Als je in jouw bedrijf een leerling of student begeleidt, kun je gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. Daarmee wil de overheid ondernemers stimuleren om praktijk- en leer-werkleerplaatsen aan te bieden. Aan het eind van het schooljaar kun je hiervoor een subsidieaanvraag doen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mocht je het afgelopen jaar leerlingen hebben gehad, vergeet dan niet deze subsidie uiterlijk 17 september aan te vragen!

Wanneer kom je in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren?

Je komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten als je als erkend leerbedrijf begeleiding geeft aan:

  • Vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen.
  • Mbo-studenten die deelnemen aan een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
  • Leerlingen in het laatste leerjaar van het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het derde en vierde leerjaar van de entree in het vmbo.

Hoogte subsidie

Het maximale subsidiebedrag is maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. RVO.nl neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie verdeelt RVO.nl het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie en wordt de subsidie per praktijk- of werkplaats dus lager. Dat kan een paar honderd euro (naar beneden) schelen. Het exacte subsidiebedrag weet je pas begin van het volgende schooljaar

Extra geld voor bbl-leerwerkplekken in de horeca

De Minister van OCW gaat erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het mbo 5 jaar tegemoet komen als zij een bbl-leerwerkplek aanbieden. Vanaf het studiejaar 2019/2020 is voor een periode van 5 jaar € 10,6 miljoen beschikbaar in een apart compartiment binnen de Subsidieregeling praktijkleren. Bbl-leerbedrijven in de horeca zullen hierdoor voor schooljaar 2023/24 voor het laatst een verhoging ontvangen op het subsidiebedrag waarop ze aanspraak kunnen maken volgens de standaard Subsidieregeling praktijkleren.

Meer informatie en aanvragen

Meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling en de aanvraagprocedure, vind je op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Subsidie praktijkleren aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst[F1]

Je kunt tot en met 17 september 2024, 17:00 uur een aanvraag indienen voor het studiejaar 2023-2024.