Stagevergoeding BOL-stagiairs vaak onkostenvergoeding

Een stagiair in de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) is volgens het arbeidsrecht geen werknemer. Wat moet je een stagiair betalen? En hoe zit het met loonheffing? De horeca-cao is wel van toepassing op leerlingen in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) en van een ROC.

Stagiairs zijn volgens de horeca-cao personen die onder begeleiding werkzaam zijn op grond van een leerplan van een vmbo-, mbo-, of hbo-onderwijsinstelling of hogeschool, om voor de opleiding noodzakelijke theorie- en praktijkervaring op te doen. Ze worden in dit artikel BOL-stagiairs genoemd.

Of je een stagevergoeding biedt aan BOL-stagiair, bepaal je zelf. Het is wel gebruikelijk maar, je bent dit niet verplicht. Belangrijk om te weten is dat een stagevergoeding meestal een onkostenvergoeding is. Dit betekent dat er kosten tegenover staan, bijvoorbeeld reis- of onkosten. Je bent in dat geval geen loonheffing verschuldigd, omdat onkosten niet gezien worden als loon. Als er tegenover de stagevergoeding geen of niet volledig gemaakte onkosten staan, ben je wel loonheffing verschuldigd.

De cao is niet van toepassing op BOL-stagiairs. Ze bouwen geen vakantiedagen op. Over vrije dagen kunnen afspraken worden gemaakt in de stageovereenkomst.

BOL-stages vallen onder de stages die van de horeca-cao zijn uitgezonderd. Andere stages dan in de horeca-cao omschreven, zijn gewone arbeidsovereenkomsten, waarop de cao van toepassing is. De horeca-cao is natuurlijk gewoon van toepassing op op leerlingen in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) van het mbo en leerlingen van een ROC van het mbo, die werken en leren. Deze BBL- en ROC-leerlingen zijn volgens het arbeidsrecht werknemer.

Model stageovereenkomst BOL-stagiaires

KHN hanteert voor BOL-stages een model stageregeling die je als richtlijn kunt gebruiken bij het opstellen van de stageovereenkomst. Afspraken in het model zijn indicatief. Je kunt dus met school en leerling ook andere afspraken (en andere vergoedingen) in een andere of aangepaste stageovereenkomst overeenkomen. Soms hanteert een school een eigen stageovereenkomst.

  • Let erop dat je voor stagiairs altijd een stageovereenkomst afsluit met de school waarin gemaakte afspraken zijn vastgelegd, ook als sprake is van een snuffelstage e.d.
  • Lees de stageovereenkomst van een school kritisch door. Bent je het met één of meer bepalingen niet eens, ga hierover dan in gesprek met de school. Ter vergelijking kun je hier ook de model stageregeling horeca naast leggen.
  • Vaak is niet duidelijk of een stagiair verzekerd is voor bedrijfsongevallen. Meestal sluit de school collectief een verzekering af maar je kunt hier niet vanuit gaan. Veilig is om de eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering uit te breiden voor leerlingen en stagiairs.

Let op! Is de stage afgelopen of maakt de stage geen onderdeel uit van een erkende opleiding, dan is er gewoon sprake van een arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook als je de BOL-stagiair na de stage langer houdt (bijvoorbeeld in een vakantie). Zorg dan tijdig (vooraf) voor een contract voor bepaalde tijd.

Lees ook