Als je in jouw bedrijf een leerling of student begeleidt, kun je gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. Daarmee wil de overheid ondernemers stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Aan het eind van het schooljaar kun je hiervoor een subsidieaanvraag doen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mocht je ondanks corona het afgelopen jaar toch leerlingen hebben gehad, vergeet dan niet deze subsidie uiterlijk 16 september aan te vragen! Voor bedrijven die moesten sluiten geldt een coulanceregeling.

Wanneer kom je in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren?

Je komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten als je als erkend leerbedrijf begeleiding geeft aan:

  • Vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen.
  • Mbo-studenten die deelnemen aan een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
  • Leerlingen in het laatste leerjaar van het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het derde en vierde leerjaar van de entree in het vmbo.

Coulanceregeling in verband met corona

De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een leerling of student begeleidt. Bij werkgevers die door de coronamaatregelen te maken hebben gehad met gedwongen sluiting sinds 16 december 2020, worden de weken waarin zij de leerling of student niet konden begeleiden, uit coulance niet in mindering gebracht op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten.

Door de coronapandemie en coronamaatregelen wordt de nominale opleidingsduur in studiejaar 2020/2021 waarschijnlijk vaker overschreden. Voor het studiejaar 2020/2021 wordt daarom geen rekening gehouden met de nominale duur van de opleiding. Bij uitloop kunt u dus nog steeds een beroep doen op de subsidie.

Hoogte subsidie

Het maximale subsidiebedrag is standaard € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. RVO.nl neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie verdeelt RVO.nl het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie en wordt de subsidie per praktijk- of werkplaats dus lager.

Extra geld voor bbl-leerwerkplekken in de horeca

De Minister van OCW gaat erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het mbo de komende 5 jaar tegemoet komen als zij een bbl-leerwerkplek aanbieden. Vanaf het studiejaar 2019/2020 is voor een periode van 5 jaar € 10,6 miljoen beschikbaar in een apart compartiment binnen de Subsidieregeling praktijkleren. Bbl-leerbedrijven in de horeca zullen hierdoor een verhoging ontvangen op het subsidiebedrag waarop ze aanspraak kunnen maken volgens de standaard Subsidieregeling praktijkleren.

Meer informatie en aanvragen

Meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling en de aanvraagprocedure, vind je op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Subsidie praktijkleren aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst[F1]

U kunt tot en met 16 september 2021, 17:00 uur een aanvraag indienen voor het studiejaar 2020-2021.