Inrichtingseisen bedrijf

De Drank- en Horecawet stelt een aantal eisen aan de inrichting van uw bedrijf. Uiteraard gelden deze eisen alleen als u een Drank- en Horecawetvergunning nodig heeft. 

Definities wettekst
Inrichting: uw bedrijf
Lokaliteiten: voor publiek toegankelijke ruimtes, exclusief toiletten en dergelijke.

Aan elkaar grenzende ruimten vallen onder één lokaliteit als zij:

 • met elkaar verbonden zijn door een permanente wandopening
 • met een hoogte van ten minste 2,20m van de vloer af gemeten
 • met een breedte van tenminste tweederde van de scheidingswand met een minimum van 2,40m 
 • alleen gescheiden zijn door een afscheiding van lager dan 1,25m van de vloer af gemeten

Aan welke bepalingen moet de inrichting voldoen waarin ik mijn horecabedrijf uitoefen?

 • Ten minste één horecalokaliteit aanwezig met een vloeroppervlakte van minstens 35m2
 • Een horecalokaliteit heeft een hoogte van ten minste 2,40m van de vloer af gemeten. Nieuw te bouwen horecagelegenheden moeten volgens het bouwbesluit een hoogte hebben van 2,60m. 
 • Een horecalokaliteit heeft een goed werkende mechanische ventilatie-inrichting die rechtstreeks de buitenlucht in verbinding staat en een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte heeft. Omgerekend betekent dit een luchtverversingsfrequentie van 5,7 keer per uur bij een hoogte van 2,40m. 
 • U heeft een voorziening voor elektriciteit, zodat u beschikt over energie.
 • U beschikt over een drinkwatervoorziening, zodat u voor consumptie en hygiëne geschikt water heeft.
 • U beschikt over een voorziening voor het voeren van telefoongesprekken.
 • In de onmiddellijke nabijheid van uw horecagelegenheid zijn ten minste twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig.
 • Elke toiletgelegenheid bevat ten minste:een of meer behoorlijke en afsluitbare toiletruimte 
 • een of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met goed stromend water te kunnen wassen. 
 • De toiletruimten zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een horecalokaliteit.

Meer informatie

Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet

 

Terug