Download de gratis KHN App

Paracommercie

Paracommercie, oneerlijke concurrentie of mededinging is een verzamelbegrip. Het omvat het gehele complex van handelingen die strekken tot afzetbevordering of dienstenuitbreiding van een onderneming, die in het normale handelsverkeer ontoelaatbaar worden geacht.

Op deze pagina vindt u een een model handhavingsverzoek en de meest gestelde vragen over paracommercie:

Een gemeente stelt een paracommercie-verordening vast die niet voldoet aan de eisen die de Drank- en Horecawet hieraan stelt. Kan er bezwaar of beroep worden aangetekend tegen een verordening?
Nee. De AWB maakt alleen bezwaar en beroep mogelijk tegen beschikkingen en geen besluiten van algemene strekking. Een verordening is een besluit van algemene strekking. Een paracommercie-verordening ook. Dat maakt dat hiertegen geen zelfstandige rechtsgang openstaat.

Kan zo'n verordening die niet deugt dan dus nooit worden aangevochten?
De escape die er is, is een individueel besluit dat op basis van de verordening wordt genomen. Je kunt bijvoorbeeld de gemeente vragen om handhaving op paracommerciële activiteiten. Als de gemeente dan zegt: we handhaven niet omdat dit binnen de verordening valt, heb je daarmee een voor bezwaar vatbaar besluit. In de bezwaarprocedure zul je vervolgens kunnen aanvoeren dat de paracommercieverordening in strijd is met de Drank- en Horecawet, daarmee in strijd is met hogere wetgeving en dus onverbindend moet worden verklaard.

Hoe zit het met beleidsregels, zoals bijvoorbeeld evenementenbeleid?
Ook tegen beleidsregels kan nog niet zelfstandig worden geprocedeerd door middel van een bezwaar en beroepsprocedure. Beleidsregels kun je dus ook slechts indirect aanvechten via een individueel besluit.

Zijn er alternatieven om dit niet-juridisch op te lossen?
Beleidsregels en verordeningen worden vastgesteld door de gemeenteraad. Hier lobbyen via politieke kanalen om zo de besluitvorming te beïnvloeden, kan dus helpen.
Verder ligt er sinds 1 september 2013 een wetsvoorstel bij de Tweede kamer waarin mediation wordt voorgeschreven in het bestuursrecht. Dit gaat om zowel 'premediation' als mediation als wijze van geschilbeslechting. Premediation houdt in dat de betrokken ambtenaar in het kader van de besluitvorming zelf nagaat of er met overleg een oplossing mogelijk is. Daarnaast worden gemeenten verplicht om na te gaan of door middel van mediation een geschil kan worden opgelost in plaats van dat er een rechter wordt ingeschakeld. het wetsvoorstel ziet op aanpassing van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) op dit punt. Gelet op deze ontwikkeling zou je zelf ook overleg/mediation kunnen aandragen als mogelijke oplossing van het probleem.


Lees ook
De kantineregeling

 

Terug

https://twitter.com/khn 787936653616742400