtreding. Kijk voor meer info over boetes op de site van de Nederlandse arbeidsinspectie.