Criminaliteit

Criminaliteit is helaas een gegeven en leidt voor het bedrijfsleven, en dus ook de horeca, tot schade. De uitdaging is om de schade binnen de perken te houden tegen aanvaardbare investeringen.

Nieuws

Roderick Dekker wint de ‘Wel-zo-veilig-Award 2018’

08-10-2018
-

Roderick Dekker van Feestcafé Bugsy’s en Polo Bar in Haarlem wint dit jaar de ‘Wel-zo-veilig-Award’. Hij weet door een totaal-aanpak een zo veilig mogelijke omgeving voor medewerkers en bezoekers te creëren.

Eet- of slaappiraat? Doe altijd aangifte!

27-11-2017
-

Wat kunt u als horecaondernemer tegen eet- en slaappiraterij doen? KHN adviseert. 

Vraag & antwoord

Ben je aansprakelijk voor het verdwijnen van gasteneigendommen bij inbraak in de hotelkamer?

Stel er wordt ingebroken in een van de hotelkamers en de kluis wordt daarbij leeggehaald, ben je dan als Hoteleigenaar eindverantwoordelijk voor de verdwenen inhoud? In hoeverre kun je daarvoor aansprakelijk gesteld worden? KHN geeft antwoord!

Van belang is in eerste instantie om na te kijken of er in de huisregels voor jouw gasten vermeld staat dat het gebruik van een kluis op de hotelkamer op eigen risico is. Mocht dat het geval zijn, dan is het hotel niet aansprakelijk voor de verdwenen eigendommen van de gasten. Mochten er geen huisregels zijn, dan is het advies om in de toekomst die regel alsnog in te voeren en bijvoorbeeld een sticker op de kluis te plakken.

Ten tweede is het van belang dat de Uniforme Voorwaarden Horeca op de reserveringen zijn toegepast. Uit artikel 12.2 blijkt dat een horecabedrijf niet aansprakelijk is voor beschadiging of verlies van goederen die in het horecabedrijf zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen.

Verder blijkt dat het hotel wel aansprakelijk is op het moment dat er sprake is:

 1. van een expliciet verzoek van de gast om goederen in ontvangst/in bewaring te nemen en er heeft schade, verlies of diefstal opgetreden.
 2. van schade die het gevolg is van een tekortkoming, opzet of grove schuld door het horecabedrijf. 

Neem in geval van inbraak ook altijd even contact op met de verzekering. Immers, wanneer je wel aansprakelijk bent, bestaat nog de vraag voor welk bedrag je aansprakelijk gesteld kunt worden. Het is uiteraard niet meer na te gaan wat de inhoud van de kluis is geweest op het moment dat deze opengebroken is en dan geldt wie eist, die bewijst.

Hieronder tref je de van toepassing zijnde artikelen uit de UVH.  

5.4 Het horecabedrijf is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voor­gaande houdt in dat het horecabedrijf niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke het horecabedrijf geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.

5.5 Indien het horecabedrijf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, moet het horecabedrijf op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.   

Artikel 12 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf

12.1 Het horecabedrijf is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door het horecabedrijf in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan het horecabedrijf dan wel aan personen van wier hulp het horecabedrijf bij de uitvoering van de overeen­komst gebruik maakt.

12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het horecabedrijf zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart het horecabedrijf tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.3 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is het horecabedrijf niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.4 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroe­rend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.5 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.

12.6 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is het horecabedrijf verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

12.7 Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. In alle gevallen geldt dat het hore­cabedrijf niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

13.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekort­koming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Mag je een bewakingscamera in jouw bedrijf plaatsen?

Waar moet je op letten als je een camera in jouw bedrijf plaatst? Aan welke voorwaarden moet je denken? Waar mag je de beelden voor gebruiken? KHN geeft antwoord!

Het inzetten van bewakingscamera’s is toegestaan als dit noodzakelijk is. Het doel moet niet op een andere manier kunnen worden bereikt met een minder ingrijpend middel. Het inzetten van bewakingscamera’s staat op gespannen voet met de privacy van de medewerkers. Het bedrijfsbelang moet daarom opwegen tegen het privacybelang van de medewerkers. Je moet ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy van de medewerkers zo klein mogelijk is. Zo mag je bijvoorbeeld geen camera’s ophangen in de omkleedruimte van het personeel. 

Doel
Er moet sprake zijn van het inzetten van bewakingscamera’s om een van de volgende redenen:

 • Bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen
 • Beveiliging van toegang tot gebouwen en terreinen
 • Bewaking van zaken die zich bevinden in de gebouwen of terreinen
 • Controle op productieproces
 • Vastleggen van incidenten

Informeren 
Je moet het cameratoezicht melden bij het CBP, tenzij je hiervan bent vrijgesteld. Wanneer je jouw camera’s duidelijk zichtbaar inzet en gebruikt op de voorgeschreven wijze, hoef je het cameratoezicht niet te melden.

Let op!
De bewakingscamera’s zijn bedoeld voor een van bovengenoemde doeleinden. Dit betekent dat je de camerabeelden niet kunt gebruiken om medewerkers aan te spreken op hun functioneren.

Melden?
Wanneer je een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging heeft, dien je toestemming te vragen om de camera’s in te zetten. Daarnaast dien je jouw medewerkers en gasten te informeren dat je gebruikmaakt van bewakingscamera’s. Dit kun je bijvoorbeeld doen door borden op te hangen in jouw bedrijf. Bovendien is het aan te raden om de inzet van bewakingscamera’s op te nemen in jouw huisregels voor het personeel.

Korting op horecapakketten camerabewaking en inbraakalarm
Als lid van KHN krijgt u veel korting op de All-Right Security horecapakketten voor camerabewaking en inbraakalarm.

Vragen?
Neem contact op met de adviseurs van de KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Ben ik aansprakelijk voor diefstal van gasteneigendommen uit mijn garderobe?

In veel horecabedrijven hangt er in de garderobe een bordje waarop staat dat de directie niet aansprakelijk is bij diefstal of vermissing van kledingstukken. Mag dat? KHN geeft antwoord.

Als een gast zijn jas afgeeft bij een betaalde en bewaakte garderobe ontstaat een overeenkomst van bewaarneming. Jij bent dan verantwoordelijk voor de in bewaring gegeven jas. Je bent dan verplicht om zorgvuldig om te gaan met hetgeen aan jou in bewaring is gegeven.

Aansprakelijk?

Afhankelijk van de vraag hoever jouw zorgvuldigheid gaat, kun je door de gast aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door verlies of diefstal.

Gratis garderobe

Is jouw garderobe gratis en ook niet verplicht, dan hangt het van de situatie af wie aansprakelijk is. In de meeste gevallen is er dan geen sprake van een overeenkomst van bewaarneming tussen jou en de gast. Het risico van verlies of diefstal is in dat geval voor rekening van de gast.

Als een gast verplicht is om zijn jas af te geven ligt de zaak anders. Het maakt dan ook niet uit of men wel of niet heeft betaald voor het gebruik van de garderobe en je kunt dan door de gast aansprakelijk gesteld worden voor de schade.

Wat kun je nu doen om de schade te beperken?

 1. Hang altijd duidelijk zichtbaar een bordje boven de garderobe waarop je aansprakelijkheid afwijst. Het is niet zo dat je door het ophangen van zo'n bordje met zekerheid alle aansprakelijkheid kunt uitsluiten, maar gasten zullen door dit bordje eerder twijfelen of zij u aansprakelijk kunnen stellen. Daarnaast zet het jouw gasten aan het denken over de waarde van de eigendommen die ze bij de garderobe achterlaten. Indien de garderobe bewaakt is, of indien je de jassen van de gasten in de zaal aanneemt om ze vervolgens elders op te hangen, valt aansprakelijkheid praktisch niet uit te sluiten (ook al hangt je een bordje op). In een café waar de gast de jas bij binnenkomst zelf in de gang ophangt, kàn de kwestie weer anders liggen. In alle gevallen wordt echter van je verwacht dat je uiterste zorgvuldigheid betracht.

 2. Op het bordje moet staan: 'De directie is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen.' Een bordje waarop staat dat de directie zich niet aansprakelijk stelt voor het verlies van eigendom is fout. Je stelt zichzelf immers niet aansprakelijk; dat doet de gast!

 3. Laat de kwestie door jouw verzekering oplossen. Je voorkomt hiermee dat je met de gast in conflict komt over de waarde van de verloren goederen en de hoogte van de vergoeding. Jouw verzekeraar is immers een expert op het gebied van het bepalen van de hoogte van de vergoeding en de mate van aansprakelijkheid.

 4. Vraag ook altijd naar de aankoopbon van het vermiste goed. Zo kun je voorkomen dat je een te hoge vergoeding betaalt. Geef aan dat, indien de gast het bonnetje niet kan tonen, je niet de nieuwwaarde van de jas kunt vergoeden.

 5. In sommige situaties is het erg moeilijk om nu te bepalen wie aansprakelijk is voor de diefstal. Om nu beide partijen enigszins tegemoet te komen zonder dat je de volledige schade moet vergoeden, kun je wellicht overwegen (een deel van) het zojuist door de gasten genoten diner niet in rekening te brengen en de kwestie daarmee op te lossen.

 6. Een gast behoort je te waarschuwen indien de goederen die hij in bewaring geeft een buitensporige waarde hebben. Waarschuwt de gast je niet, dan hoef je niet altijd gehouden te zijn de hele schade te vergoeden.
Terug
Wat vindt KHN
Tools
Ledenvoordelen