De nieuwe oproepovereenkomst naar aanleiding van de Wet arbeidsmarkt in balans.

Van een oproepovereenkomst is sprake indien:

  1. de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van:
    1e. ten hoogste een maand; of
    2e ten hoogste een jaar en het recht op loon van de werknemer gelijkmatig is gespreid over die tijdseenheid; of
  2. de werknemer op grond van artikel 628, lid 5 of lid 7, geen recht heeft op het naar tijdruimte vastgestelde loon, indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over wanneer sprake is van een oproepovereenkomst, waarbij tevens kan worden bepaald dat bepaalde arbeidsovereenkomsten niet worden beschouwd als een oproepovereenkomst als bedoeld in dit artikel.