Horeca, politie en gemeente werken samen

De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan is een hulpmiddel voor lokale initiatieven op het gebied van veilig uitgaan. Horeca, politie en gemeente werken samen bij de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). Een stappenplan helpt je om voor een uitgaansgebied een KVU op te zetten en uit te voeren.

Wat is de KVU?

 • Lokaal samenwerkingsverband
 • Gestructureerde werkwijze (proces)
 • Gestructureerde aanpak (maatregelen)


Wie zijn de partners bij de KVU?

 • Gemeente
 • Politie
 • Horeca
 • Andere partners, bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie

Doel KVU

 • Verbeteren kwaliteit uitgaansgebied
 • Faciliteren inspanningen van lokale partijen
 • Inzichtelijk maken inspanningen lokale partijen

Voordelen KVU

 • Duidelijke, stapsgewijze structuur
 • Inzicht in knelpunten in het uitgaansgebied
 • Inzicht in mogelijke oplossingen
 • Heldere, gezamenlijke keuzes voor te nemen maatregelen
 • Veel standaarddocumenten; niet opnieuw het wiel uitvinden
 • Duidelijke afspraken over taakverdeling
 • Bijsturen is eenvoudig en verloopt transparant
 • Maatregelen staan centraal
 • Gebruik maatregeldatabase

Voordelen voor horeca

 • Duidelijkheid over wat wordt afgesproken; afspraak is afspraak!
 • Continuïteit in geval van vertrek medewerkers van gemeente, politie, wethouders, etc.
 • Meer regie; voor horeca interessante onderwerpen kunnen makkelijker gerealiseerd worden.
 • Convenanten en Overleggen Veilig Uitgaan waren vaak: veel praten, weinig actie.
  Bij de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan is dat andersom; zo min mogelijk vergaderen, maar doen!

KVU in een notendop
Hoe kom je tot afspraken? Wat voor knelpunten worden er gesignaleerd en hoe bepaal je samen wat voor een maatregelen er getroffen gaan worden? Op dit soort vragen geeft de KVU rechtstreeks antwoord en is daarmee een uiterst praktisch en gebruiksvriendelijk instrument.

Voorbeeld
Een plaats met 15.000 inwoners heeft een centrumfunctie voor wat betreft het uitgaan. Alle horecabedrijven gaan op zaterdagavond om 02.00 uur dicht. De laatste tijd is er nogal wat overlast van jongeren die na 02.00 uur op het plein blijven hangen, doorgaan met drinken, lawaai maken, vernielingen plegen en de laatste maand is er ook een aantal vechtpartijen geweest.

Als de samenwerkende partijen met een Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan zouden werken, zou dat er als volgt kunnen uitzien:

Stap 1
Willen we samenwerken? Antwoord: ja. -> intentieverklaring. Deze intentieverklaring wordt later gevolgd door een formele samenwerkingsovereenkomst (stap 5).

Stap 2
Inventarisatie problemen.
Uitkomst:

 • te veel stappers tegelijk op straat na afloop horecabezoek
 • alcoholmisbruik
 • te weinig toezicht

Plan van aanpak; de veiligheidsproblemen oftewel speerpunten staan genoemd en de samenwerlingsstructuur is vastgelegd.

Stap 3
Welke concrete maatregelen moeten/kunnen er genomen worden? En wie doet wat?

 1. Probleem 1
  Maatregel 1: verruiming sluitingstijden
  Maatregel 2: verplaatsen taxistandplaats naar centrum en verruimen aanbod taxi's
 2. Probleem 2
  Maatregel 3: alcohol krijgt plaats in lokaal gezondheidsbeleid, waaraan ook horeca meedoet door bijv. voorlichting op school te geven
  Maatregel 4: alcoholverbod in openbare ruimte
 3. Probleem 3
  Maatregel 5: politie garandeert de komende zes maanden altijd minimaal 4 surveillanten op zaterdagavond
  Maatregel 6: er komt een zgn. 'horecatelefoon' (een GSM dat rechtstreeks (dus niet via meldkamer) door horecaondernemers en portiers kan worden gebeld en waarmee ze rechtstreeks contact met surveillanten hebben

4. Samenwerkingsovereenkomst
Als er behoefte bestaat aan een samenwerkingsovereenkomst/convenant, wordt die opgesteld. Dat geeft wel bevestiging van het beoogde commitment. Na ondertekening wordt gestart met de uitvoering van de gemaakte afspraken.

5. Evaluatie
Zijn alle afspraken nagekomen en uitgevoerd? Is er enig effect te merken? Dit kan na bijv. zes maanden.

Handboek
Tot en met 2012 ontving het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) subsidie van het ministerie van Veiligheid & Justitie om aan startende KVU's ondersteuning te bieden via procesbegeleiding.

Met ingang van 2013 krijgt het CCV die subsidie helaas niet meer. Wel blijft het CCV nog het Handboek Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan onderhouden. In dat Handboek is op een toegankelijke manier in stappen beschreven hoe lokale partijen een KVU kunnen opzetten en invullen. Een handboek dat dus ook voor u en uw samenwerkingpartners nuttig kan zijn.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend ook contact opnemen met uw regiomanager. Op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) vindt u meer uitleg over het instrument.

Meer over veiligheid