Download de gratis KHN App

Arbeidsmarkt & onderwijs

Het vinden en behouden van goede mensen blijft een uitdaging voor u, zeker in een veranderende arbeidsmarkt. Verschillende aspecten spelen een belangrijke rol:

 • kwaliteit beroepsonderwijs
 • instroom in de vakopleidingen
 • ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers
 • inzicht in arbeidsmarkttrends en -cijfers

Via onze site blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vragen of advies nodig? Bel Info&Advies via 0348 48 94 11.

Nieuws

Top 3 Beste Leerbedrijf Horeca bekend

07-12-2016
-

Wie wordt het Beste Leerbedrijf Horeca 2016?

Subsidie voor medewerkers met ziekte of handicap? Check het eenvoudig

26-07-2016
-

Wilt u weten of u subsidie krijgt voor uw medewerkers? Vanaf nu kunt u eenvoudig met loonheffingennummer in het doelgroepregister zoeken

Top 10 Beste Leerbedrijf Horeca 2015 bekend

01-12-2015
-

De Top 10 van de Verkiezing Beste Leerbedrijf Horeca 2015 is bekend. De Verkiezing Beste Leerbedrijf Horeca is in het leven geroepen om leren in de praktijk te stimuleren en de waarde van leerbedrijven en leermeesters voor de horecasector onder de aandacht te brengen.

Mbo en bedrijfsleven zetten samenwerking in horeca voort

24-09-2015
-

“We blijven ons in de toekomst sterk maken voor goed beroepsonderwijs"

Vraag & antwoord

Hoe sluit u een arbeidsovereenkomst met een leerling?

Als uw leerlingen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) een horeca-opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgt aan een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) of andere (particuliere) onderwijsinstelling, is hij/zij werknemer.  Voor hem/haar kunt u de tijdelijke arbeidsovereenkomst voor leerlingen gebruiken, zoals vastgesteld door de Landelijke Bedrijfscommissie (LBC) voor het horecabedrijf.

Het bijzondere van een leerling-arbeidsovereenkomst is dat de leerling voor 38 uur bij u in dienst komt, terwijl de leerling maar 32 uur bij u werkt.  

De overige 6 uren zijn schooluren. Deze worden wel gezien als arbeidsuren, maar u hoeft maar 32 uur uit te betalen. De werknemer bouwt wel vakantie op over 38 uur. Wanneer een leerling niet naar school hoeft vanwege een schoolvakantie, wordt er verwacht dat de leerling 38 uur bij u werkt. De extra 6 uren die de leerling dan werkt zullen uiteraard wel moeten worden uitbetaald. Wil een leerling vakantie opnemen, dan dient hij tijdens een schoolweek 32 uur op te nemen en tijdens een schoolvakantie 38 uur.

U hoeft bij een leerling geen rekening te houden met de ketenbepaling. Overeenkomsten die zijn aangegaan als onderdeel van een BBL-opleiding (leerlingcontract) gelden niet voor het maximale aantal contracten.

Tip!
Vermeld in de schriftelijke arbeidsovereenkomst (naast de praktijkleerovereenkomst) duidelijk dat het gaat om een BBL-leerlingcontract. Als KHN-lid kunt u gebruikmaken van de KHN-modelarbeidsovereenkomst voor leerlingen.

Kijk voor meer informatie op www.khn.nl/arbeidsvoorwaardenreglement

Vragen? 
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Hoeveel contracten voor bepaalde tijd mag u een leerling geven?

Telt een overeenkomst met een leerling mee in de keten? En hoe zit het als u uw leerling na het behalen van zijn diploma in dienst wilt nemen als medewerker? KHN geeft antwoord.

U hoeft bij een leerling geen rekening te houden met de ketenbepaling. Overeenkomsten die zijn aangegaan als onderdeel van een BBL-opleiding (leerlingcontract) gelden niet voor het maximale aantal contracten.

Tip: Vermeld in de schriftelijke arbeidsovereenkomst (naast de praktijkleerovereenkomst) duidelijk dat het gaat om een BBL-leerlingcontract. Als KHN-lid kunt u gebruikmaken van ons model arbeidsovereenkomst voor leerlingen.

Over de ketenbepaling
Sinds 1 juli 2015 is de ketenbepaling aangepast. U mag uw medewerker maximaal drie contracten in een periode van twee jaar geven. Een medewerker moet meer dan zes maanden uit dienst zijn geweest voordat u opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt aanbieden. Dit geldt dus niet voor leerlingen. 

Transitievergoeding
Let op! Net als een medewerker heeft een leerling óók recht op een transitievergoeding als hij of zij tenminste 24 maanden bij u in dienst is geweest.

Meer weten?
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Mag ik mijn leerling ontslaan?

Wat kunt en mag u doen als u uw leerling wilt ontslaan? Gelden voor leerlingen dezelfde ontslagregels als voor 'gewone' medewerkers? KHN geeft antwoord.

Voor een leerling gelden dezelfde ontslagregels als voor 'gewone' medewerkers met een tijdelijk dienstverband. U kunt een leerling dus niet zomaar ontslaan.

Als een leerling slecht functioneert is het verstandig om in overleg te treden met de school en met uw adviseur van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Mogelijk kan een andere leerplaats worden gezocht waar de leerling beter op zijn plaats is.

Hoe vind ik leerlingen en stagiaires?

Als u als leerbedrijf bent erkend door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), kunt u uw vacatures plaatsen in het register erkende leerbedrijven. De gegevens uit deze site worden doorgeleid naar www.stagemarkt.nl. Leerlingen en stagiairs die op zoek zijn naar een plek voor de beroepspraktijkvorming, raadplegen deze sites.
 
Daarnaast kunt u contact opnemen met het ROC in uw regio. Zij kunnen u vertellen wanneer stage wordt gelopen en hoe vacatures bij uw school gemeld kunnen worden.
 
Voor stagiairs die een hogere beroepsopleiding volgen (bijvoorbeeld aan de Hoge Hotelschool) kunt u eveneens contact opnemen met de school.

 

Hoe word ik een erkend leerbedrijf?

Om leerlingen uit het beroepsonderwijs in uw bedrijf te laten werken, dient uw bedrijf als leerbedrijf erkend te zijn door SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Deze erkenning kunt u aanvragen via www.s-bb.nl.

Het beroepsonderwijs kent twee leerwegen:

 1. De beroepsbegeleidende leerweg waarbij leerlingen via het werkend leren een opleiding in een leerbedrijf krijgen. De leerling heeft een leer-arbeidsovereenkomst.
 2. De beroepsopleidende leerweg waarbij leerlingen stage lopen in een leerbedrijf. De leerling heeft een stageovereenkomst.

Een bedrijf dat leerbedrijf wil worden, wordt op een aantal criteria getoetst door SBB. De criteria hebben betrekking op de opleidingscondities in het leerbedrijf. Deze eisen kunnen worden opgevraagd bij SBB. De erkenningseisen zijn voor beide leerwegen nagenoeg gelijk. Het erkend worden als horecaleerbedrijf staat verder los van de vraag of het betreffende bedrijf onder het KHN-model Arbeidvoorwaardenreglement valt. Wel moet het bedrijf in staat zijn de leerling de vereiste (horeca)competenties bij te brengen.

Ik ben mijn verklaring sociale hygiëne kwijt, waar kan ik een duplicaat krijgen?

Het SVH in Zoetermeer geeft deze verklaringen uit, bij hen is ook een bewijs van afgifte te verkrijgen. Dit kan alleen via internet bij het SVH

Moet ik een (arbeids)overeenkomst sluiten met mijn stagiairs?

Stagiairs zijn geen werknemer volgens arbeidsrecht en het AVR en voor hen wordt dan ook geen arbeidsovereenkomst maar een stageovereenkomst gebruikt.

Stagiairs volgen via de beroepsopleidende leerweg een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Zij kunnen ook in het kader van andere opleidingen stage lopen in een leerbedrijf (bijv. vmbo of hbo).  Zij ontvangen geen loon en vakantiegeld maar KUNNEN een vergoeding ontvangen Ze bouwen geen vakantiedagen op, over vrije dagen kunnen afspraken worden gemaakt in de stageovereenkomst.

Model-stageregeling voor mbo en hbo
KHN hanteert voor stagiairs in het mbo en hbo een model-stageregeling. Afspraken hierin zijn echter indicatief. U kunt dus met school en leerling ook andere afspraken (en andere vergoedingen) in een andere of aangepaste stageovereenkomst overeenkomen. Soms hanteert een school een eigen stageovereenkomst. 

 •  Let erop dat u voor stagiairs altijd een stageovereenkomst afsluit met de school waarin gemaakte afspraken zijn vastgelegd, ook als sprake is van een snuffelstage e.d.
 • Leest u een stageovereenkomst van een school kritisch door. Bent u het met één of meer bepalingen niet eens, gaat u hierover dan in gesprek met de school. Ter vergelijking kunt u hier ook de model stageregeling horeca naast leggen. 
 • Vaak is niet duidelijk of een stagiair verzekerd is voor bedrijfsongevallen. Meestal sluit de school collectief een verzekering af maar u kunt hier niet vanuit gaan. Veilig is om uw eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering uit te breiden voor leerlingen en stagiairs.

Let op:
Zit de stage erop of maakt de stage geen onderdeel uit van een erkende opleiding, dan is er gewoon sprake van een arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook als u de leerling na zijn stage langer houdt (bijvoorbeeld in een vakantie). Zorgt u dan tijdig (vooraf) voor een contract voor bepaalde tijd

 

Hoeveel vakantiedagen krijgt een leerling?

De werkweek van een leerling in de voltijd beroepsbegeleidende leerweg van het middelbaar beroepsonderwijs bedraagt 38 uur, inclusief (gemiddeld) 6 uren die bestemd zijn voor schoolbezoek of het op andere wijze volgen van theoretisch onderwijs. Over de schooluren is geen loon verschuldigd. De leerling bouwt wel vakantiedagen op. Tijdens schoolvakanties wordt loon ook doorbetaald over schooldagen mits de leerling zich tijdig beschikbaar stelt voor arbeid en die arbeid ook verricht (zie arbeidsovereenkomst art. 15 lid 2).

Eindigt een arbeidsovereenkomst met een leerling direct nadat hij examen heeft gedaan?

Eindigt een arbeidsovereenkomst met een leerling direct nadat hij examen heeft gedaan? En wat zijn de gevolgen voor de koppeling met de beroepspraktijkovereenkomst? KHN geeft antwoord!

Een leerlingovereenkomst gaat u voor bepaalde tijd aan met uw leerling. Deze arbeidsovereenkomst is gekoppeld aan de beroepspraktijkovereenkomst. Op de einddatum van het contract voor bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege. 

Na het examen
De arbeidsovereenkomst eindigt niet door het behalen van een examen of het verkrijgen van deelcertificaten. De arbeidsovereenkomst wordt in dat geval ongewijzigd voortgezet en eindigt op de einddatum die in de overeenkomst is vastgelegd.

Tussentijds eindigen
Verder kan de leerlingovereenkomst tussentijds eindigen. Dit is het geval wanneer de beroepspraktijkovereenkomst eindigt. De beroepspraktijkovereenkomst eindigt wanneer de leerling bijvoorbeeld stopt met school en de opleiding niet afmaakt.

Vragen?
Neem contact op met Info & Advies via 0348 48 94 11 of khnadvies@khn.nl.

Ontvang ik een vergoeding voor het opleiden van een leerling?

Als u in uw bedrijf een leerling of student begeleidt, kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. Daarmee wil de overheid ondernemers stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. In 2017 kunt u een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 juni 2017 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wanneer komt u in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren?
U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten als u als erkend leerbedrijf begeleiding geeft aan:

 • Vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen
 • Mbo-studenten die deelnemen aan een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

De subsidieregeling praktijkleren vervangt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

Hoogte subsidie
Het maximum subsidiebedrag is 2700 euro per gerealiseerde praktijk- of werk leerplaats. Wat u uiteindelijk uitgekeerd krijgt, hangt af van wat het beschikbare budget is voor de onderwijscategorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor de subsidie binnen die categorie.

Aanvraagperiode
De aanvraag loopt per studiejaar en wordt aan het eind van het studiejaar uitgekeerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit. Meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling en de aanvraagprocedure, vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vragen?
Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Terug