Arbeidsmarkt & onderwijs

Het vinden en behouden van goede mensen blijft een uitdaging voor u, zeker in een veranderende arbeidsmarkt.

Verschillende aspecten spelen een belangrijke rol:

  • Kwaliteit van het onderwijsaanbod en de toegankelijkheid daarvan
  • Instroom in de vakopleidingen en van daaruit in de bedrijfstak
  • Het binden en boeien van medewerkers: goed werkgeverschap
  • Inzicht in arbeidsmarkttrends en -cijfers

Inspiratiebox met informatie, tips en voorbeelden

KHN heeft voor haar leden een inspiratiebox ontwikkeld met informatie, tips en goede voorbeelden over werving van nieuwe medewerkers, goed werkgeverschap en samenwerking met het onderwijs.

Meer informatie of vragen?

Via onze site blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vragen of advies nodig? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Nieuws

Wedstrijd Beste Leerbedrijf Horeca 2019/2020 van start

24-06-2019
-

Ook leermeesters maken kans op een prijs

Staatssecretaris Mona Keijzer met KHN op werkbezoek bij ROC Mondriaan

19-11-2018
-

Op 19 november was staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat samen met KHN-voorzitter Robèr Willemsen op werkbezoek bij het ROC Mondriaan in Den Haag.

Oproep KHN aan kabinet: zorg ook na 2019 voor voldoende (BBL-) leerwerkplekken

09-11-2018
-

KHN is tegen extra bezuinigingen op de subsidie die leerbedrijven krijgen voor de begeleiding van een BBL-leerling. Gelukkig vindt de Tweede Kamer dat nu ook. Maar de vraag is of het budget voldoende is om het aantal leerwerkplekken op peil te houden.

KHN: blij dat extra bezuiniging op leerwerkplekken van de baan is

25-09-2018
-

KHN heeft zich de fel verzet tegen plannen van het kabinet om extra te bezuinigen op leerwerkplekken. Gelukkig vindt de Tweede Kamer nu ook dat de bezuiniging niet door mag gaan.

KHN over Prinsjesdag: geen lastenverlichting voor horeca

18-09-2018
-

Een eerste blik op die plannen maakt duidelijk dat er voor horecaondernemers weinig lastenverlichting in zit. De stapeling van maatregelen zorgt ervoor dat de gemiddelde horecaondernemer weinig reden tot lachen heeft.

Vraag & antwoord

Heeft jouw medewerker recht op een loonsverhoging per 1 juli 2019?

Per 1 juli 2019 hebben een aantal medewerkers recht op een loonsverhoging. Vanaf 1 juli 2019 wordt namelijk het wettelijk minimum (jeugd)loon verhoogd en wordt ook de loontabel uit de Horeca-cao verhoogd.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vakkrachten en niet vakkrachten in de horeca-cao. Een vakkracht is een medewerker die vanaf 18 jaar minstens 1976 ervaringsuren heeft opgebouwd en daarom is ingeschaald in de loontabel van de cao. Een medewerker die geen vakkracht is, kan ingedeeld worden op het wettelijk minimum(jeugd)loon.

Vakkracht: basis- en eindloon 1%

Een vakkracht wordt volgens het functiegroepensysteem in de loontabel ingeschaald. Per 1 juli 2019 wordt het basis- en eindloon met 1% verhoogd. Wanneer de medewerker het basisloon van de loonschaal verdient, dan krijgt hij/zij een loonsverhoging van 1% op het brutoloon. Bijvoorbeeld een medewerker bediening van 21 jaar of ouder die is ingeschaald in functiegroep 3 verdient op 30 juni 2019 €10,50 en gaat per 1 juli omhoog naar €10,61.

Een medewerker bediening van 21 jaar of ouder die is ingeschaald in functiegroep 3 en meer verdient dan het basisloon, bijvoorbeeld € 12,- per uur, zit hiermee ook boven het nieuwe basisloon per 1 juli 2019 en krijgt er niets bij.

Een medewerker die op 30 juni 2019 het eindloon verdient, heeft per 1 juli geen recht op een verhoging, maar het eindloon gaat wel omhoog. Daardoor heeft de medewerker  ruimte om te groeien in de schaal en is er weer ruimte voor een prestatieverhoging per 1 januari 2020. Er is geen sprake van een loonsverhoging voor alle vakkrachten. 

Je vindt alle bedragen van volwassen en jeugdigen in de cao-loontabel per 1 juli 2019.

De verhoging van het Wettelijk Minimum (jeugd)loon (WML) heeft voor de vakkracht alleen gevolgen in functiegroep I.

Geen vakkracht: verhoging wettelijk minimum(jeugd)loon

Wanneer de medewerker geen vakkracht is, toets je het huidige salaris alleen aan het nieuwe wettelijk (jeugd)minimumloon. Je dient er dus voor te zorgen dat de niet-vakkrachten op 1 juli 2019 minstens het nieuwe wettelijk minimum(jeugd)loon verdienen. Per 1 juli 2019 geldt het wettelijk minimum (jeugd)loon vanaf 21 jaar. Deze leeftijdsgrens is opgeschoven ten opzichte van 1 januari 2019, toen was die leeftijd nog 22. Vandaar dat de stijging best fors kan zijn. De afgeleide percentages voor 18, 19 en 20 jaar worden evenredig verhoogd.

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs van de KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Moet ik een (arbeids)overeenkomst sluiten met mijn stagiairs?

Stagiairs zijn geen werknemer volgens het arbeidsrecht en de horeca-cao en voor hen wordt dan ook geen arbeidsovereenkomst maar een stageovereenkomst gebruikt.

Stagiairs volgen via de beroepsopleidende leerweg een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Zij kunnen ook in het kader van andere opleidingen stage lopen in een leerbedrijf (bijv. vmbo of hbo). Zij ontvangen geen loon en vakantiegeld maar KUNNEN een vergoeding ontvangen Ze bouwen geen vakantiedagen op, over vrije dagen kunnen afspraken worden gemaakt in de stageovereenkomst.

Model-stageregeling voor mbo en hbo 

KHN hanteert voor stagiairs in het mbo en hbo een model-stageregeling. Afspraken hierin zijn echter indicatief. Je kunt dus met school en leerling ook andere afspraken (en andere vergoedingen) in een andere of aangepaste stageovereenkomst overeenkomen. Soms hanteert een school een eigen stageovereenkomst. 

  • Let erop dat je voor stagiairs altijd een stageovereenkomst afsluit met de school waarin gemaakte afspraken zijn vastgelegd, ook als sprake is van een snuffelstage e.d.
  • Lees de stageovereenkomst van een school kritisch door. Bent je het met één of meer bepalingen niet eens, ga hierover dan in gesprek met de school. Ter vergelijking kun je hier ook de model stageregeling horeca naast leggen. 
  • Vaak is niet duidelijk of een stagiair verzekerd is voor bedrijfsongevallen. Meestal sluit de school collectief een verzekering af maar je kunt hier niet vanuit gaan. Veilig is om de eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering uit te breiden voor leerlingen en stagiairs.

Let op

Zit de stage erop of maakt de stage geen onderdeel uit van een erkende opleiding, dan is er gewoon sprake van een arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook als je de leerling na zijn stage langer houdt (bijvoorbeeld in een vakantie). Zorg dan tijdig (vooraf) voor een contract voor bepaalde tijd.

Vragen? 

Meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Hoe stel je het loon van een medewerker vast?

Je wilt een nieuwe medewerker aannemen, maar welk salaris geeft je hem/haar? Van welke factoren hangt de hoogte van dat salaris af? KHN geeft antwoord.

 

Voordat je het loon van de medewerker vaststelt, is het van belang om eerst de taken en verantwoordelijkheden in de functie te bepalen en op papier te zetten. Je beschrijft hiermee de functie zoals deze in jouw bedrijf van toepassing is, deze zogenaamde bedrijfsfunctie vergelijk je met de vastgestelde referentiefuncties in de horeca.

Hoe werkt het?
Je bepaalt aan de hand van de zogenaamde referentiefuncties in welke functiegroep de functie valt: in het Handboek Referentiefuncties kies je de referentiefunctie die het beste bij jouw bedrijfsfunctie aansluit. Iedere referentiefunctie heeft een referentienummer. Het eerste genoemde getal van het referentienummer verwijst naar de functiegroepen in de loontabel.  

Wat moet u doen?
Ga naar www.referentiefunctieshoreca.nl en zoek de best passende functie op. Bijvoorbeeld de functie medewerker bediening. Daar hoort nummer B.3.1. bij. B staat voor de categorie Bediening, het eerste cijfer - nummer 3- komt overeen met de functiegroep, dus in dit geval 3. Ga naar de leeftijd en bepaal het uurloon. De medewerker ontvangt minimaal het basisloon van de functiegroep waar zijn functie is ingedeeld. De referentiefunctie, het referentienummer en de loonschaal moet vermeld worden in de arbeidsovereenkomst. Het is goed om een kopie van de functieomschrijving toe te voegen aan de arbeidsovereenkomst. 

Veel referentiefuncties kennen een min- en plusvariant (Niveau Onderscheidende Kenmerken) waar een lagere of hogere functiegroep aan toegekend is.

Geen-vakkracht
De horeca-cao maakt het mogelijk om een medewerker de eerste periode van het dienstverband aan te nemen als 'geen-vakkracht' en hem of haar het wettelijk minimumloon te betalen. Lees meer over vakkrachten, invalkrachten en geen-vakkrachten

Vragen?
Neem contact op met één van onze adviseurs van de KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Eindigt een arbeidsovereenkomst met een leerling direct nadat hij examen heeft gedaan?

Eindigt een arbeidsovereenkomst met een leerling direct nadat hij examen heeft gedaan? En wat zijn de gevolgen voor de koppeling met de beroepspraktijkovereenkomst? KHN geeft antwoord!

Een leerlingovereenkomst ga je voor bepaalde tijd aan met de leerling. Deze arbeidsovereenkomst is gekoppeld aan de beroepspraktijkovereenkomst. Op de einddatum van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege. Let op! Een overeenkomst voor bepaalde tijd moet altijd een maand voor het einde worden aangezegd

Na het examen
De arbeidsovereenkomst eindigt niet automatisch door het behalen van een examen of het verkrijgen van deelcertificaten. De arbeidsovereenkomst wordt in dat geval ongewijzigd voortgezet en eindigt op de einddatum die in de overeenkomst is vastgelegd. Na het examen kun je met de leerling afspreken dat hij/zij de resterende periode van de arbeidsovereenkomst 38 uur gaat werken, in plaats van 32 uur (en 6 schooluren). 

Tussentijds eindigen
Verder kan de leerlingovereenkomst tussentijds eindigen. Dit is het geval wanneer de beroepspraktijkovereenkomst eindigt. De beroepspraktijkovereenkomst eindigt wanneer de leerling bijvoorbeeld stopt met school en de opleiding niet afmaakt.

Vragen?
Neem contact op met Info & Advies via 0348 48 94 89 of khnadvies@khn.nl.

Wat is het loon van een leerling?

Wat moet je een leerling betalen? Wat geldt er voor het loon van leerlingen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)? KHN geeft antwoord!

 

Sinds 1 januari 2017 kun je elke leerling het wettelijk minimum (jeugd)loon betalen. Een leerling is namelijk geen vakkracht. En een medewerker die een niet-vakkracht is, kun je het wettelijk minimumloon betalen. Dit geldt dus ook voor de leerling. 

Geen aparte loontabellen voor BBL-leerlingen

Elk halfjaar wordt het wettelijk minimum(jeugd)loon verhoogd. Op khn.nl/minimumloon vind je meer informatie. Volgens de wet gelden deze verhogingen in principe niet voor BBL-leerlingen en hebben zij alleen recht op een inflatiecorrectie Toch schrijft de horeca cao voor om deze verhogingen ook door te voeren voor de leerlingen. De lagere wettelijke BBL staffel wordt niet toegepast. Onderscheid in minimumloon tussen andere leerlingen en jeugdigen is namelijk ongewenst op de werkvloer.

Loontabellen leerlingen

Je vindt de loontabellen voor de leerlingen hier. 

Lees ook

Vragen?   

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Hoe sluit je een arbeidsovereenkomst met een leerling?

Waar moet een contract met een leerling aan voldoen? Wat zijn de voorwaarden en waar moet je op letten? KHN geeft antwoord.

Als een leerling via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) een horeca-opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgt aan een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) of andere (particuliere) onderwijsinstelling, is hij/zij medewerker.  Voor hem/haar kun je de tijdelijke arbeidsovereenkomst voor leerlingen gebruiken, zoals vastgesteld door de Landelijke Bedrijfscommissie (LBC) voor het horecabedrijf.

Het bijzondere van een leerling-arbeidsovereenkomst is dat de leerling voor 38 uur bij jou in dienst komt, terwijl de leerling maar 32 uur bij je werkt.  

Opbouw uren

De overige 6 uren zijn schooluren. Deze worden wel gezien als arbeidsuren, maar je hoeft maar 32 uur uit te betalen. De werknemer bouwt wel vakantie op over 38 uur. Wanneer een leerling niet naar school hoeft vanwege een schoolvakantie, wordt er verwacht dat de leerling 38 uur bij je werkt. De extra 6 uren die de leerling dan werkt, zullen uiteraard wel moeten worden uitbetaald. Wil een leerling vakantie opnemen, dan dient hij tijdens een schoolweek 32 uur op te nemen en tijdens een schoolvakantie 38 uur.

Je hoeft bij een leerling geen rekening te houden met de ketenbepaling. Overeenkomsten die zijn aangegaan als onderdeel van een BBL-opleiding (leerlingcontract) gelden niet voor het maximale aantal contracten.

Vraag de subsidieregeling praktijkleren aan!

Als je in jouw bedrijf een leerling of student begeleidt, kun je gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren

Tip! Vermeld in de schriftelijke arbeidsovereenkomst (naast de praktijkleerovereenkomst) duidelijk dat het gaat om een BBL-leerlingcontract. Als KHN-lid kun je gebruikmaken van de KHN-modelarbeidsovereenkomst voor leerlingen.

Kijk voor meer informatie op www.khn.nl/cao

Lees ook

Vragen? 

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Hoeveel contracten voor bepaalde tijd mag je een leerling geven?

Telt een overeenkomst met een leerling mee in de keten? En hoe zit het als je jouw leerling na het behalen van zijn diploma in dienst wilt nemen als medewerker? KHN geeft antwoord.

Je hoeft bij een leerling geen rekening te houden met de ketenbepaling. Overeenkomsten die zijn aangegaan als onderdeel van een BBL-opleiding (leerlingcontract) gelden niet voor het maximale aantal contracten.

Tip: Vermeld in de schriftelijke arbeidsovereenkomst (naast de praktijkleerovereenkomst) duidelijk dat het gaat om een BBL-leerlingcontract. Als KHN-lid kunt je gebruikmaken van onze model-arbeidsovereenkomst voor leerlingen.

Over de ketenbepaling

Sinds 1 juli 2015 geldt de ketenbepaling waarbij je de medewerker maximaal drie contracten in een periode van twee jaar kunt geven. Een medewerker moet meer dan zes maanden uit dienst zijn geweest voordat je opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt aanbieden. Dit geldt dus niet voor leerlingen. 

Transitievergoeding

Let op! Net als een medewerker heeft een leerling óók recht op een transitievergoeding als hij of zij tenminste 24 maanden bij je in dienst is geweest.

Meer weten? 

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Mag ik mijn leerling ontslaan?

Wat kan en mag je doen als je een leerling wilt ontslaan? Gelden voor leerlingen dezelfde ontslagregels als voor 'gewone' medewerkers? KHN geeft antwoord.

Voor een leerling gelden dezelfde ontslagregels als voor 'gewone' medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Je kunt een leerling dus niet zomaar ontslaan.

Als een leerling slecht functioneert is het verstandig om in overleg te treden met de school en met jouw adviseur van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Mogelijk kan een andere leerplaats worden gezocht waar de leerling beter op zijn plaats is.

Hoe vind ik leerlingen en stagiaires?

Als je als leerbedrijf bent erkend door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), kunt je jouw vacatures plaatsen in het register erkende leerbedrijven. De gegevens uit deze site worden doorgeleid naar www.stagemarkt.nl. Leerlingen en stagiairs die op zoek zijn naar een plek voor de beroepspraktijkvorming, raadplegen deze sites.
 
Daarnaast kun je contact opnemen met het ROC in jouw regio. Zij kunnen jou vertellen wanneer stage wordt gelopen en hoe vacatures bij de school gemeld kunnen worden.
 
Voor stagiairs die een hogere beroepsopleiding volgen (bijvoorbeeld aan de Hoge Hotelschool) kun je eveneens contact opnemen met de school.

 

Hoe wordt jouw bedrijf een erkend leerbedrijf?

Om leerlingen uit het beroepsonderwijs in jouw bedrijf te laten werken, dient jouw bedrijf als leerbedrijf erkend te zijn door SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Deze erkenning kun je aanvragen via www.s-bb.nl.

Het beroepsonderwijs kent twee leerwegen:

  1. De beroepsbegeleidende leerweg waarbij leerlingen via het werkend leren een opleiding in een leerbedrijf krijgen. De leerling heeft een leer-arbeidsovereenkomst.
  2. De beroepsopleidende leerweg waarbij leerlingen stage lopen in een leerbedrijf. De leerling heeft een stageovereenkomst.

Een bedrijf dat leerbedrijf wil worden, wordt op een aantal criteria getoetst door SBB. De criteria hebben betrekking op de opleidingscondities in het leerbedrijf. Deze eisen kunnen worden opgevraagd bij SBB. De erkenningseisen zijn voor beide leerwegen nagenoeg gelijk. Het erkend worden als horecaleerbedrijf staat verder los van de vraag of uw bedrijf onder horeca-cao valt. Wel moet het bedrijf in staat zijn de leerling de vereiste (horeca)competenties bij te brengen.

Terug
Inspiratiebox werving en behoud
Doe de Personeelsscan
Meer thema's
Wat vindt KHN
Tools
Ledenvoordelen